Skip to Content

<

PAŁAC W WILANOWIE / PALACE WILANOW

A cache by 13MAR Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/22/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


      Pałac w Wilanowie

W rzeczywistości jest to cały zespół pałacowo-parkowy, uznany wraz z parkiem i Morysinem za pomnik historii. Jest to prawdziwa perła na mapie zabytków Polski. To również jeden z nielicznych zabytków, który w niezmienionej niemal postaci przetrwał m.in. czasy zaborów i obu wojen światowych, zachował się oryginalny wystrój elewacji i wnętrz. Jest jednym z najpiękniejszych i najliczniej odwiedzanych w Polsce. Obecnie odwiedza to miejsce rocznie ponad 2 miliony osób

                                  

W roku 1677 Król Jan III nabył znajdującą się tu posiadłość Milanów. Początkowo jako podmiejska letnia rezydencja stanął niewielki dwór, przypominający bardziej rezydencje ziemiańskie niż królewskie. Zasadniczą rozbudowę rozpoczęto już w latach 80. XVII wieku według projektu Augustyna Locciego Młodszego i kontynuowano do śmierci króla w 1696 roku. Powstał wówczas reprezentacyjny pałac nawiązujący do francuskich rezydencji entre cour et jardin (między dziedzińcem a ogrodem), z elementami zaczerpniętymi z włoskiej architektury willowej. Prawdopodobnie od określenia z włoskiego Villa Nova w połączeniu z dotychczasową nazwą pojawiła się obecna forma - Wilanów. Wokół pałacu założono wspaniałe ogrody, folwark z budynkami gospodarczymi oraz zwierzyniec. Wilanowska rezydencja, położona w pobliżu Warszawy, zapewniała Janowi III i jego rodzinie wytchnienie, równocześnie była na tyle blisko Zamku Królewskiego – oficjalnej siedziby króla, Sejmu i Senatu, że monarcha nie tracił kontroli nad biegiem zdarzeń. Po śmierci Jana Sobieskiego w 1696 roku pałac przejęli jego synowie Aleksander i Konstanty. Nie umieli jednak należycie zatroszczyć się o dzieło ojca, a czasy tzw. wojny północnej w początku XVIII wieku były wybitnie niesprzyjające. Na szczęście dla Wilanowa zaniedbaną rezydencję królewską kupiła w 1720 roku hetmanowa Elżbieta Sieniawska, potężna, ambitna i energiczna magnatka. Udało jej się przywrócić pałacowi pierwotny blask, z jej polecenia dobudowano też do niego skrzydła boczne, zamykając przestrzeń dziedzińca. To dzięki niej prawdziwie scenograficzna kompozycja pałacu ze światłocieniowymi fasadami, rozczłonkowaną bryłą i nagromadzeniem wiele mówiących dekoracji stała się kompletna. Później pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli stając się siedzibą zacnych rodów polskich: Lubomirskich, Czartoryskich, Potockich, Branickich. Nowi właściciele przebudowywali rezydencję wielokrotnie, w efekcie czego wnętrza reprezentują kilka epok stylowych od XVII do XIX wieku.

   

 

Muzeum wilanowskie jest najstarszym polskim muzeum sztuki. Zostało założone w 1805 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Kolejni właściciele z rodu Potockich, a następnie Branickich udostępniali nieprzerwanie wilanowskie zbiory. Dziś wśród kolekcji zobaczyć można niezwykle cenne dzieła sztuki malarskiej, grafiki czy rzeźby, jak i zbiory starożytności.   
                                   
Wszystkich wspaniałości architektury, zgromadzonych zbiorów dzieł sztuki, ogrodnictwa i innych nie da się krótko opisać. Dlatego warto zwiedzić pałac i ogrody by chociaż w małej części poznać i móc podziwiać to bogactwo.
Jednak do wykonania zadania nie jest to konieczne, nie wymaga opłat.
W okesie jesienno-zimowym organizowana jest wystawa plenerowa Królewski Ogród Światła - pokazy światła i dźwięk   

                       

W weekend (sobota-niedziela) dodatkowo na Pałac są rzucane tak zwane „mappingi”- krótkie filmy animowane 3D nawiązujące do historii tego miejsca. Do 3 pokazów: o 18:30, 19:30, 20:30.   
 

