Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

PNGS: Skrzyneczka zapada w sen zimowy z pierwszym opadem śniegu 😪

More
<

Małpolud / The Ape 🙈

A cache by PNGS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/08/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polski/Polish Angielski/EnglishPL MAŁPOLUD

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza, miliony lat temu… to jedno z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych pasm górskich w Polsce, miejsce wyjątkowe ze względu na swoje ukształtowanie terenu, przepiękne formacje skalne, unikalne skalne miasta, labirynty oraz osobliwe formy zwane skalnymi grzybami. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiły, ze od 1993 roku ustanowiono tu Park Narodowy Gór Stołowych.

Szczeliniec Wielki to przyrodniczy i turystyczny fenomen. Widoczna z daleka, potężna platforma grzbietu tej góry czaruje skalnym miastem, zabytkowym schroniskiem, ale przede wszystkim fantastycznymi formami skalnymi i panoramami. Ze Szczelińca, we wszystkie strony świata rozpościerają się niezapomniane widoki na góry i doliny Sudetów,. To miejsce unikalne – zwiedzaj, ciesz się górami, zbieraj kesze; ale nie niszcz, nie śmieć - zachowajmy to piękno dla następnych pokoleń.


Szczeliniec Wielki (919 m n.p.m. ) to najwyższa kulminacja na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych. Na jego szczycie znajduje się schronisko PTTK oraz trasa turystyczna przez labirynt skalny. Składa się ona z sieci korytarzy oraz rozmaitych formacji skalnych.

Punkt numer 5 na trasie turystycznej przedstawia formę nazwaną Małpoludem. Znajduje się ona po lewej stronie za barierkami idąc w stronę Piekiełka. Można dostrzec w nim głowę małpy z prawego profilu.

Zadania do wykonania:

 1. Znajdź tablicę informacyjną z numerem 6 i odczytaj hasło – 3 wyraz w trzecim wersie od góry pisane małymi literami. Hasło proszę przesłać w wiadomości prywatnej.
 2. Zrób kreatywne zdjęcie z Małpoludem w tle tak jak na zdjęciach przykładowych:
Przykładowe zdjęcia Przykładowe zdjęcia Przykładowe zdjęcia

Wykonanie powyższych zadań jest warunkiem zaliczenia znalezienia skrzynki! Wpisy bez zdjęć mogą być usunięte bez ostrzeżenia!


O keszu: Kesz znajduje się przy szlaku trasy turystycznej! NIE ma możliwości dotarcia to kesza w sposób inny niż ścieżką turystyczną. Cała pętla trasy zwiedzania Szczelińca i labiryntu skalnego to ok 3,5 km.

Działaj rozważnie, by przy podejmowaniu nie narażać się na niebezpieczeństwo - NIE ma konieczności wchodzenia na skały, ani wspinania się na cokolwiek!

Na obszarze Parku Narodowego ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Zadaniem Parku Narodowego jest nie tylko ochrona tego szczególnego krajobrazu, ale również udostępnianie go dla zwiedzających. Jednak pamiętaj o pewnych zasadach:

 • Poruszanie się szlakiem turystycznym jest najbezpieczniejsze dla Ciebie i dla przyrody… nie wychodź poza szlak. Ze szlaku są najpiękniejsze widoki.
 • Nabierz w płuca świeżego, górskiego powietrza, nie pal papierosów.
 • Skały wokół ciebie nie są dobrym materiałem do wspinania, odpuść sobie wchodzenie na nie. Tam nie ma keszy.
 • Kamienie i minerały leżą tu miliony lat… zostaw je dla następnych pokoleń. Nie zbieraj i nie wydobywaj skał i minerałów.
 • Jeśli keszujesz razem z psem, twój przyjaciel będzie bezpieczniejszy na smyczy.

