Skip to content

Worki wełniane lub skórki cebuli (pl/en/de) EarthCache

Hidden : 04/22/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Link do niemieckiego tłumaczenia znajduje się na dole.

Przy wodospadzie Szklarki można bardzo dobrze zaobserwować pewną wyjątkową formę wietrzania skał.

Earthacache można rozwiązać przy podanych współrzędnych, nie płacąc za wstęp do parku. Jednakże chcielibyśmy wam polecić krótki spacer aż do wodospadu. Tam możecie zobaczyć jeszcze więcej ciekawych miejsc, pokazujących fenomen wietrzenia skał. Przy tym można jednocześnie odwiedzić Earthcache GC76BCQ. Oba Earthcache uzupełniają się tematycznie. Wstęp kosztuje na razie 8 zł. Bieg rzeki jest z obu stron ograniczony wspaniałymi formami skalnymi, składającymi się głównie z kontynentalnego kamienia, zazwyczaj Granitu. Te formacje skalne są przede wszystkim znane z tego, że dominujący tam Granit na przestrzeni milionów lat osiągnął dzięki procesom wietrzenia bardzo typowe formy. Szczególny urok tego regionu zawdzięczamy właśnie głównie tym formom skalnym.

W wietrzeniu Granitu rozróżnia się wiele form: chemiczne, pochodzenia biologicznego i fizyczne. Te procesy zachodzą często jednocześnie. Ale często prowadzą one w zależności od siły ich działania i innych czynników środowiskowych, do bardzo różnorodnych efektów.

Do procesów fizycznych zalicza się np. rozładowanie napięć w czasie którego powstają rysy i pęknięcia. Poza tym może dojść do odłamania się całej powłoki albo rozluźnienia i skruszenia małych odłamów (złuszczanie/skruszanie). W tym przypadku mówi się o tak zwanym wietrzeniu w formie łupin cebuli. Łatwo je rozpoznać po ostrych krawędziach i warstwowym obrazie zwietrzenia.

Jeżeli granit zostanie poddany chemicznemu wietrzeniu, to w procesie hydrolizy (działanie kwasów) minerały sieci krystalicznej zostają zastąpione jonem H+. Przy czym razem ze wzrostem temperatury i ilością kwasu ten proces przybiera na sile. W wyniku tego wietrzenia powstają zazwyczaj formy, które przypominają ułożone jeden na drugim ułożone worki wypełnione wełną, z lekko poziomo albo pionowo przebiegającymi i bardzo zaokrąglonymi brzegami. Przy tym granit we wnętrzu pozostaje nienaruszony.

Wietrzenie pochodzenia biologicznego obejmuje zarówno procesy fizyczne jak i chemiczne. Skała zostaje najpierw rozłamana przez korzenie roślin. Przez oddychanie organizmów w glebie wzrasta koncentracja CO2 znacząco, co przyspiesza hydrolizę.

Wasze zadania:

Udajcie się na wskazane współrzędne. Staniecie przed całkiem wysoką formacją skalną (druga strona ulicy), którą można bez trudu jednoznacznie przyporządkować do jednej z podanych form wietrzenia. Podczas zwiedzania parku będziecie widzieli w czasie całej drogi interesujące przykłady tej formy wietrzenia.

1. Opisz własnymi słowami wygląd tej skały i jej powierzchnię.
2. Czy chodzi tutaj o wietrzenie w formie łusek cebuli czy worków wełnianych? Wyjaśnij dlaczego tak sądzisz.
3. Który z opisanych wyżej procesów miał wpływ na uformowanie się tych skał? Opisz go w skrócie własnymi słowami.
4. Przyjrzyj się bliżej skale i powiedz coś o jej twardości. Użyj różnych narzędzi, takich jak paznokieć, coś plastikowego, nóż itp. Które z nich mogą zostawić rysę na powierzchni?
5. Opcjonalnie cieszylibyśmy się dostać zdjęcie, które nie zdradza jaka to forma.

Uwaga:

Nie musicie czekać na potwierdzenie waszej odpowiedzi. W każdym razie wyślijcie nam wasze odpowiedzi przed albo przynajmniej jednocześnie z Logiem. Zalogowania bez wcześniejszego przekazania odpowiedzi nie mogą zostać zaakceptowane.

Für die deutsche Übersetzung klicke/for the german translation click hier/here
.
At the Kochelwasserfall you can very good observe a special form of weathering of rocks..

You can solve the Earthcache at the given coordinates without paying admission but we would like to recommend the short walk to the waterfall. There you can observe many more and more interesting manifestations of this phenomenon. You can also visit the Earthcache GC76BCQ. The two EarthCaches complement each other thematically very good. The entrance fee is currently 8 Ztl. The course of the river is bordered on the right and on the left by beautiful rock groups, which consist mainly of continental rock, mostly granite. These are particularly well-known because the prevailing granite has received quite typical forms over many millions of years as a result of weathering processes. The special charm of this region is largely due to these forms.

In the weathering of granite, several types are distinguished: Chemical, biogenic and physical. These processes often run side by side at the same time. However, depending on their intensity and other environmental influences, they lead to very different results.

Physical weathering for example also includes pressure relief that forms cracks and crevices. In addition it can lead to secession of entire shells or to peeling and chipping of small fragments (desquamation). It is called onion-shell weathering. This can easily be seen on existing sharp edges and a layered weathering pattern.

If the chemical weathering attacks the granite, for instance the minerals of the crystal lattice are replaced by H + ions during hydrolysis (acid attack). The intensity of the weathering increases with the temperature and the acid content of the water. As a result of this type of weathering are typically weathering images created, which remind of stacked woolen sacks and can easily be seen on vertically and horizontally running, strongly rounded edges while the granite body is still unscathed in the interior.

Biogenic weathering combines both physical and chemical processes. The rock is first blown up by plant roots, and the CO2 concentration is greatly increased by the respiration of soil organisms, which abets hydrolysis.


Your tasks:

Go to the listing coordinates. You are standing in front of a fairly high rock formation (on the other side of the road), which can be quite clearly assigned to one of the mentioned forms of weathering. If you visit the park, you will see very interesting examples of this form all the way.

1. Please describe with your own words the look of the rock and its surface.
2. Can you see Onion-shell- or wool-sack-wheatering?
3. Which process mentioned in the listing has affected this stone formation? Briefly describe the process in your own words.
4. Please examine the stone closer and tell something about the hardness. Use various tools such as a fingernail, a plastic object, a knife, etc. What can leave a scratch on the surface?
5. Optional: If you would take a spoiler-free photo there and load it into the log we would be very happy.

Please note:

According to the guidelines you have not to wait for our permission, but send the answer e-mail immediately together with the log! No logs like: "Will send the answers later, when back home, when having better internet", etc.

Für die deutsche Übersetzung klicke/for the german translation click
hier/here.

Additional Hints (Decrypt)

-

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)