Skip to content

I ❤️ Warsaw - Warszawska Syrenka 🧜‍♀️ Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Warszawska Syrenka

to najbardziej warszawskie miejsce w stolicy i zarówno moje ulubione w całym mieście smiley

 

Historia Syrenki:

 

Któż z nas wyobraża sobie dziś stolicę Polski bez Warszawskiej Syrenki. Od wieków syrenka widnieje w herbie Warszawy. Jest ona symbolem kojarzonym z miastem nad Wisłą od 1390 roku. To wtedy po raz pierwszy w dokumentach pojawia się herb Starej Warszawy z wizerunkiem syreny. Jednak jej pierwszy wygląd znacznie odbiegał od tego, który znamy współcześnie. Syrenka miała tułów potwora ze skrzydłami, nogi byka, lwi ogon i była mężczyzną. Syrena w kształcie pół kobiety, pół ryby w oficjalnej symbolice miejskiej czyli na pieczęciach pojawiła się dopiero od około połowy XVIII wieku - dokładnie w 1622 roku.

 

Legendy o Syrence:

 

Kim w zasadzie była Warszawska Syrenka? Jest ona bohaterką kilku warszawskich legend:
 
  • Według jednej z nich, dawno temu przypłynęły z Atlantyku na Bałtyk dwie siostry – syreny; piękne kobiety z rybimi ogonami, zamieszkujące w głębinach mórz. Jedna z nich upodobała sobie skały w cieśninach duńskich i do tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą na skale u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego portu Gdańsk, a potem Wisłą popłynęła w górę jej biegu. Według legendy u podnóża dzisiejszego Starego Miasta, mniej więcej w miejscu gdzie obecnie znajduje się jej pomnik, wyszła z wody na piaszczysty brzeg, aby odpocząć, a że miejsce się jej spodobało, postanowiła tu zostać. Rychło rybacy zauważyli, że ktoś podczas ich połowu wzburza fale Wisły, plącze sieci i wypuszcza ryby z więcierzy. Ponieważ jednak syrena oczarowywała ich swym pięknym śpiewem, nic jej nie zrobili. Pewnego razu bogaty kupiec zobaczył syrenę i usłyszał jej piękny śpiew. Szybko przeliczył, ile zarobi, jeżeli uwięzi syrenę i będzie ją pokazywać na jarmarkach. Podstępem ujął syrenę i uwięził w drewnianej szopie, bez dostępu do wody. Skargi syreny usłyszał syn rybaka i wraz z przyjaciółmi uwolnił ją nocą. Wdzięczna syrena obiecała im, że w razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. Z tego właśnie powodu Warszawska Syrena jest uzbrojona – ma miecz i tarczę dla obrony miasta.
 
  • Nieco mniej popularna legenda, nosi tytuł „O szlachetnym Gryfie i pięknej Syrenie”. Według niej w średniowieczu bezpieczeństwa Warszawiaków bronił mityczny Gryf. Pewnego dnia wyruszył nad Bałtyk, gdzie spotkał Syrenkę. Istoty te zakochały się w sobie i obie postanowiły opiekować się warszawskim grodem. Wskutek najazdu Szwedów szlachetny Gryf zmarł, a postać kobieca postanowiła przejąć jego obowiązki.
W podaniach tych kryje się odpowiedź na pytanie, dlaczego Syrenka Warszawska trzyma miecz i tarczę. Przywdziała ona taki oręż, kiedy postanowiła przyjąć rolę obrończyni obecnej stolicy Polski.
 
 

Syrenka na Starym Mieście:

 

Nasza Syrenka została zaprojektowana przez Konstantego Hegla i powstała w 1855 roku. Stała ona na Rynku Starego Miasta do 1928 roku. Wtedy uznano, że nie pasuje do okolicy i po trzech latach przechowywania przekazano pomnik Klubowi Sportowemu „Syrena”. Tam dumnie służyła jako ozdoba ośrodka. Po ponad siedmiu dekadach tułaczki powróciła na swoje pierwotne miejsce. Rzeźbę zdecydowano się zdemontować w 2008 roku. Oryginał obecnie znajduje się w Muzeum Warszawy, a na Rynku Starego Miasta mieszkańcy mogą podziwiać jego kopię.
 

 

O skrytce:

Współrzędne zaprowadzą Cię przed Syrenkę Warszawską na Starym Mieście.
 

Aby zalogować znalezienie skrytki:

 

1. Zrób i załącz do loga zdjęcie siebie lub swojego GPS lub cokolwiek świadczącego, że to Ty; wykonane jednocześnie na tle dwóch syrenek, które możesz zobaczyć na rynku. Rozejrzyj się dookoła an na pewno je dojrzysz ;) A jest ich kilka :) Zdjęcie dodaj do swojego loga. Zdjęcie samego pomnika nie kwalifikuje sie do zalogowania tego virtuala!!!!!!
 
2. Prześlij poprzez wiadomość na geocaching.com na moim profilu, odpowiedzi na dwa pytania:
  • Jaki napis widnieje u stóp Syrenki Warszawskiej? Napisz go w całości. Natomiast ze względu na niedostępność pomnika - lodowisko, przejdż do punktu 2 i zdjęcia :)
  • W kamienicy z drugą syrenką na rynku, nad drzwiami znajduje się coś bardzo charakterystycznego i jest to równocześnie nazwa tego budynku. Napisz jak nazywa się ta kamienica. Nie szukaj nazwy na budynku. Pomyśl :)
 
Znalezienie możesz zalogować od razu, potem wyślij odpowiedzi. Nie czekaj na moje potwierdzenie, jeśli coś będzie nie tak, sama się odezwę. Proszę nie umieszczać tych informacji w swoim logu!
Byłoby najfajniej zobaczyć Ciebie na zdjęciu ale nie jest to konieczne, jeśli nie chcesz nie musisz zamieszczać twarzy. Jednak zdjęcia samego pomnika nie kwalifikują się do loga, dlatego może to być zdjęcie z Twoim GPSem, drewniaczkiem, kartką z nickiem czy innym. Jeśli zdjęcie przedstawia grupę keszerów, proszę aby zostało dodane do każdego loga osobno. Jednak jeśli logi nie będą spełniały wymagań, mogą być usunięte bez ostrzeżenia.