 • Przyroda żyje w symbiozie - nie niszcz i nie zbieraj roślin, owoców ani runa leśnego.
 • Zwierzęta żyją tu na wolności, to ich dom. Uszanuj ich spokój, nie płosz, nie chwytaj, nie dokarmiaj zwierząt.
 • Ciesz się ciszą i odgłosami natury - zachowuj się cicho, nie krzycz, nie śpiewaj, nie używaj odbiorników radiowych. Pozwól innym radować się naszymi górami, nie zakłócaj spokoju pozostałych osób.
 • Co przyniosłeś – zabierz ze sobą. Śmieci zabieraj ze sobą i pozostaw w wyznaczonych miejscach przy schronisku lub wejściach na szlak.


GB THE APE

Góry Stołowe (the Table Mountains) - a land born of the sea, millions of years ago ... is one of the most beautiful and attractive mountain ranges in Poland, a unique place due to its terrain, beautiful rock formations, unique “rock cities”, labyrinths and peculiar forms called rock fungi. Outstanding natural and landscape values are reasons that the National Park of the Table Mountains has been established here in 1993.

Szczeliniec Wielki is a natural and tourist phenomenon. Visible from afar, a powerful platform of the mountain ridge, it charms with a “rocky city”, a historic mountain shelter, but above all with fantastic rock formations and panoramas. From Szczeliniec there are unforgettable views of the mountains and valleys of the Sudetes, around the world. This is a unique place - visit, enjoy the mountains, collect caches; but do not destroy, do not litter - let's preserve this beauty for the next generations.


Szczeliniec Wielki (919 metres above sea level) is the highest peak in the area of the Stolowe Mountains National Park. At its top there is a PTTK (Polish Tourist and Sightseeing Society) shelter and a tourist route through a rock labyrinth. It consists of a network of corridors and various rock formations.

Point number 5 on the tourist route presents a form called Małpolud (The Ape). It is located on the left behind the barriers going towards Piekiełko (The Hell). You can see the monkey's head from the right profile.

Logging Tasks:

 1. Find the information board with the number 6 and read the password - the third word in the third line from the top in lowercase. Please send your password in a private message.
 2. Take a creative photo with the Ape in the background as in the example photos:
Przykładowe zdjęcia Przykładowe zdjęcia Przykładowe zdjęcia

Completing the above tasks is mandatory! Logs without photos can be deleted without warning!


About the cache: The cache is hidden along the tourist trail! It is NOT possible to reach this cache from a different direction but from the trail. The whole loop of the Szczeliniec and the rock labyrinth trail is about 3.5 km long.

Act carefully so that you take no risk. You do not have to go on rocks or climb anything!

The all of nature, specific landscape features and national heritage objects are protected in the area of the National Park. The task of the National Park is not only to protect this particular landscape, but also to make it available for visitors. However, you neet to remember about certain rules:

 • Walking on the tourist trail is the safest for you and for nature... do not go beyond the trail. The trail has the most beautiful views. Do not take shortcuts.
 • Inhale the fresh mountain air, do not smoke.
 • The rocks around you are not good climbing material, let go of them. There is no cache there.
 • Stones and minerals lie here for millions of years ... leave them for the next generations. Do not collect and mine rocks and minerals.
 • If you're are here with your dog, your friend will be safer on a leash.

 • Nature lives in symbiosis - do not destroy and do not collect plants, fruit or undergrowth.
 • Animals live here in the wild, it's their home. Respect their calmness, do not frigten them, do not seize the animals, do not feed them.
 • Enjoy the silence and the sounds of the nature - keep quiet, do not shout, do not sing, do not use radio receivers, do not play music. Let others enjoy the mountains, do not disturb the rest of the people.
 • Whatever you brought – take it with you. Take away rubbish with you and leave in designated places near the shelter or entrances to the trail.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Cnzvrgnw b Mqwrpvh v Unfyr ;)
[ENG] Erzrzore Nobhg Cubgb & Cnffjbeq ;)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.