Skip to content

Neverjetne gore: Smučanje je raj na zemlji Mystery Cache

Hidden : 05/30/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


English description

Gorenjsko pokrajino, kot že ime nakazuje, zaznamujejo gore. Povezanost Gorenjcev z gorami se kaže tudi v kulturi, dokaze o tem pa hranijo muzeji, ki predstavljajo gorske zgodbe kot del naše skupne preteklosti.

V Loškem muzeju v Škofji Loki so predstavljeni Lubnik in predmeti iz bakrene dobe, v Medobčinskem muzeju Kamnik je poudarjeno planšarstvo – življenje na Veliki planini, v Tržiškem muzeju je izpostavljena smučarska tekma na Zelenici, v Čebelarskem muzeju v Radovljici plemenilne postaje, ki jih srečamo na poti proti Roblekovem domu, v Gorenjskem muzeju v Kranju se spominjajo 40. obletnice slovenskega vzpona na Everest, za katerega so se pripravljali na Joštu, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa Planinski raj v karikaturah prikaže odnos do gora nekoč in danes, ki ga lahko ponotranjimo na primeru Golice. Gore in muzeji so v obdobju med majem 2019 in septembrom 2020 postali prave zakladnice!

Smučanje je raj na zemlji

 

Uganka nas popelje po stalni zbirki Smuk! v Slovenskem smučarskem muzeju v Tržiču, ki je na izhodiščnih koordinatah. Zaklad je na recepciji, zaklenjen s kombinacijsko ključavnico. Za pridobitev prave kombinacije je treba opraviti nekaj nalog.

Pred vstopom v muzej je treba na virtualni stopnji Dvorišče pridobiti podatek, brez katerega ni mogoče dobiti vpisnega dnevnika. Na koordinatah virtualne stopnje Dvorišče poglej proti SZ. Na hiši z belo fasado, na balkonu tik pod streho, preštej koliko kamnitih stebrov podpira streho. Dobiš vrednost X. Da dobiš manjkajoče vrednosti od A do E, bo treba odgovoriti na nekaj vprašanj, ki se nanašajo na stalno zbirko. Priporočamo natančen ogled razstave. Interakcija z muzejskim osebjem ni potrebna.

BLOŠKI SMUČARJI
Bloške smuči kot prevozno sredstvo so poznali na Bloški planoti in sosednjih Vidovskih hribih. Omogočale so gibanje po snegu, prevoz tovora (vode, drv, suhe robe), na posebnih pogrebnih smučeh pa so peljali pokojnika v krsti na pokopališče. O samoniklem bloškem smučanju kot gibanju na smučeh po visokem snegu je poročal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi vojvodine Kranjske, zato Bloke veljajo za zibelko smučanja v srednji Evropi. Poiščite letnico prve omembe bloških smučarjev in seštejte njene števke (vrednost A).

ZELENICA
Zelenica je bila že od nekdaj priljubljena planinska točka, danes pa je raj za turne smučarje. Žičnica, zgrajena leta 1965, je obratovala do leta 2012. Zgradila jo je Metalna Maribor. Smučarje je dvignila za 462 metrov, na 1538 metrov nadmorske višine. Sedeže zeleniške enosede hrani Slovenski smučarski muzej. Preštej sedeže na razstavi (vrednost B).

SMUČANJE V TRŽIČU
Na začetke smučanja v Tržiču so na prelomu iz 19. v 20. stoletje vplivali avstro-ogrski zgledi. Pomembna pobudnika smučanja sta bila nekdanja pripadnika avstro-ogrske vojske Anton Jelenc in Anton Seljak. Na prvi smučarski tekmi v Tržiču je zmagal Avgust Primožič. Poišči datum prve smučarske tekme v Tržiču in seštej števke v njem (vrednost C).


Levo: Pogled na razstavo (foto: Milan Malovrh)
Na sredini: Odličja Bojana Križaja (foto: Luka Markež)
Desno: Stare smuči (foto: Milan Malovrh)

BOJAN KRIŽAJ, NAŠ JUNAK IN ZMAGOVALEC
Bojan Križaj je eden najuspešnejših slovenskih alpskih smučarjev vseh časov. Slovenski smučarski muzej hrani njegova največja odličja – tudi mali kristalni globus za zmago v posebni slalomski razvrstitvi, srebro s svetovnega prvenstva in osem zlatih odličij za zmago v svetovnem pokalu. Eden pomembnejših uspehov mladega Križaja je bila prva uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu v Madonni di Campiglio leta 1977. Katero štartno številko (vrednost D) je nosil Križaj v Madonni di Campiglio?

SLOVENIJA, ZIBELKA SMUČANJA
Slovenija je zibelka zimskih športov. Veliko naših smučarjev je svetovno znanih in vsako leto se zmage kar vrstijo. Slovenski smučarski muzej je najboljšim posvetil slalom slavnih v zadnjem prostoru razstave. Koliko najboljših slovenskih smučarjev je predstavljenih na slalomu slavnih (vrednost E)?

 

Kontrolna vsota: A + B + C + D + E + X = 95

Ključavnico odklenemo po formuli:

C * ( E - 4 ) * ( X + B ) + A * X + D + 1 = YYYY

 

V vseh zakladih se nahaja žig in kdor bi jih želel zbirati, si lahko natisne brošuro (klikni za prenos).
Opozorilo: Kot lastnik zaklada zagotavljam, da je ta datoteka na povezavi varna za prenos. Geocaching HQ ali pregledovalec ni preveril morebitne zlonamerne vsebine. Datoteko prenašate na lastno odgovornost.

