Skip to content

<

Dorpsgezicht Oostwold (Virtual Reward 2.0)

A cache by Ot & Sien Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rijksbeschermd (dorsps)gezicht Oostwold

English below / Deutch unten

Het (dorps)gezicht Oostwold is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Oostwold (gemeente Oldambt) in de Nederlandse provincie Groningen. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 20 april 1988 en werd voltooid op 17 december 1991. Het beschermde gezicht bedroeg toen 7,5 hectare. Op 19 januari 2006 werd een aanwijzingsprocedure gestart voor een uitbreiding van het gebied met nogmaals 35,5 hectare. De definitieve aanwijzing daarvan volgde op 17 februari 2011.

 

Kern van het (dorps)gezicht vormt de uit 1775 Hervormde kerk van Oostwold gebouwd ter vervanging van een ouder gebouw uit de 16e eeuw. Met daar omheen de karakteristieke slingertuin en singel. Aan de oostzijde van de slingertuin bevinden zich arbeiderswoningen uit de 2de helft van de 18de eeuw. Omdat het bebouwings- en beplantingspatroon van dit middengebied goed bewaard is gebleven, is dit deel van Oostwold in 1991 aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 

Oostwold bevindt zich in het landelijke, rustieke Groningse Oldambt, de voormalige graanschuur van Nederland en de jongste watergemeente van Nederland. Dit is een gebied met eindeloze vruchtbare akkers dat in vijf eeuwen van aanhoudende arbeid aan de zee werd onttrokken. Oostwold maakt deel uit van een ring van dorpen die op wat hogere zandruggen zijn gesitueerd in het lager gelegen veengebied in het hart van het Oldambt, ‘het Schiereiland van Winschoten’. Deze oudere dorpen zijn van oorsprong agrarische streekdorpen, welke zijn ontstaan langs ontginningsassen. Door latere uitbreiding hebben deze dorpen een zekere komvorming doorgemaakt.

In de tweede helft van de 19de eeuw trad een verdichting van de bebouwing rond de kerk en de pastorie op. Door verdere inpolderingen steeg de werkgelegenheid in de landbouw en ontstond de behoefte aan nieuwe gebieden voor arbeiderswoningen. In de periode 1900-1940 werden daartoe nieuwe bebouwingslinten aangelegd in de vorm van verbindingslinten tussen de historische linten (Klinkerstraat en Noorderstraat). Parallel aan deze verbindingslinten werden in deze periode ook zogeheten ‘dubbellinten’ ontwikkeld (Bernardlaan en Julianalaan). 

Na de Tweede Wereldoorlog vond een ingrijpende wijziging in de ruimtelijke structuur van de dorpskom plaats door de demping van het Koediep en de aanleg van de Havenstraat. De projectmatige uitbreidingen in de jaren vijftig tot zeventig van de vorige eeuw (Margrietstraat/ Beatrixstraat en Tichelwerk/Palmarstraat/Sijpkensstraat) en de recente uitbreiding bij Hunningahof hebben de komvorming van Oostwold verder versterkt.

-----

Opdracht.

Tel het aantal bomen direct aan de kerksingel tussen de toegangspoort (aan de Huningaweg zijde) en de gedenksteen voor de kerk.

Welke naam en datum staan er op de gedenksteen voor de kerk.

Maak een foto (mag zonder gezicht) met op achtergrond de ingang van de kerk, ook moet er op te zien zijn minimaal 1 van de volgende opties:

Optie 1: jezelf
optie 2:  je mascotte
optie 3: je gps

Je mag de cache bij insturen van de antwoorden loggen inclusief de foto, bij foutieve antwoorden en of niet voldoen aan de logvoorwaarden zullen we je informeren en bij uitblijven van reactie de log indien nodig verwijderen.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

Deze virtuele cache is gemaakt tussen 4 juni 2019 en 4 juni 2020. Alleen 4.000 cache-eigenaren kregen de mogelijkheid om een virtuele cache te bezoeken. Meer informatie over Virtual Rewards 2.0 op de Geocaching Blog.

English

The (village) face Oostwold is a nationally protected village view in Oostwold (municipality of Oldambt) in the Dutch province of Groningen. The designation procedure was started on April 20, 1988 and was completed on December 17, 1991. The protected face was then 7.5 hectares. On 19 January 2006 a designation procedure was started for an extension of the area by another 35.5 hectares. The definitive designation thereof followed on 17 February 2011.

 

At the heart of the (village) face is the Reformed Church of Oostwold, which was built in 1775 to replace an older building from the 16th century. With the characteristic sling garden and canal around it. On the east side of the winding garden are workers' houses from the 2nd half of the 18th century. Because the building and planting pattern of this central area has been well preserved, this part of Oostwold was designated in 1991 as a protected townscape.

Oostwold is located in the rural, rustic Groningen Oldambt, the former granary of the Netherlands and the youngest water municipality in the Netherlands. This is an area of ​​endless fertile fields that was withdrawn from the sea in five centuries of continuous labor. Oostwold is part of a ring of villages that are situated on somewhat higher sand ridges in the lower peat area in the heart of the Oldambt, "the Winschoten Peninsula". These older villages were originally agricultural, rural villages, which were created along reclamation axes. Due to later expansion, these villages have undergone a certain bowl formation.

