Skip to content

Engures ziemeļu mols [B.Y.O.P] Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 05/18/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV

Slēpnis veltīts Engures ziemeļu molam. Iespējams romantiskākā vieta Engurē. Dodoties pēc slēpņa agrā rītā vai vēlā vakarā, iespējams novērot skaistu saullēktu-saulrietu.

Pēc slēpņa dodaties tikai tad, ja esat pārliecināti par saviem spēkiem. Uzvelciet piemērotus apavus. Izvērtējiet laika apstākļus. Novērtējiet viļņu lielumu. Slapjā laikā akmeņi ir slideni, ziemā apledojuši un daži no tiem kustas. Nekur nav jāpeld. Sasniedzams ar sausām kājām. Pēc atrašanas novietojiet slēpni atpakaļ tieši tā kā tas bija.

Engures ostiņa bija neliela, tajā varēja ienākt nelieli kuģīši. 20. gadsimta sākumā visos zvejniekciemos, arī Engurciemā, regulāri piestāja neliels tvaikonītis "Greiks", un zvejnieki to izmantoja, lai nosūtītu zivis uzpircējiem vai arī aizbrauktu uz Rīgu. Latvijas pirmās Republikas laikā gar piekrasti kursēja kuģītis "Dzintarkrasts", kurš veda, gan pasažierus, gan zivis. Nav ziņu par kuģošanu Pirmā pasaules un Otrā pasaules kara gados, bet jādomā, ka ostu iespēju robežās izmantoja militārām vajadzībām.

Zināms, ka 1945. gada 28. jūlijā Engures ostā ienācis kuģis un pagasta ļaudīm klaušu kārtā tas bija jāizkrauj. Izpildkomiteja norīkoja 10 pajūgus un 8 strādniekus. Zvejnieku artelim "Padomju zvejnieks" pirmajos gados piederēja tikai airu laivas un mazas jaudas motorlaivas. Pirmo zvejas kuģi kolhozs nopirka 1945. gadā, un tas bāzējās Ventspilī, jo Engures ostā tas vispār nevarēja ieiet. Artelim nebija arī savas remontbāzes.

1955. gadā sākās jaunās ostas projektēšana un izbūves darbi. Ierīkoja molus un padziļināja ostu. Drīz vien izbūvēja arī zivju pieņemšanas piestātni un kuģu remonta piestātni. Septiņdesmito gadu sākumā Engures ostā jau bija savs peldošais doks un arī speciāli izbūvēta slīpne sešu kuģu remontam.

Turpat blakus ostai jau 1959. gadā izbūvēja viegla tipa zivju kūpinātavas, ko varēja lietot tikai vasaras sezonā luču un jūras bullīšu kūpināšanai. 1961. gadā uzbūvēja modernu Engures kūpināšanas cehu. Tā atrašanās blakus ostai deva iespēju saņemt svaigas zivis un tūlīt tās pārstrādāt , tā paaugstinot produkcijas kvalitāti.

Laikā, kad tika privatizēta un sadalīta paju sabiedrība "Engure", arī Engures ostas būves nonāca privatizējamo objektu sarakstā. Tas diemžēl negatīvi ietekmējis ostas uzturēšanu un kavējis tās tālāku attīstību.

1999. gadā ostu padziļināja par diviem līdz 5,5 metriem. Vēlreiz osta padziļināta 2003. gadā.

Piesaistot Eiropas savienības fondu finansējumu 2006. gadā vienā no ostas būvēm uzsākti vērienīgi katamarānu ražotnes "Enmar" celtniecības darbi. Ražotnē plānots nodarbināt 40 - 50 strādniekus. Gadā plānots uzbūvēt 2 - 3 katamarānus.

Īpašumtiesības uz ostas būvi un molu pieder privātām personām, ostas zeme - pašvaldībai, bet akvatorija - valstij.

 


ENG

The hiding place is dedicated to the northern breakwater of Engure wharf. Possibly the most romantic place in Engure. Going to the sun in the early morning or late afternoon, you can observe a beautiful sunrise-sunset.

To take a cache, evaluate your strength. Wear appropriate shoes. Assess the weather conditions and wave size. On the way there are wet slippery stones, ice in the winter. Note! Some of the stones are moving. No need to swim or dive. After you find the location , place the find back exactly as it was.

Engure port always was a nice, tiny place to enter small boats. The early 20th century in all fishing villages, also in Engure small steamboat "Greiks' regularly stopped here. Anglers used it to deliver caught fish to collectors, or go to Riga. During the first Latvian Republic time there was another small Boat "Dzintarkrasts" used for both purposes passengers and fish. There is no facts about navigation during the First World and the Second World Wars, but it is known that Engure port was used for military purposes.

It is known that on 28 July 1945 the ship entered Engure port and the Executive Committee appointed 10 local young people and 8 workers to unload this ship. In the early years anglers artel "Soviet fisherman" had only rowing boats and small motor boats. The first fishermen vessel was bought by collective farm in 1945 and it was moored in Ventspils, as Engure port was too small for it. Artel had no also its own repair base.

In 1955 new port design and construction works started here. Breakwaters were made, the fish-making dock and ship repair dock were built and the harbour deepen. In the early seventies Engure port had its own floating dock and a specially constructed incline was built for repairing six ships.

Just next to the port in 1959, small fish smokehouse was built that could be used only during the summer season for lamprey and Sea gobysmoking. A modern Engure smoke workshop was built in 1961. Its location next to the harbour made it possible to get fresh fish and recycle it immediately, thus raising the quality of products.

At a time when co-operative society "Engure" was privatized and divided into small parts also Engure port went into the list of objects to be privatized. This unfortunately negatively affected further development of the port.

In 1999and 2003, the port was noticeably deepen by two to 5.5 meters.

To the European Union funds in 2006 it was ambitious construction works initiated in catamaran factories "ENMaR". The plant will employ about 50 workers. It is planned to build 2-3 catamarans per one year.

Additional Hints (Decrypt)

Orgban obxf/pbapergr oybpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)