Skip to content

Matka Kościoła Traditional Geocache

Hidden : 06/17/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

MATKA KOŚCIOŁA

Eklektyczny kościół rzymsko-katolicki w Baranowie, gmina Mikołajki, to jeden z bardziej historycznych punktów wsi. Świątynia powstała w latach 1904-1907 jako kościół ewangelicki, zgodnie z panującą na tych terenach wiarą Mazurów. Po wojnach nastąpiły czasy mniej przychylne kościołowi, dlatego ówczesny naczelnik gminy Mikołajki chciał uczynić z kościoła salę gimnastyczną. Nie stało się tak za sprawą księdza Jerzego Jaskuły, który w 1979 roku dostał zgodę od pastora Pilcha na przejęcie ewangelickiego kościoła. Kronika kościoła odnotowuje, że miał on powiedzieć „Niech ksiądz wchodzi, niech ratuje kościół”. Kościół został udostępniony katolikom, a pastorówka, użytkowana w tym okresie jako ośrodek zdrowia, została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem – na plebanię. W 1983 roku kościół stał się własnością parafii rzymskokatolickiej w Baranowie, a następnie, 2 lutego 1984 roku parafię Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła erygował kanonicznie biskup warmiński, ksiądz Jan Obłąk.
Budynek świątyni łączy ze sobą różne style architektoniczne. Świątynia jest murowana, otynkowana i przykryta dachówką. Jest on jednonawowy, z tradycyjną kamienną chrzcielnicą. Sklepienie budynku beczkowate, drewniane, pomalowane w kwadraty. Nad ołtarzem podziwiać możemy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pochodzący z parafii Dobrego Pasterza w Węgorzewie.
16 grudnia 2008 roku w kościele miał miejsce pożar, szybko ugaszony przez proboszcza oraz wiernych zanim na miejsce przybyli strażacy. W jego wyniku spalił się ołtarz oraz ambona.

[EN]

MOTHER OF THE CHURCH

The eclectic Roman Catholic church in Baranowo, the manipucity of Mikołajki, is one of the more historic points of the village. The temple was established in the years 1904-1907 as an Evangelical church, in accordance with the faith of the Mazurians prevailing in these areas. After the wars, there were times less favorable to the church, which is why the then head of the Mikołajki municipality wanted to make the church a gym. It did not happen thanks to priest Jerzy Jaskuła, who in 1979 received permission from Pastor Pilch to take over the Evangelical church. The church chronicle notes that he was supposed to say, "Let priest come in and save the church." The church was made available to Catholics, and the pastor, used in this period as a health center, was used in accordance with its purpose - the presbytery. In 1983, the church became the property of the Roman Catholic parish in Baranowo, and then, on February 2, 1984, the parish of the Blessed Virgin Mary of the Church was canonically erected by the Bishop of Warmia, Father Jan Obłąk.
The temple building combines different architectural styles. The temple is made of brick, plastered and covered with tiles. It is single-nave, with a traditional stone font. The vault of the building is barrel-shaped, wooden, painted in squares. Above the altar we can admire the painting of the Mother of God with the Child, coming from the parish of the Good Shepherd in Węgorzewo.
On December 16, 2008, a fire occurred in the church, quickly extinguished by the parish priest and the believers before the firefighters arrived. As a result, the altar and pulpit burned down.

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Fmhxnw h fmpmlgh fpubqój // [EN] Frrx ng gur gbc bs gur fgnvef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)