Skip to content

<

TB Hotel - Bielany Wrocławskie

A cache by k-6 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/10/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:BIELANY WROCŁAWSKIE - Wieś jest położona na Równinie Wrocławskiej, od północy graniczy z Wrocławiem. Wschodnią granicę wsi tworzy rzeka Ślęza. Południkowo przez wieś przebiega niezelektryfikowana kolejowa linia towarowa Wrocław Główny-Jedlina Zdrój. Przewozy pasażerskie zawieszono 23 czerwca 2000. Istnieją plany przywrócenia połączenia szynobusem z Wrocławia do Świdnicy, które mają realizować Koleje Dolnośląskie. Na północnym skraju miejscowości znajduje się węzeł drogowy drogi krajowej nr 98 oraz autostrady A4. Znajduje się tu siedziba i studio ATM Grupa, są tu kręcone sceny do sitcomu Świat według Kiepskich oraz popularnego w ostatnim czasie serialu Policjantki i policjanci.Ponadto w latach 2007–2008 znajdował się w Bielanach Wrocławskich Dom Wielkiego brata– budynek, w którym mieszkali, otoczeni kamerami, uczestnicy reality show Big Brother, a także studio telewizyjne.

Historia
Bielany Wrocławskie powstały z połączenia dwóch wsi – Bielany i Bledzów (obecnie część południowa miejscowości). Wieś wzmiankowana po raz pierwszy już w roku 1155 (Bledzów) i 1336 (Bielany). Obecna nazwa została administracyjnie zatwierdzona 12 listopada 1946.

Zabytki

 • kościół św. Andrzeja Apostoła z XVI w Według wykazu Narodowego Instytutu Dziedzictwa do rejestru zabytków wpisane są: kościół parafialny pw. św. Andrzeja Apostoła, późnogotycki z lat 1520-1530. Pierwotna świątynia była drewniana i wybudowano ją w miejscu wcześniejszego obiektu. Kościół przebudowano w XVII wieku, obecnie posiada zabytkowe wyposażenie. Należą do niego gotyckie sakramentarium, fragment gotyckiego ołtarza z wizerunkiem Madonny (prawdopodobnie z około 1400 r.), barokowy ołtarz główny, stalle częściowo gotyckie, częściowo renesansowe. Na południowej ścianie świątyni płyta nagrobna z XVII wieku i 16 herbów w dwóch pionowych rzędach, ul. Wrocławska 30
 • zespół dworski, ul. Wrocławska 7, z przełomu XVI/XVII w., XX w.: Dwór w Bielanach Wrocławskich, renesansowy, o konstrukcji murowano-szachulcowej z około 1600 r., znacząco przebudowany w XIX w. folwark, otoczenie dworu
 • spichlerz, barokowy z XVIII wieku, z mansardowym dachem, ul. Kolejowa
 • dwa budynki stacji benzynowej, przy węźle autostradowym Bielany, z 1937 r.
 • inne zabytki: dwór barokowy z XVIII wieku, parterowy z pięterkiem w części środkowej, południowa część wsi – dawny Bledzów.

O skrytce
Kesz zawiera przedmioty na wymianę, logbook, ołówek, certyfiukaty dla trzech pierwszych znalazców oraz cześc Hotelową, w której wymina jest SZTUKA ZA SZTUKĘ. Chcesz zabrać podóżniaka w świat.. daj innego w zamian.

ENG - google translate
BIELANY WROCŁAWSKIE - The village is located on the Wrocław Plain, on the north borders Wrocław. The Ślęza River forms the eastern border of the village. Południkowo through the village runs an un-electrified railway line Wrocław Główny-Jedlina Zdrój. Passenger transport was suspended on June 23, 2000 . There are plans to restore the connection by rail from Wroclaw to Świdnica, which are to be implemented by Koleje Dolnośląskie. On the northern edge of the village there is a road junction of the national road No. 98 and the A4 motorway. The headquarters and studio of the ATM Group are located there, there are scenes for the sitcom Świat Świat Kiepskich and the recently popular series Policewomen and policemen.In addition, in 2007-2008 was located in Bielany Wroclawskie Dom Wielkiego brat - the building where they lived, surrounded cameras, participants of the Big Brother reality show, as well as a television studio.

History

Bielany Wrocławskie was created from the merger of two villages - Bielany and Bledzów (currently the southern part of the town). The village was mentioned for the first time already in 1155 (Bledzów) and 1336 (Bielany). The current name was administratively approved on November 12, 1946.

Monuments

 • St. Andrew the Apostle from the 16th century According to the list of the National Heritage Institute, the register of monuments is inscribed: the parish church of St. St. Andrew the Apostle, late Gothic from 1520-1530. The original temple was wooden and it was built in place of an earlier object. The church was rebuilt in the seventeenth century, now has antique furnishings. It includes a gothic sacramentarium, a fragment of a gothic altar with the image of Madonna (probably from around 1400), a baroque main altar, stalls partially Gothic, partly Renaissance. On the southern wall of the temple, a tombstone from the 17th century and 16 coats of arms in two vertical rows, ul. Wrocławska 30
 • court complex, ul. Wrocławska 7, from the turn of the 16th / 17th centuries, XX century .: Manor House in Bielany Wrocławskie, renaissance, brick-and-half-timbered construction from around 1600, rebuilt in the 19th century, farm, manor
 • house granary, baroque from the 18th century, with a mansard roof, ul. railway
 • two buildings of the gas station, next to the Bielany motorway junction, from 1937.
 • other monuments: a baroque mansion from the 18th century, one-storied with a storey in the central part, the southern part of the village - the former Bledzów.

About the cache

The cache contains items for exchange, a logbook, a pencil, certificates for the first three finders, and a hotel part in which the ART FOR ART is changed. You want to take a fellow in the world ... give another in return.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

ceml fyhcvr - ol gur cbyr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.