Skip to content

Mormońskie Zełwągi Traditional Geocache

Hidden : 04/13/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MORMOŃSKIE ZEŁWĄGI
Pamiętaj wziąć ze sobą coś do pisania!

Historia Zełwąg i Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zaczęła się w latach 20. XX wieku od kupca Fritza Fishera, który podczas wizyty w Berlinie przystąpił do tej wiary. Po powrocie do rodzinnej miejscowości odwiedzili ją także dwaj misjonarze, a mieszkańcy chętnie przyjmowali nową wiarę. Zbudowano świątynię, którą poświęcono w 1929 – była to wtedy jedyna wyświęcona świątynia w Europie kontynentalnej. Zełwągi szybko stały się jedyną w Europie miejscowością z większością mormońską. Kościół został oficjalnie zarejestrowany w 1961 roku, jednak już 10 lat później ostatni mormon, Erich Konietz, opuścił wioskę. Kaplica ostatecznie została przejęta przez kościół rzymskokatolicki. Inną ważną pamiątką po mormonach jest wielowyznaniowy cmentarz mazurski z charakterystycznymi grobami bez krzyży nad jeziorem Głębokim.
Skrzynka znajduje się na cmentarzu mazurskim, koło wiaduktu przy wjeździe do wsi od strony Mikołajek.

MORMON’S ZEŁWĄGI
Remember to bring something to write with!

The history of Zełwągi and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints began in the 1920s with the merchant Fritz Fisher, who joined this faith during his visit to Berlin. After returning to his hometown, two missionaries also visited it and the villagers eagerly accepted the new faith. A temple was built, which was consecrated in 1929 - it was then the only consecrated temple in continental Europe. Zełwągi quickly became the only place in Europe with a Mormon majority. The church was officially registered in 1961, but 10 years later the last Mormon, Erich Konietz, left the village. The chapel was finally taken over by the Roman Catholic church. Another important memento of the Mormons is the multi-denominational Masurian cemetery with characteristic graves without crosses at the Głębokie Lake.
The geocache is located in the Masurian cemetery, near the viaduct at the entrance to the village from the side of Mikołajki.

Additional Hints (Decrypt)

Xrfm hxelgl j oneqmvrw jvqbpmarw pmrfpv pzragnemn j qhmlz cavrz / Trbpnpur vf uvqqra va n zber ivfvoyr cneg bs gur przrgrel vafvqr ynetr gehax

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)