Skip to content

Cestou mučeníka - The Way of the Martyr Virtual Cache

Hidden : 02/02/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cestou mučeníka

The Way of the Martyr

Prešovská Kalvária bola vybudovaná v 18. storočí pôsobením jezuitov v období rekatolizácie z iniciatívy Spolku umierajúceho Krista. Tvorí ju 14 barokových kaplniek, Kostol sv. Kríža, kaplnka Svätých schodov, katakomby a priľahlý cintorín. S výstavbou prvých sakrálnych objektov sa začalo v roku 1720.

... 🇬🇧 ...Prešov Calvary was built in the 18th century by the Jesuits during the re-Catholicization on the initiative of the Society of the Dying Christ. It consists of 14 Baroque chapels, Church of Sts. The cross, the Chapel of the Holy Steps, the catacombs and the adjacent cemetery. The construction of the first sacral buildings began in 1720.
Celý komplex Kalvárie bol dostavaný až v roku 1893. Barokový kostol sv. Kríža postavili na Kalvárii v roku 1753. Stavbu viedol František Perger, ktorý staval tiež Kalváriu v Banskej Štiavnici. Nástenné maľby sú dielom prešovského maliara Ondreja Trtinu. V kostole sv. Kríža vytvoril barokový priestor, ktorý využitím farieb a svetla opticky pôsobí oveľa väčším dojmom než akým je reálne. Nad oltárom sú tri kríže a sochy Panny Márie, Márie magdalény a sv.Jána apoštola. Ku kostolíku boli v roku 1766 po oboch stranách pristavené dve bočné kaplnky. Z juhu- Božského srdca a zo severu- Božského hrobu. V roku 1767 postavili pod múrom stojacu dvojpodlažnú kaplnku a plastikou „Ecce homo!“. Organ inštalovali 1768. V kostole sú tri zvony, z r. 1752, 1774 a 1824. Kostol slávnostne vysvätili aj s celým dovtedy stojacim komplexom Kalvárie 14.9.1769.

... 🇬🇧 ...The whole complex of Calvary was completed in 1893. Baroque church of st. The cross was built on Calvary in 1753. The construction was led by František Perger, who also built Calvary in Banská Štiavnica. The wall paintings are the work of the painter of Prešov, Ondrej Trtina. In the church of st. The Cross created a Baroque space that, by using colors and light, gives a much more impression than it is real. Above the altar there are three crosses and statues of the Virgin Mary, Mary Magdalene and St. John the Apostle. Two side chapels were added to the church in 1766 on both sides. From the South-Divine Heart and from the North-Divine Grave. In 1767 they built a two-storey chapel and a sculpture "Ecce homo!" Under the wall. Organ installed 1768. In the church are three bells, from r. 1752, 1774 and 1824. The church was solemnly consecrated with the whole Calvary complex still standing on September 14, 1769.

Ku kostolíku boli boli v roku 1766 po oboch stranách pristavené dve kaplnky. Z juhu kaplnka Božského srdca a zo severu kaplnka Božského hrobu. Organ inštalovali v roku 1768. Na Kalvárii sa nachádzajú aj katakomby. Postavené boli v roku 1836 a slúžili ako hrobka pre kňazov. Ich múr pri pohľade z mesta vytvára dojem hradieb. Prístupnosť pre verejnosť je v súčasnosti po dohode - infocentrum Prešov.
Všetky kaplnky krížovej cesty, okrem kaplnky Svätých schodov, majú podobný tvar a to štítové priečelie, zdobené ornamentami, erbom donátora (aspoň čiastočne sú zachované erby: Dessewffy - II. zastavenie, Szirmay - VIII. a XI. zastavenia, Barkóczi - zrejme X. zastavenie, Klobušický - XII. zastavenie, mesto Prešov - XIV. zastavenie) a polkruhovito zaklenutým vstupným portálom. Ochranné mreže kaplniek sú bohato zdobené.

... 🇬🇧 ...Two chapels were added to the church in 1766 on both sides. The Chapel of the Divine Heart from the south and the Chapel of the Divine Tomb from the north. They installed the organ in 1768. There are also catacombs in Calvary. They were built in 1836 and served as a tomb for priests. Their wall, when viewed from the city, gives the impression of a wall. Accessibility for the public is currently by agreement - Infocentre Prešov.
All chapels of the Stations of the Cross, with the exception of the Chapel of the Holy Stairs, have a similar shape and the gable front, decorated with ornaments, donor's coat of arms (at least partially preserved coats of arms: Dessewffy - St. stop, Klobušický - XII. stop, Prešov - XIV. stop) and semicircular arched entrance portal. The protective grilles of the chapels are richly decorated.