 

Obisk razstave je možen od torka do nedelje od 10. do 18. ure, ponedeljki in prazniki (razen izjem) zaprto. Vstopnina za odrasle je 2 €, za družine 5 € in za upokojence in šolsko mladino 1 €.

Skupna vstopnica za vseh šest muzejev znaša za odrasle 8 €, za družine 17 € in za upokojence in šolsko mladino 6 €.

Brezplačni ogledi muzeja in razstav: 8. februar – državni kulturni praznik, 18. maj – mednarodni dan muzejev, 3. sobota v juniju – Poletna muzejska noč, 3. december – Ta veseli dan kulture.

 

As its name indicates, the Gorenjska region is distinguished by mountains (gore means mountains). People of Gorenjska have always lived in close connection with mountains, which is evident from their culture and their past, preserved in museums. Stories from the mountains are a part of the history we share, which can be found in the museums.

Škofja Loka Museum presents Lubnik mountain and items from the Copper Age, Intermunicipal Museum Kamnik introduces Alpine dairy farming and life at Velika planina, Tržič Museum highlights the ski competition at Zelenica, Museum of Apiculture in Radovljica presents breeding stations which are located on the way to the Roblekov dom mountain hut on Mt. Begunjščica, Museum of Gorenjska in Kranj pays tribute to the 40th anniversary of the first Slovenian ascent of Mount Everest, the preparation of which took place at Jošt mountain in Kranj, the Slovenian Alpine Museum in Mojstrana with its exhibition Mountain Paradise invites visitors to reflect upon our past and present attitude to mountains, which can be internalized on Golica mountain. By May 2020, mountains and museums will become a treasure of adventure!

Skiing is paradise on earth

 

The coordinates will place you at the Slovenian Skiing Museum in Tržič, where you will find the cache at the reception. It is locked with a combination lock and to get the right combination you will need to find the answers to some questions, all of which can be answered by a visit of the permanent exhibition Smuk! (Let’s Ski!).

Before you enter the museum and sign the logbook, you have to get a key information for the calculation at the Dvorišče virtual stage. Go to the virtual stage Dvorišče and take a look to northwest. There is a house with a white facade. Count how many stone pillars on the balcony support its roof. You get value X. To get the missing values from A to E, you will need to answer some questions. We recommend you see the exhibition. There is no need for interaction with the museum staff.

SKIERS ON THE BLOKE PLATEAU
Skis were known as a means of transport on the Bloke Plateau and in the nearby hills around Sveti Vid. They allowed people to move across the snow and transport goods (water, firewood, wooden products). Special funeral skis were used to transport the deceased in a coffin to the graveyard. Skiing on the Bloke Plateau as a way of moving with skis in heavy snow was recorded already by Johann Weikhard von Valvasor in his work titled The Glory of the Duchy of Carniola, which makes Bloke the cradle of skiing in middle Europe. To get value A, find the year when the skiers on the Bloke Plateau were first mentioned in writing and sum up its digits.

ZELENICA
Zelenica has always been a popular point for mountaineering, and today it is a paradise for backcountry skiers. The ski lift, built in 1965, operated until 2012. It was manufactured by Metalna Maribor. During the ride, skiers ascended 462 meters to 1538 meters above sea level. Some seats of the single chairlift from Zelenica are kept by the Slovenian Skiing Museum. To get value B, count the seats at the exhibition.

SKIING IN TRŽIČ
Skiing began in Tržič at the turn of the 19th and 20th centuries, under the influence of the Austro-Hungarians. Two of the important pioneers of skiing were former members of the Austro-Hungarian army Anton Jelenc and Anton Seljak. The winner of the first ski competition in Tržič was Avgust Primožič. To get value C, find the date of the first ski competition in Tržič and sum up its digits.


Left: View of the exhibition (Photo by Milan Malovrh)
Middle: Bojan Križaj's awards (Photo by Luka Markež)
Right: Old skis (Photo by Milan Malovrh)

BOJAN KRIŽAJ, OUR HERO AND WINNER
Bojan Križaj is one of the most successful Slovenian alpine skiers of all time. The Slovenian Skiing Museum keeps his greatest awards, including the small crystal globe for the season's best slalom runner, the World Championship silver medal and eight World Cup gold medals. As a young skier, Križaj hit his first top three podium in the World Cup race in Madonna di Campiglio in 1977. What bib number (value D) did Križaj wear in Madonna di Campiglio?

SLOVENIA, A LAND OF SKIING
Slovenia is a land of winter sports. Many of our skiers are world-renowned and celebrate victories every year. The last room of the exhibition in the Slovenian Skiing Museum, “the slalom of the famous”, is dedicated to our best skiers. How many of the best Slovenian skiers are presented in the slalom of the famous (value E)?

 

Checksum: A + B + C + D + E + X = 95

Unlock the combination lock by using the formula:

C * ( E - 4 ) * ( X + B ) + A * X + D + 1 = YYYY

 

You will find stamps in caches. In case you want to collect them, print the leaflet (click to download).
Alert: As the geocache owner, I ensure that this linked file is safe to download. It has not been checked by Geocaching HQ or by the reviewer for possible malicious content. Download the file at your own risk.

 

Opening hours: Tue-Sun 10am to 6pm, closed on Mondays and holidays. Entrance fee: 2 € (adults), 5 € (families), 1 € (seniors and school youth).

Joint ticket for all six museums: 8 € (adults), 17 € (families), 6 € (seniors and school youth).

Free visits of the museum: 8 February (National Day of Culture), 18 May (International Museum Day), 3rd Saturday in June (Summer Museum Night), 3 December (Merry Day of Slovenian Culture).

Additional Hints (No hints available.)