Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

P0lux: Por tu propia seguridad y la de todos este cache se ha desactivado temporalmente

Volverá cuando sea seguro para todos.

Se responsable.
#Yomequedoencasa

More
<

Monumento a Jaume I El Conqueridor

A cache by P0lux Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MONUMENT A JAUME I EL CONQUERIDOR

Estàtua eqüestre del rei Jaume I; es pot veure una capa i la corona mentre saluda amb la mà dreta. Un pedestal de pedres sota ell on, amb lletres de bronze, una inscripció diu: "Mallorca / a / per Conqueridor" i, a continuació, hi ha l'escut de Mallorca.

A mitja alçada del pedestal hi ha una figura d'un almogàver, de peu sobre una capa, amb espasa al cinturó i que te el braç dret estès amb una branca de llorer.

L'estàtua està col·locada sobre un pedestal format per pedres de les muralles de Palma

Al 1912 l'Ajuntament de Palma decideix la realització d'una estàtua commemorativa; en aquest lloc estava la porta de la muralla per la qual havia entrat el Conqueridor en la conquesta de la ciutat: la porta de Santa Margarida. El guanyador del concurs va ser l'escultor Ignasi Farran, però a causa de desacords, la comissió decideix retirar el projecte a Farran i encarregar un de nou

CONQUISTA DE MALLORCA PER JAUME I EL CONQUERIDOR

La conquesta pels regnes cristians de l'illa de Mallorca va ser aconseguida definitivament pel rei Jaume I d'Aragó entre 1229 i 1231. La ciutat de Madîna Mayûrqa (actual Palma de Mallorca) va caure al desembre del primer any, però la resistència musulmana a les muntanyes durar tres anys més.

El 5 de setembre de 1229, l'esquadra aragonesa, composta per 155 naus, 1500 cavallers i 15 000 soldats, va sortir de Tarragona, Salou i Cambrils, per a conquerir Mallorca a Abu Yahya, el governador almohade semiindependent de l'illa.

El desembarcament de les tropes cristianes havia estat pactat amb un cacic local a la badia de Pollença, però els forts vents de mestral van obligar a Jaume I a desviar cap a la part sud de l'illa, de manera que finalment es va dur a terme durant la mitjanit de el 10 de setembre de 1229, a la costa de l'actual localitat turística de Santa Ponça, nucli de població de el terme municipal de Calvià.

Els musulmans es van refugiar després a les muralles de Madina Mayurqa. Les tropes de Jaume I poc després van prendre i van passar a ganivet a la població de la ciutat (desembre de 1229) i es van apoderar de l'illa en pocs mesos, excepte un petit nucli de resistència musulmana que va aconseguir mantenir-se en la serra de Tramuntana fins 1232 . Els pobladors musulmans van fugir a Àfrica o van ser esclavitzats.

Mallorca es va constituir com un regne més de la Corona d'Aragó sota el nom de Regnum Maioricarum et insulae adiacentes, el qual va obtenir una carta de franquesa en 1230. La institució en 1249 del municipi de Mallorca (actual Palma) contribuiria a la institucionalització de el regne .

Per poder registrar aquest cache virtual hauràs de realitzar les següents tasques:

1.- Enviar-me per correu electrònic o centre de missatges la resposta a la següent pregunta, en quin any va morir el definitiu escultor d'aquest monument a Jaume I el conqueridor?

Per respondre tens dues opcions:

  1. Cercar tu mateix la informació per internet (amb una petita recerca donaràs fàcilment amb la resposta).
  2. A la següent foto podràs veure on es troba una etiqueta NFC amb la resposta (necessitaràs un mòbil i app compatible), situada a la part inferior del banc amb el logo de geocaching.

2.- Enviar una fotografia que demostri la teva visita a l'monument on surti, com a mínim, el nom de l'equip geocaching

Aquest cache virtual forma part d’una publicació limitada de virtuals creada entre el 4 de juny de 2019 i el 4 de juny de 2020. Només 4.000 propietaris de caché van tenir l’oportunitat d’amagar una memòria cau virtual. Obteniu més informació sobre les recompenses virtuals 2.0 al Geocaching Blog.

 

MONUMENTO A JAUME I EL CONQUERIDOR

Estatua ecuestre del rey Jaime I que viste una capa y la corona mientras saluda con su mano derecha. Un pedestal de piedras bajo él donde, con letras de bronce, una inscripción dice: "Mallorca / al / Conquistador" y, a continuación, está el escudo de Mallorca.

A media altura del pedestal hay una figura de un almogáver, de pie sobre una capa, con espada al cinto y que sostiene con el brazo derecho extendido una rama de laurel.

La estatua está colocada sobre un pedestal formado por piedras de las murallas de Palma

En 1912 el Ayuntamiento de Palma decide la realización de una estatua commemorativa de haber estado en ese lugar la puerta de la muralla por la que había entrado el Conquistador en la conquista de la ciudad: la puerta de Santa Margarita. El ganador del concurso fue el escultor Ignasi Farran, pero debido a desacuerdos, la comisión decide retirar el proyecto a Farran y encargar uno nuevo 

CONQUISTA DE MALLORCA POR JAUME I EL CONQUERIDOR

La conquista para los reinos cristianos de la isla de Mallorca fue lograda definitivamente por el rey Jaime I de Aragón entre 1229 y 1231. La ciudad de Madîna Mayûrqa (actual Palma de Mallorca) cayó en diciembre del primer año, pero la resistencia musulmana en las montañas duró tres más.