Dobrej zabawy!

 

Warsaw's Mermaid
is the most warsaw place in the capital city and both my favorite in the whole city.
It is also the official symbol of Warsaw.
 
 

 

Mermaid's history:

 

Who of us today imagines the capital of Poland without a Warsaw Mermaid. For centuries, the mermaid is in the coat of arms of Warsaw. It is a symbol associated with the city on the Vistula from 1390. This is the first time that the arms of Old Warsaw with the image of a siren appear in the documents. However, its first appearance differed significantly from the one we know today. The mermaid had the body of a monster with wings, the legs of a bull, lion's tail, and she was a man. The siren in the shape of half a woman, half a fish in the official urban symbolism that is, the seals appeared only from around the middle of the eighteenth century - exactly in 1622.

 

Legends about Warsaw's Mermaid:

 

Who in fact was the Warsaw's Mermaid? She is the heroine of several Warsaw legends:
 
  • According to one of them, two sisters - mermaids came from the Atlantic to the Baltic Sea a long time ago; beautiful women with fish tails, living in the depths of the seas. One of them liked the rocks in the Danish straits and so far we can see her sitting on the rock at the entrance to the port in Copenhagen. The second swam up to the great seaside port of Gdansk, and then the Vistula river flowed up its course. According to the legend, at the foot of today's Old Town, more or less where her monument is now, she came out of the water to the sandy shore to relax, and that the place she liked, decided to stay here. Immediately, fishermen noticed that during their fishing, the waves of the Vistula were stirring, the network was tangled and the fish were released from the pots. But because the mermaid charmed them with her beautiful singing, they did nothing to her. Once a wealthy merchant saw a mermaid and heard her beautiful singing. He quickly calculated how much he would earn if he would imprison the mermaid and show her at the fairs. He took the mermaid and tricked him in a wooden shed, without access to water. The siren's complaint was heard by the fisherman's son and he released her at night with his friends. The grateful mermaid promised them that they could count on her help if needed. This is why the Warsaw Mermaid is armed - it has a sword and shield for defending the city.
 
  • A slightly less popular legend, titled "About noble Gryphie and beautiful mermaid". According to her, in the Middle Ages, the security of the Warsaw inhabitants was defended by the mythical Gryf. One day he went to the Baltic, where he met Syrenka. The beings fell in love with each other and both decided to look after the Warsaw city. As a result of the Swedish invasion, the noble Gryf died, and the female figure decided to take over his duties.
These quotes answer the question why the Warsaw's Mermaid holds a sword and a shield. She assumed such a weapon when she decided to assume the role of a defender of the current capital of Poland.
 
 

Mermaid in the Old Town:

 

 

Our Mermaid was designed by Konstanty Hegel and was founded in 1855. It stood on the Old Town Square until 1928. It was then assumed that it did not fit the area and after three years of storage, the monument was handed over to the Sport Club "Syrena". There, she proudly served as the decoration of the center. After more than seven decades of wandering, she returned to her original place. The sculpture was decided to be dismantled in 2008. The original is currently in the Museum of Warsaw, and the residents of the Old Town Square can admire its copy.
 
 
 

About cache:

 

The coordinates will lead you to the Warsaw's Mermaid in the Old Town where you will find the answer to one of the tasks:
 

To log in finding a cache:

 

1. Make and attach a photo of yourself or your GPS taken simultaneously to the background of two mermaids that you can see on the market. Take a look around. Add a photo to the logo.Photos of the monument only do not qualify for the log this virtual!!!!
 
2. Send via a message on my profile on geocaching.com, answer two questions:
  • What is the inscription at the foot of the Warsaw's Mermaid? Write it in its entirety. However, due to the unavailability of the monument - the ice rink, go to second point and photos :)
  • In the tenement house with the second mermaid over the door there is something very characteristic and it is also the name of this building. Write what the house is called.The house doesn't have written name, so don't look for it :)
 
Finding you can log in right away, then send answers. Do not wait for my confirmation, if something goes wrong, I'll write to You. Please do not put this information in your log! It would be coolest to see you in the picture but it is not necessary, if you do not want. However, photos of the monument itself do not qualify for the logo, so it can be a picture with your GPS, a wooden sign, a card with a nickname or something else. If the photo shows a group of caches, please add it to each log separately. Logs that do not meet the criteria will be deleted without notice.
Have fun!
 

Pimp your profile. This is the Warsaw' s Virtual Reward Cache Badge. You surely found the Warsaw's Mermaid so just copy the code and paste it into your profile. If you like it!

Poniższa ikonka jest wirtualną nagrodą za zdobycie warszawskiego wirtualnego kesza z serii Virtual Reward. Jeśli chcesz, skopiuj kod i wklej go w swój profil.

 

<p style="text-align:center;"><img alt src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/aa2b4d3a-b4ab-4f0d-87c2-f8e9fa476c1e_l.jpg" style="height:216px;with:153px;" /></p>


Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020. This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020.
Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.  

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Unir sha naq rawbl
Cubgb jvgu zreznvq bayl jvyy or pnapryrq, ernq gur gnfx rknpgyl :)
Unccl Trbpnpuvat :)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)