In the second half of the 19th century, densification of the buildings around the church and the parsonage occurred. Further land reclamation increased agricultural employment and created the need for new areas for workers' homes. To this end, new building ribbons were laid in the form of connecting ribbons between the historic ribbons (Klinkerstraat and Noorderstraat) in the period 1900-1940. Parallel to these connecting ribbons, so-called "double ribbons" were also developed during this period (Bernardlaan and Julianalaan).

After the Second World War, a radical change in the spatial structure of the village center took place due to the damping of Koediep and the construction of Havenstraat. The project-based expansions in the fifties to seventies of the last century (Margrietstraat / Beatrixstraat and Tichelwerk / Palmarstraat / Sijpkensstraat) and the recent expansion at Hunningahof have further strengthened Oostwold's formation.

Order.

Count the number of trees directly on the church girth between the entrance gate (on the Huningaweg side) and the memorial stone for the church.

What name and date are on the memorial stone before the church.

Take a photo (allowed without face) with the entrance to the church in the background, and you must also see at least 1 of the following options:
Option 1: yourself
option 2: your mascot
option 3: your gps

You may log with the photo the cache when submitting the answers, in case of incorrect answers and if the log conditions are not met, we will inform you and, if there is no response, delete the log if necessary.

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Deutsch

Die (Dorf-) Fläche Oostwold ist eine national geschützte Dorfansicht in Oostwold (Gemeinde Oldambt) in der niederländischen Provinz Groningen. Das Ausweisungsverfahren wurde am 20. April 1988 eingeleitet und am 17. Dezember 1991 abgeschlossen. Die geschützte Fläche betrug damals 7,5 Hektar. Am 19. Januar 2006 wurde ein Ausweisungsverfahren für eine Erweiterung des Gebiets um weitere 35,5 Hektar eingeleitet. Die endgültige Benennung erfolgte am 17. Februar 2011.

 

Im Herzen der (Dorf-) Fassade befindet sich die reformierte Kirche von Oostwold, die 1775 anstelle eines älteren Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert erbaut wurde. Mit dem charakteristischen Schleudergarten und dem Kanal darum herum. Auf der Ostseite des verwinkelten Gartens stehen Arbeiterhäuser aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Aufgrund des gut erhaltenen Bau- und Pflanzmusters dieses zentralen Gebiets wurde dieser Teil von Oostwold 1991 als geschütztes Stadtbild ausgewiesen.

Oostwold liegt im ländlichen, rustikalen Groningen Oldambt, dem ehemaligen Getreidespeicher der Niederlande und der jüngsten Wassergemeinde der Niederlande. Dies ist ein Gebiet mit endlosen fruchtbaren Feldern, das in fünf Jahrhunderten ununterbrochener Arbeit dem Meer entzogen wurde. Oostwold ist Teil eines Dorfrings, der auf etwas höheren Sandkämmen im unteren Torfgebiet im Herzen des Oldambt, der "Winschoten-Halbinsel", liegt. Diese älteren Dörfer waren ursprünglich landwirtschaftliche, ländliche Dörfer, die entlang von Rekultivierungsachsen entstanden. Aufgrund der späteren Expansion haben diese Dörfer eine gewisse Schalenbildung erfahren.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einer Verdichtung der Gebäude rund um die Kirche und das Pfarrhaus. Weitere Landgewinnung erhöhte die landwirtschaftliche Beschäftigung und schuf die Notwendigkeit für neue Bereiche für Arbeiterheime. Zu diesem Zweck wurden zwischen den historischen Bändern (Klinkerstraat und Noorderstraat) in den Jahren 1900-1940 Neubaubänder in Form von Verbindungsbändern verlegt. Parallel zu diesen Verbindungsbändern entstanden in dieser Zeit auch sogenannte "Doppelbänder" (Bernardlaan und Julianalaan).

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es aufgrund der Dämpfung von Koediep und des Baus der Havenstraat zu einer radikalen Veränderung der räumlichen Struktur des Dorfkerns. Die projektbezogenen Erweiterungen in den fünfziger bis siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts (Margrietstraat / Beatrixstraat und Tichelwerk / Palmarstraat / Sijpkensstraat) und die jüngste Erweiterung am Hunningahof haben Oostwolds Formation weiter gestärkt.

-----

Zuordnung.

Zählen Sie die Anzahl der Bäume direkt am Umfang der Kirche zwischen dem Eingangstor (auf der Seite des Huningawegs) und dem Gedenkstein für die Kirche.

Welcher Name und welches Datum sind auf dem Gedenkstein vor der Kirche.

Machen Sie ein Foto (ohne Gesicht erlaubt) mit dem Eingang zur Kirche im Hintergrund, und Sie müssen mindestens eine der folgenden Optionen sehen:

Option 1: Sie selbst
Option 2: Ihr Maskottchen
Option 3: Ihr GPS

Sie können den Cache protokollieren mit Foto, wenn Sie die Antworten senden. Wir informieren Sie bei falschen Antworten und wenn die Protokollbedingungen nicht erfüllt sind. Wenn keine Antwort erfolgt, löschen Sie das Protokoll, falls erforderlich.

Virtuelle Belohnungen 2.0 - 2019/2020

Dieser virtuelle Cache wurde zwischen dem 4. Juni 2019 und dem 4. Juni 2020 erstellt. Nur 4.000 Cachebesitzern wurde die Möglichkeit gegeben, einen virtuellen Cache aufzurufen. Weitere Informationen zu Virtual Rewards 2.0 finden Sie im Geocaching Blog.

Bitte korrigieren Sie eventuelle Übersetzungsfehler.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.