El 5 de septiembre de 1229, la escuadra aragonesa, compuesta por 155 naves, 1500 caballeros y 15 000 soldados, zarpó de Tarragona, Salou y Cambrils,5​ para conquistar Mallorca a Abú Yahya, el gobernador almohade semiindependiente de la isla.

El desembarco de las tropas cristianas había sido pactado con un cacique local en la bahía de Pollensa, pero los fuertes vientos de mistral obligaron a Jaime I a desviarse hacia la parte sur de la isla, por lo que finalmente se llevó a cabo durante la medianoche del 10 de septiembre de 1229, en la costa de la actual localidad turística de Santa Ponsa, núcleo de población del término municipal de Calviá.

Los musulmanes se refugiaron tras las murallas de Madina Mayurqa. Las tropas de Jaume I poco después tomaron y pasaron a cuchillo a la población de la ciudad (diciembre de 1229) y se apoderaron de la isla en pocos meses, salvo un pequeño núcleo de resistencia musulmana que logró mantenerse en la sierra de Tramontana hasta 1232. Los pobladores musulmanes huyeron a África o fueron esclavizados.

Mallorca se constituyó como un reino más de la Corona de Aragón bajo el nombre de Regnum Maioricarum et insulae adiacentes, el cual obtuvo una carta de franqueza en 1230. La institución en 1249 del municipio de Mallorca (actual Palma) contribuiría a la institucionalización del reino.

Para registrar este cache virtual deberás realizar las siguientes tareas:

1.- Enviarme por correo electrónico o centro de mensajes la respuesta a la siguiente pregunta, ¿en que año murió el definitivo escultor de este monumento a Jaume I el conqueridor?

Para responder tienes dos opciones:

  1. Buscar tu mismo la información por internet (con una pequeña búsqueda darás fácilmente con la respuesta)
  2. En la siguiente foto podrás ver donde se encuentra una etiqueta NFC con la respuesta (necesitarás un móvil y app compatible); esta situada en la parte inferior del banco con el logo de geocaching.

2.- Enviar una fotografía que demuestre tu visita al monumento donde salga, como mínimo, el nombre del equipo geocaching

Esta caché virtual forma parte de un lanzamiento limitado de virtuales creado entre el 4 de junio de 2019 y el 4 de junio de 2020. Solo 4,000 propietarios de caché tuvieron la oportunidad de ocultar una caché virtual. Obtenga más información sobre Virtual Rewards 2.0 en el Geocaching Blog.

MONUMENT JAUME I EL CONQUERIDOR

Equestrian statue of King 'Jaume I' who wears a cape and crown while greeting with his right hand. A pedestal of stones under it where, with bronze letters, an inscription says: "Mallorca / al / Conquistador" and then there is the shield of Mallorca.

Halfway up the pedestal there is a figure of an almogáver, standing on a cape, with a sword at the belt and holding a laurel branch with the right arm extended.

The statue is placed on a pedestal formed by stones from the walls of Palma

In 1912 the City Council of Palma decided to create a commemorative statue of having been there the door of the wall through which the Conqueror had entered the conquest of the city: the door of Santa Margarita. The winner of the contest was the sculptor Ignasi Farran, but due to disagreements, the commission decides to withdraw the project from Farran and commission a new one

CONQUEST OF MALLORCA BY JAUME I EL CONQUERIDOR

The conquest for the Christian kingdoms of the island of Mallorca was finally achieved by King 'Jaume I of Aragon' between 1229 and 1231. The city of Madîna Mayûrqa (now Palma de Mallorca) fell in December of the first year, but Muslim resistance in the Mountains lasted three more.

On September 5, 1229, the Aragonese squad, composed of 155 ships, 1,500 knights and 15,000 soldiers, set sail from Tarragona, Salou and Cambrils, 5 to conquer Mallorca to Abu Yahya, the semi-independent Almohad governor of the island.

The landing of the Christian troops had been agreed with a local cacique in the bay of Pollensa, but the strong mistral winds forced 'Jaume I' to deviate towards the southern part of the island, so it finally took place at midnight of September 10, 1229, on the coast of the current tourist town of Santa Ponsa, population center of the municipality of Calviá.

Muslims took refuge behind the walls of Madina Mayurqa. The troops of 'Jaume I' shortly after took and passed by knife to the population of the city (December 1229) and seized the island in a few months, except for a small core of Muslim resistance that managed to remain in the Tramontana mountain range until 1232 Muslim settlers fled to Africa or were enslaved.

Mallorca was constituted as another kingdom of the Crown of Aragon under the name of Regnum Maioricarum et insulae adiacentes, which obtained a letter of openness in 1230. The institution in 1249 of the municipality of Mallorca (now Palma) would contribute to the institutionalization of the kingdom .

To log this virtual cache:

1.- Send me by email or message center the answer to the following question, when did the sculptor of this statue die?

To answer you have two options:

  1. Search and find the information yourself online (with a small search you will easily find the answer)
  2. See the picture; you can see where an NFC tag is, it has the answer (you need a compatible mobile and app). It's under the wooden bench.

2.- Send a picture that shows your visit to the monument where at least the name of the geocaching team appears

FTF TE@Ms:

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.