Skip to content

Grajski vinograd/Castle vineyard Ljubljana Virtual Cache

Hidden : 02/10/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Grajski vinograd/Castle vineyard Ljubljana

SI Vsa pomembnejša mesta, gradovi ali graščine so se v preteklosti oskrbovali z dobrinami iz neposredne bližine. Prometne povezave so bile slabe in logistika otežena, zato so se morali v marsičem opreti na lastne vire. Po vsej Evropi so bili vinogradi, ki so oskrbovali lokalne prebivalce z vinom, tudi tam, kjer razmere za vinogradništvo niso bile ugodne. Tudi Ljubljana je imela vinograd na pobočju Grajskega griča. Pripoznane so ostaline arheoloških izkopavanj na južnem pobočju desno pod Bastijo, kjer je bil vinograd še v 30. letih prejšnjega stoletja. Grajski vinograd na Ljubljanskem gradu, zasajen 23. aprila 2016, je posledica želje po obujanju tradicije ter bogatenju zgodb o vinu in vinski trti, saj je Ljubljana v visokih enoloških krogih prepoznana kot mesto trte in vina. Je tudi nosilka tega laskavega priznanja, ki ga ji je 30. oktobra leta 1987 podelilo mednarodno vinsko združenje iz Pariza, na svojem zasedanju v Rimu. V grajskem vinogradu je zasajenih 1050 trt, 500 trt bele sorte belpin, ki je na podlagi križanja beline in pinota in 550 trt rdeče sorte rdečegrajca. Vino iz grajskega vinograda je namenjeno predvsem promociji, protokolu in grajski vinoteki. 

NALOGA za vpis obiska

1.  Lastniku zaklada pošljite preko e-pošte ali središča za sporočila število horizontalnih vrst trte v grajskem vinogradu na zahodni strani. Potem lahko vpišete najdbo. 

2.  Fotografirajte se na razgledni terasi z vinogradom v ozadju. Lahko tudi samo del telesa ali           napis z geolovskim vzdevkom. Fotografijo objavite pri vpisu najdbe na spletu. 

Vpisi brez odgovora in slike bodo izbrisani!


Virtualno priznanje 2.0 - 2019/2020

Ta zaklad je eden od virtualnih zakladov, ki so bili v omejenem številu ustvarjeni med 4. junijem 2019 in 4. junijem 2020. Le 4.000 geolovcev je dobilo možnost postaviti svoj virtualni zaklad. Preberite Geocaching Blog za več informacij o virtualnih priznanjih 2.0.


EN All major cities, castles or manors have in the past been supplied with goods from the immediate vicinity. Transport connections were poor and logistics difficult, so they had to rely heavily on their own resources. Across Europe, vineyards supplying locals with wine were also found where wine-growing conditions were not favorable. Ljubljana also had a vineyard on the slope of Castle Hill. The remains of archeological excavations on the southern slope to the right below Bastia, where the vineyard was located in the 1930s, are recognized. The castle vineyard at Ljubljana Castle, planted on April 23, 2016, is the result of a desire to revive the tradition and enrich the stories of wine and vines, as Ljubljana is recognized in high oenological circles as a place of vines and wine. She is also the bearer of this flattering recognition given to her by the International Wine Association of Paris on 30 October 1987 at her meeting in Rome. The castle vineyard has 1050 vines, 500 vines of the white variety belpin, which is based on the intersection of whiteness and pinot and 550 vines of the red variety. The wine from the castle vineyard is intended primarily for promotion, protocol and castle wine. 

 

TASKS to enter the visit

1.Send the number of horizontal lines in the vineyard from west side to the cache owner via email or through message center. Then you can log the find. 

2. Take picture of yourself on the terrace with a vineyard in the background. It can also be just a body part or an inscription with a geocaching nickname. Add the photo to your log.

Unanswered entries and log without picture will be deleted!


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.


 

Additional Hints (No hints available.)