Skip to content

AGT 119 Skalni misy u Trebohostic EarthCache

Hidden : 02/24/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Skalní mísy u Třebohostic 119

K místu, kam Vás dnes zavedu, jsem se sám dostal jen náhodou. Po návštěvě nedaleké Přírodní památky Klepec jsme s přítelkyní zajeli na nedaleký lom Na Plachtě - podívat se, zda se na místě najde téma pro další earth-cache. Samozřejmě by to šlo, ale není to takový unikát, který bych chtěl mít v sérii. Cestou zpět nás však zaujal kámen s neobvyklými tvary - skalními miskami... a to už geologický unikát je. Vítejte na sto devatenáctém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour.


Skalní mísy

Skalní mísa (angl. Panhole) je prohlubeň oválného nebo kruhového tvaru na vodorovných nebo mírně skloněných skalních plochách. Velikost těchto prohlubní je zpravidla několik decimetrů, jen vzácně dosahují rozměrů více než 1 m v průměru. Skalní mísy se vyskytují v různých typech hornin všech podnebních pásů.

Skalní mísy vznikají v důsledku selektivního zvětrávání horniny a následného odnosu zvětralých částic. Vývoj skalních mís je výsledkem mechanického, chemického a biochemického zvětrávání, přičemž mechanicky rozrušená hornina (například vlivem teplotních změn – mrznutím či zahříváním), následně snadno podléhá chemickému rozpouštění minerálů. Vrcholným stadiem vývoje skalní mísy je vznik tzv. odtokového žlábku (někdy nepřesně označovaného jako žlábkovitý škrap). Pokud je tento žlábek natolik prohlouben, že ze skalní mísy odvádí veškerou vodu, dochází k rychlé destrukci tvaru. Dokonale vyvinuté tvary se obvykle vyskytují v žulových horninách, ale také se s nimi setkáme v některých klastických sedimentech, například v pískovcích České křídové tabule. Skalní mísy se vyskytují i v dalších krystalických horninách, například v pegmatitech, kvarcitech, rulách a andezitech. Oválné prohlubně ve vápencích a jiných krasových horninách se nazývají kamenitza nebo kamenice podle původního slovinského pojmenování kamenica.

V minulých dobách, kdy si lidé neuměli vysvětlit skutečnou příčinu vzniku těchto hojně se vyskytujících skalních tvarů, považovali tyto prohlubně za obětní mísy (něm. Opferkessel). Domnívali se, že skály a balvany, v nichž jsou tyto mísy, jejichž součástí je často také odtokový žlábek, byly místem pohanských obětních obřadů. Skalní mísa s odtokovým žlábkem navíc evokovala představu o obětování živých tvorů, kdy žlábkem měla z mísy odtékat krev oběti. S tímto (v naprosté většině případů) mylným výkladem původu skalních mís se nezřídka setkáváme dodnes.
 


Skalní mísy se vyskytují v různých typech hornin ve všech krajích České republiky.

V prvé řadě se jedná o výskyt v žulách – např. v Jizerských horách, Krkonoších, na Šumavě, v Novohradských horách, v Žulovské vrchovině, Sedmihoří nebo v Žihelské pahorkatině. Hojně se tyto tvary vyskytují i ve Středočeském kraji. Za všechny lze jmenovat například přírodní památku Klepec u obce Přišimasy nedaleko Úval nebo největší český viklan Husova kazatelna a další skalní tvary na Sedlčansku. Obdobně četný výskyt skalních mís je i v jednotlivých pískovcových oblastech České republiky – v Broumovské vrchovině, Českém ráji, Českém Švýcarsku, Lužických horách nebo v Pulčínských skalách, největším pískovcovém skalním městě v moravských Karpatech. Vzácněji se skalní mísy vyskytují v jiných horninách, jako jsou krystalické břidlice (např. v Jeseníkách nebo Žďárských vrších), případně v pegmatitech a kvarcitech (Jeseníky).
 

Žula

Žuly, též granity, jsou hlubinné vyvřelé horniny. Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, kyselých plagioklasů a křemene. Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly. Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá. Hustota žul se pohybuje kolem 2,80 g/cm³. Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, vyskytuje se také sloupcovitá a kulovitá odlučnost, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti. Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol (hornblende). Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

Žulu dělíme podle mnoha krytérií - nejprokazatelnější je samozřejmě barva - viz. růžová žula (AGT 40: Vatikánský obelisk). Na tomto místě využijeme dělení podle zrnitosti.

Zrnitost žuly vypovídá o tom, jak rychle žula po své fulkanizaci měnila skupenství ze žhavé kapaliny na chladnou pevnou látku. Čím větší jsou zrna - tím byl proces změny skupenství pomalejší.

Po výstupu na nunatak lze zjistit, že i velmi tvrdá a odolná žula (pevnost v tlaku může dosahovat až 250 MPa, běžný beton jen cca 25 MPa) nevydrží všechno.


 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Napište mi vlastními slovy, jakým způsobem misky vznikly.

2) Kolik misek se na místě nachází?

3) Do jaké horniny se misky vytvořily?

4) Každý geologický útvar má životnost. Určete v jaké fázi je vývoj misek zde:

  • Fáze vznik: Ve skále vznikají první nerovnosti, voda zůstává na místě, vznikají první kaluže.

  • Fáze vyhloubení: V této fázi jsou misky po všech stranách uzavřeny, mají oválný tvar a voda, která nemá kam uniknout, vytváří ve skalním masivu / kameni stále větší prohlubeň.

  • Fáze zánik: Voda již v miskách nezůstává nebo jen z malé části, tvar misky je nepravidelný a vnitřní tvar misky připomíná podkovu.

5) Proveďte na místě pokus: Nalijte do největší misky vody a určete jaký je její objem podle množství spotřebované vody.

6) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Vaše fotografie bude ozdobou mé cache.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Mistopis.eu
Web: Rozhlas.cz
Web: Mapy.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)