Skip to content

PraGeo - Kralovska cesta / The Royal Road Multi-cache

This cache has been archived.

DanielKotmel: F

More
Hidden : 11/15/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato multicache vás provede pražskou královskou cestou, která vede přes ty nejhezčí pražské památky. Stage nejsou nijak složité a finálku najdete na pěkném místě s výhledem na Prahu. 

This multicache takes you through the Prague royal road, which runs through the most beautiful sights in Prague. The stages are not difficult and you will find the final cache  in a nice place with a wonderful view of Prague.

Královská Cesta

Ačkoliv na mapě Prahy Královskou cestu nenajdeme, je tento pojem Pražanům i návštěvníkům metropole dobře znám jako asi nejkrásnější prohlídková cesta městem; pro mnohé je skutečným symbolem staré Prahy. Označuje se tak trasa, kterou po staletí projížděli čeští králové ke korunovaci v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, duchovním středobodu království. Přebohaté korunovační průvody vycházely z prostranství na místě dnešního Náměstí republiky, kde stávalo městské sídlo panovníka zvané Králův dvůr, projížděly Celetnou ulicí na Staroměstské a Malé náměstí a dále Karlovou ulicí na Křižovnické náměstí a na Karlův most, za ním Mosteckou ulicí a přes Malostranské náměstí vzhůru Nerudovou ulicí a ulicí Úvoz na Pohořelec, kde nedaleko Strahovského kláštera zabočily ostře vpravo; cesta z Nerudovy ulice přímo na Hrad byla ve skále vytesána až v 17. století. Z Pohořelce průvod pokračoval přes Loretánské náměstí Loretánskou ulicí a Hradčanským náměstím do katedrály, kde proběhl vlastní korunovační obřad. Tato slavnostní jízda Prahou byla výrazem sepjetí hlavního města království s panovníkem i symbolem významu Prahy jako přirozeného centra Čech; na oplátku obyvatelé ulic a náměstí na Královské cestě dávali vyjadřováním pozornosti projíždějícímu průvodu i bohatstvím výzdoby domů, paláců a chrámů najevo oddanost novému králi. Dnes je Královská cesta nejčastější trasou, po které se pohybují turisté; obvykle tak činí víceméně v opačném směru, tj. od Pohořelce přes Hrad a Karlův most na Náměstí Republiky.

Od první korunovace českého krále v roce 1086 až po poslední v roce 1836 bylo během slavnostní mše v chrámu sv. Víta korunováno a svěceným olejem pomazáno 26 českých králů a 28 královen. Vůbec první královská korunovace se v Praze odehrála 15. června 1086, kdy na královský stolec usedl Vratislav I., do té doby český kníže Vratislav II. Souvislejší řada korunovací českých králů začala až ve 13. století, kam zřejmě sahají i kořeny českého korunovačního ceremoniálu. Korunovace se účastnili vysocí církevní hodnostáři (v první řadě pražský biskup a později arcibiskup), nezbytná byla přítomnost čelných zemských šlechticů a významných hostů z okolních zemí. Podle podrobného řádu, který s využitím starších zvyklostí vypracoval Karel IV. pro sebe a všechny své následovníky, putoval nastávající král a jeho doprovod v předvečer korunovace z Hradu na Vyšehrad, aby se po modlitbách vrátil zpět a zúčastnil se večerních pobožností v kostele sv. Víta; prozíravému panovníku se i tímto způsobem podařilo symbolicky spojit říšskou a přemyslovskou tradici a zklidnit dosavadní rivalitu mezi králem a šlechtou, která bránila rozvoji země. V nádherném průvodu hýřícím zlatem a slavnostní červení se postava budoucího krále vyjímala zvláštně: byl oblečen v prostém oděvu, aby on ani poddaní nezapomněli, že majestát českého krále má původ u Přemysla Oráče, knížete selského rodu. Vlastní korunovace se odehrála následující den v ještě románském kostele sv. Víta, po ní se panovník odebral na Staré Město pražské k bohaté hostině. Od předkorunovační cesty na Vyšehrad a zpět se v budoucnu upustilo, zvláště po husitských válkách, které lesk starého knížecího sídla notně oslabily.