Kaplnka Svätých schodov bola postavená r. 1765 podľa vzoru kaplnky Sancta Scala pri Lateránskom kostole v Ríme a dalo ju postaviť z vďačnosti mestu za poskytnutie azylu po nútenom úteku z Poľska, litovské knieža Karol II. Radziwill. V priečelí nad vchodom do tejto kaplnky umiestnili kniežací erb. Interiér vypĺňa 28 schodov, oltár s kamennou plastikou Piety a nástenné maľby od Ondreja Trtinu.

... 🇬🇧 ...The Chapel of the Holy Stairs was built in. 1765 modeled on the chapel of Sancta Scala at the Lateran Church in Rome, and it was built out of gratitude to the city for granting asylum after the forced escape from Poland, Lithuanian Prince Charles II. Radziwill. They placed a coat of arms in the facade above the entrance to this chapel. The interior is filled with 28 steps, an altar with stone sculpture Piety and wall paintings by Ondrej Trtina.
Exteriér, Krížová cesta: pozostáva zo 14 zastavení a je tvorená týmito kaplnkami:
... 🇬🇧 ...Exterior, Stations of the Cross: it consists of 14 stops and consists of the following chapels:
1.Posledná večera, 2.Ježiš na Olivovej hore, 3.Ježiš udretý pred veľkňazom Annášom, 4.Sväté chody, 5.Bičovanie
6.Neznámy fundátor, 7.Ježišovo stretnutie s plačúcimi ženami, 8.Ukrižovanie, 9.Kristus na kríži, 10.Sňatie z kríža
11.Uloženie do hrobu,          12.Zmŕtvychvstanie,          13.Neveriaci Tomáš,          14. Nanebovstúpenie.
Prešovská kalvária, v minulosti považovaná za druhú najkrajšiu v celom Uhorsku hneď po banskoštiavnickej, sa nachádza na suradniciach ikony v príjemnom prostredí nevysokého vŕšku okraji mesta.

... 🇬🇧 ...Prešov Calvary, formerly considered the second most beautiful in the whole of Hungary, after the Banská Štiavnica, is located on the icicles in the pleasant environment of a small hill outskirts.
Calvary is a very nice place for a small trip or a walk as well as for spiritual meditation. In addition to beautiful surroundings and valuable architecture, the visitor also has an excellent view of the city.

Kalvária predstavuje veľmi pekné miesto na malý výlet či prechádzku, ako aj na duchovné rozjímanie. Okrem krásneho prostredia a hodnotnej architektúry tu na návštevníka čaká aj vynikajúci výhľad na mesto.
TVOJA ÚLOHA pre zalogovanie
YOUR ROLE for logging
1) K logu musíš pripojiť svoje foto na mieste prvého schodu kríža pred kostolom smerom dohora. Ak si hanblivý, postačí foto s Teba definujúcim predmetom (SWG, GPS, hodinky...) napríklad takto:
1)... 🇬🇧 ...You must attach your photo to the logo on the first step of the cross in front of the church upwards. If you are shy, a photo with you defining subject (SWG, GPS, watch ...) is sufficient, for example as follows:

. . .

2) Každá kaplnka ma svoju vlastnú interiérovú výzdobu a reliéfnu maľbu definujúcu samotné pomenovanie kaplnky.
2)... 🇬🇧 ... Each chapel has its own interior decoration and relief painting defining the name of the chapel itself.

Tieto tri maľby sú - These three paintings are:

A B C

Priraď ich ku trom kaplnkám zo 14tich, kde si ich videl - napríklad A2/B7/C12 a pošli na overenie tu:
.... 🇬🇧 ...Assign them to the three chapels of the 14 where you saw them - for example A2/B7/C12 and send:

Cez certid po prihlásení NIKOM overite riešenie tejto kešky, zároveň splnite úlohu
.... 🇬🇧 ...Verify the solution of this cache via certid after NIKOM login and complete task.
a tak "TU" nie do osobnej správy (nie do logu, ani mailu).

.... 🇬🇧 ...send them to me in personal message (not a log or mail).
Všetky odpovede odosielajte súčasne spolu s Vaším Found it! logom. Ak niečo nebude v poriadku, budem Vás kontaktovať.
Logy bez splnených úloh môžu byť vymazané.

... 🇬🇧 ...Send all replies together with your Found it! logo. If something goes wrong, I'll contact you.
Logs without tasks can be deleted.
Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog .

. . . Listing version: 1.1 | 22.02. a 22.03.2020 . . . - . . . Geocache version: 1.1 | 22.02. a 22.03.2020 . . .

Zdroje | Sources | Quellen:
1. Titulná fotografia - autor: Tibor Šarišský, legendarium.info
2. lisinovic.blog.sme.sk
3. sk.wikipedia.org
4. kalvaria.estranky.sk
5. geocaching.com/blogPocitadlo.sk .. kuk a mas ma = D A K U J E M E. / THANK YOU.

Additional Hints (Decrypt)

Cbgršravr n mnonih cenwrzr. Jr jvfu lbh cyrnfher naq rawblzrag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)