           

Zadania:
1A - zanim dojdziesz do miejsca wskazanego na mapie, po lewej stronie przed bramą główną znajduje się widoczne z daleka symboliczne mauzoleum Stanisława Kostki Potockiego i  jego żony Aleksandry z Lubomirskich.  

                                                          

        Znajdziesz tam tabliczkę informacyjną z wyróżniającym się zielonym kwadratem. Podaj liczbę na nim zapisaną.
  B - wchodząc na teren dziedzińca Pałacu po lewej stronie znajduje się wejście do Ogrodów. Ile wyrazów jest w sentencji              zapisanej nad wejściem ?
  C - obok tego wejścia znajduje się tablica informacyjna z planem. Twoje zadanie polega na odnalezieniu w                        okolicy elementu przedstawionego na zdjęciu.

                                         

     i odpowiedzi najbliżej którego punktu na planie on się znajduje ( np. C15).
   Proszę o przesłanie odpowiedzi w formacie np. A12B5C15 na mój adres z profilu GC i nie umieszczanie ich w swoim logu.

 

2.  Proszę o dołączenie do Twojego wpisu przynajmniej trzech fotek:
A - Na kordach startowych możesz wykonać pierwszą fotką do wpisu  lub z widokiem na Pałac od strony ogrodów.
B - Na elewacji pałacowej, we wnękach znajdują się rzeźby. Proszę o dołączenie foto do wyboru, z tą przedstawiającą postać trzymającą młotek lub z tą w towarzystwie psa.
C - ostatnie - przy jednej z rzeźb, przy wejściu do Muzeum Plakatu - (w prawo od punktu startu).

 

Obecność w tych miejscach możesz zalogować od razu, potem wyślij odpowiedzi. Nie czekaj na moje potwierdzenie, jeśli coś będzie nie tak, sam się odezwę.

 

Byłoby najlepiej zobaczyć Ciebie na zdjęciu, ale nie jest to konieczne, jeśli nie chcesz nie musisz zamieszczać twarzy. Jednak zdjęcia samego obiektu nie kwalifikują się do loga, dlatego może to być zdjęcie z Twoim GPS’em, XWG, kartką z nickiem czy innym przedmiotem identyfikującym Cię. Jeśli zdjęcie przedstawia grupę keszerów, proszę aby zostało dodane do każdego loga osobno.

 

Logi, które nie będą spełniały wymagań, mogą być usunięte bez ostrzeżenia !

 

Wstęp do samego Pałacu i Ogrodów jest odpłatny z wyjątkiem czwartków. Bilet „Muzeum za złotówkę” przysługuje osobom w wieku 7–16 lat, jeśli są obywatelami krajów członkowskich UE lub EFTA. Szczegóły w cenniku i na stronie:
https://wilanow-palac.pl/ceny_biletow.html
 

 

 

 

              

    Wilanów Palace

Wilanów Palace facility is precisely the entire palace and park complex, perceived together with the park and Morysin as a historical monument. It is a real pearl on the map of Polish monuments. It is also one of the few monuments that survived in unchanged form (the original facade and interior design) through the Polish partitions and both World Wars. It is one of the most beautiful and most visited palaces in Poland (over 2 million guests every year).

                             

In 1677 King Jan III purchased the Milanów estate located here. Initially, a small manor stood as a suburban summer residence, reminiscent of landed estates rather than royal ones. The main expansion began in the 1880s according to the design of Augustyn Locci the Younger and continued until the death of the king in 1696. At that time, a representative palace was created, referring to the French residences entre cour et jardin (between the courtyard and the garden), with elements taken from Italian villa architecture. Probably from the definition of the Italian Villa Nova in conjunction with the current name appeared the current form - Wilanów. Around the palace, wonderful gardens, a farmstead with farm buildings and a zoo were established. The Wilanów residence, located near Warsaw, provided Jan III and his family respite, while being close enough to the Royal Castle - the official seat of the king, the Polish parliament, that the monarch did not lose control over the course of events. After the death of Jan Sobieski in 1696, the palace was taken over by his sons, Aleksander and Konstanty. However, they could not properly take care of the work of their father, and the times of the so-called Northern wars in the early eighteenth century were extremely adverse. Fortunately for Wilanów, the neglected royal residence was bought in 1720 by hetman Elżbieta Sieniawska, a powerful, ambitious and energetic magnate. She managed to restore the original splendor of the palace, at her request, side wings were added to it, closing the space of the courtyard. It is thanks to her that the truly scenographic composition of the palace with chiaroscuro facades, a fragmented block and the accumulation of many telling decorations has become complete. Later, the palace changed owners many times, becoming the seat of noble Polish families: Lubomirski, Czartoryski, Potocki, and Branicki. The new owners rebuilt the residence several times, as a result of which the interiors represented several stylish periods from the 17th to the 19th century.   