The Royal Road 

Although we would not find the Royal Route on the map of Prague, Prague citizens as well as many visitors are well aware of this term that refers to probably the most beautiful sightseeing route in the city; for many, it represents the true symbol of old Prague. The name was given to a route, which for many centuries had been taken by the Czech kings in a procession to their coronation in the St. Vitus Cathedral at the Prague Castle, the spiritual centre of the kingdom. Crowded coronation processions left from the open space in the place of today’s Republic Square, where the city residence of the monarch called Royal Court used to stand, then they proceeded through Celetná Street to Old Town and the Little Square and then through Karlova Street to Křižovnické Square and via the Charles Bridge to the other side of the river, going through Mostecká Street, Lesser Town Square, then through Nerudova Street and Úvoz up to Pohořelec, where they took a sharp turn right close to the Strahov Monastery; the road from Nerudova Street leading directly to the Castle wasn´t cut out in the stone until the 17th century. From Pohořelec the procession continued through Loretto Square through Loretánská Street and Hradčany Square to the Cathedral, where the actual coronation ceremony took place. This ceremonial ride through Prague was an expression of the relationship between the kingdom capital and the monarch and also a symbol of the importance of Prague as a natural centre of Bohemia; in return, residents of the streets and squares situated along the Royal Route paid attention to the procession and richly decorated their houses, palaces and cathedrals for this occasion, thus expressing their loyalty to the new king. Today the Royal Route is the most frequent route followed by tourists; usually, however, they take it from the opposite direction, that is from Pohořelec through the Castle and Charles Bridge to the Republic Square.

Since the first coronation of a Czech king in 1086 to the last one in 1836, 26 Czech kings and 28 Czech queens were crowned and blessed with holy oil during a ceremonial mass in the St. Vitus Cathedral. The very first coronation of a king in Prague took place on 15th June 1086, when Vratislaus I, until then known as the Czech Prince Vratislaus II, sat on the royal throne. A more continuous series of coronations of Czech kings began only in the 13th century, which is also when the origins of the Czech coronation ceremony can be found. The coronations were attended by the clergy (most importantly the Prague bishop and later the archbishop), the presence of key members of the provincial nobility and important guests from the neighbouring countries was essential. According to a detailed protocol, which was written up by Charles IV,based on older customs, for himself and all his successors, on the eve of the coronation the future king and his entourage travelled from the Castle to Vyšehrad only to come back after prayers and attend evening service at the St. Vitus Cathedral; the king-to-be would manage to symbolically link the imperial and Přemyslid tradition in this way and calm down the existing rivalry between the king and the nobility, which hindered the development of the country. In a beautiful procession revelling in gold and festive red, the figure of the future king stood out rather strangely: he was dressed in simple clothes to make sure that not even the poorest people would forget that the majesty of the Czech king had its origins with Přemysl the Ploughman, a prince of peasant birth. The coronation itself took place on the following day in the still Romanesque back then, Church of St. Vitus; it was followed by departure of the new king to the Prague Old Town for a rich feast. The pre-coronation journey to Vyšehrad and back was abandoned in the years to come, especially after the Hussite wars, which significantly impaired the glory of the old royal residence.

/

STAGE 1 - Prašná Brána / Powder Tower 

Indicii A hlída jeden ze dvou andělu na stropě uvnit brány . Hledej dvojici letopoctu ve formatu 1475-xxxA.

The first clue you should be looking for is one of the numbers guarded by one of two angels inside the gate (be careful of the cars). There is a period of the first construction written above your head as 1475-xxxA.

STAGE 2 - Dům u černé matky boží / Black Madonna House

Za zlatou mříží se nachází korunovaných hlav.

There are crowned heads inside the golden cage.

STAGE 3 - Celetná / Celetná street

Na pamětní desce se nachází jmen. 

There are names on the epitaph.

STAGE 4 - Orloj / Astronomical Clock

Na desce s nápisem "DUKLA" je letopočet xxDx. 

On the plaque with sign "DUKLA", there is writen year xxDx.

STAGE 5 - Malé náměstí / Little Square 

Nad kašnou se nachází zlatých lvů. 

There are golden lions above the cage.

STAGE 6 - Karlova / Karlova street

Na velké pamětní desce se nachází letopočty 1795 - xxFx.

There are two years 1795 - xxFx on the big epitaph. 

STAGE 7 - Karlův most / Charles bridge

Osoba shozená z mostu do Vltavy má nad hlavou hvězd. 

The person dropped from the bridge to the Vltava has over head stars.

STAGE 8 - Svatý Mikuláš / Saint Nicholas Cathedral

Na kašně se nachází lvů tryskajících vodu.

In the fountain there are H lions dripping water.

STAGE 9 - Nerudova / Nerudova street

První + druhé číslo kódu lampy = I.

First + second number on the lamp code = I.

STAGE 10 - Pražský hrad / Prague Castle 

Kód lampy je 10xy10.

!!! X+Y = J !!! 

The lamp code is 10xy10.

!!! X+Y = J !!! 


Finálka se nachází na

The final cache is located at

N 50° 0(D).(A)(C)(I)'

E 014° (B)(H).(ExI)(J)(G+F-B)'

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Xázra i cnermh. Cbxhq wfv cevšry mr mqbyn, xrš wr an cenié fgenar.
[EN] Fgbar va gur fghzc. Vs lbh pnzr sebz qbja, gur pnpur vf ba gur evtug fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)