 

                        
The Wilanów Museum is the oldest Polish art museum. It was founded in 1805 on the initiative of the then owners Aleksandra and Stanisław Kostka Potocki. Successive owners from the Potocki and then Branicki families continuously shared Wilanów collections. Today, among the collections you can see extremely valuable works of painting, graphics or sculptures, as well as collections of antiquity.

           

All the splendor of architecture, the accumulated collections of works of art, gardening and other can not be briefly described. That is why it is worth visiting the palace and gardens to get to know at least a small part and be able to admire this wealth.
                          
However, it is not necessary to complete the task, it does not require fees. In the autumn-winter period, the Royal Garden of Light outdoor exhibition is organized - light and sound shows

             

During the weekend (Saturday-Sunday), so-called "mappings" are thrown at the Palace - short 3D animated films referring to the history of this place. Up to 3 shows: at 18:30, 19:30, 20:30.

                        

Works:
1.
A - before you get to the place indicated on the map, on the left before the main gate there is the symbolic mausoleum of Stanisław Kostka Potocki and his wife Aleksandra née Lubomirski visible from afar.

                                                                 

You will find there an information plate with a distinctive green square. Enter the number written on it.
B - entering the Palace area, on the left is the entrance to the Gardens. How many words are in the sentence written above the entrance?
C - next to the entrance tere is an information board with a plan of the palace area  

                                       

Your task is to find the element shown in the picture in the area and answer the closest point on the plan to it (e.g. C15).

 

Please send a reply in the format f.e. A12B5C15 to my address from the GC profile.

 

Please do not put this information in your log!

 

2.   Please, attach at least three photos:
A - At the start cord you can take the first photo to the entry with or overlooking the Palace from the gardens.
B - On the palace facade, there are sculptures in the niches. Please attach a photo of your choice, with the one holding the hammer or with the dog.
C - last one - at one of the sculptures at the entrance to the Poster Museum - (to the right of the starting point). 

 

You can log in to these places immediately, then send answers. Do not wait for my confirmation- if something goes wrong, I will come back to you. It would be the best to also see you in the picture, but this is not necessary if you do mind.

 

However, the pictures of the object itself do not qualify for the log, so you have to choose whether you picture your GPS, XWG, card with a nickname or other object identifying you also on the photo. If the picture shows a group of geocachers, please add it to each log separately.

 

Logs that do not meet the requirements can be deleted without any warning !!

 

 Admission to the Palace and Gardens is payable, except of Thursdays. The “1 PLN ticket” is entitled to persons aged 7-16 if they are citizens of EU or EFTA member states. Please see the website of the Wilanów Palace for more details:

https://wilanow-palac.pl/ceny_biletow.html

 

 

Poniższa ikonka jest wirtualną nagrodą za zdobycie warszawskiego wirtualnego kesza z serii Virtual Reward. Jeśli chcesz, skopiuj kod i wklej go w swój profil.

 

Pimp your profile. This is the Warsaw' s Virtual Reward Cache Badge. You surely found the Warsaw's Mermaid so just copy the code and paste it into your profile. If you like it!

 

 

 

<img src="https://img.geocaching.com/cache/log/large/27e0e9b5-5aae-49c3-a28c-272f6da81a79.png "/>

 

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Jfgrc an qmvrqmvavrp cnynpbjl wrfg ormcyngal bq tbqm. 9.00 qb mnzxavrpvn cnexh. / Npprff gb gur pbheglneq bs gur cnynpr vf serr bs punetr sebz 9 n.z. - hagvy pybfvat gvzr bs gur cnex

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.