Skip to content

<

Fältspatgruva

A cache by Team Magnusson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fältspat

Fältspat är en av jordens vanligaste mineraler och bildar oftast lådformiga kristaller. Ungefär 40 % av jordskorpan består av fältspat.

Fältspat är en mineralgrupp med natrium,eller kalcium. Det finns två typer av fältspat: kalifältspat och plagioklas. Kalifältspat är ofta ljust röd-brun eller röd men kan även ha andra ljusa färger medan plagioklas är grå, vit eller i vissa fall en aning beige.

När fältspat inte är så tydligt ensamt som här är det vanligt att de bygger samman bergartstyperna gnejs och granit tillsammans med kvarts och glimmer, som är vanliga i Sveriges äldre berggrund.

Vid koordinaten för Earthcachen

Här finner du gruvan och här kan man se fälspat tydligt vilket annars är ovanligt trots att det är en av de vanligaste mineralerna. När fältspat slås sönder visar den tydliga brott i nittio graders vinkel. Det gör det enkelt att identifiera just fältspat. Det syns tydligt på platsen du står på.

Vid Waypoint 2 på andra sidan dammen

Här finner du fältspat med plana ytor och mineralstrukturen syns väldigt tydligt, exempelvis uppbyggnad och kornstorlek. Fältspatet har klarat sig bra mot vittring och erosion.

Gruvbrytning och användning

På 1800-talet eller eventuellt sent 1700-tal började man bryta fältspat här, först nedanför den befintliga gruvan och sedan gruvan och på andra sidan bäcken. Fältspatet transporterades vintertid till Kungsbacka eller Onsalahalvön troligtvis med oxar för omlastning. För vidare transport till Engelska porslinstillverkare

Loggningskrav:

För att logga denna Earthcache som "hittad" skall du skicka svaren på följande frågor till cachägaren däremot behöver du inte invänta godkännande för att logga cachen. Behöver jag kompletterande uppgifter så hör jag av mig.

1 Beskriv ytan där fältspat brutits, hur ser den ut och varför tror du att den ser ut så?

2 Vid waypoint 2 är fältspat grovkornigt, medelkornigt eller finkornigt?

3 Vilken färg har fältspaten vid waypoint 2? Varför tror du att det ser ut så?

4 Vid waypoint 2 ungefär hur många procent består av mörka mineraler?

Frivillig bonusuppgift: Ladda upp ett foto på dig själv eller er stående vid fältspatgruvan.

Eng.

Feldspar

Feldspar is one of the most usual minerals in the earth and usually forms box-shaped crystals. About 40% of the earth's crust consists of feldspar.

Feldspar is a mineral group containing sodium, or calcium. There are two types of feldspar: potassium feldspar and plagioclase. Potassium feldspar is often light red-brown or red but may also have other light colors while plagioclase is gray, white or in some cases slightly beige.

When feldspar is not as distinctly lonely as it is here, it is common for them to assemble rock types of gneiss and granite together with quartz and mica, which are common in Sweden's older bedrock.

At the coordinate of the Earthcache

Here you will find the mine and here you can see feldspar clearly which is otherwise unusual despite it being one of the most common minerals. When the feldspar is broken, it shows clear offense at a ninety degree angle. It makes it easy to identify the feldspar. It is clearly visible in the place you are at.

At Waypoint 2 on the other side of the dam

Here you will find feldspar with flat surfaces and the mineral structure can be seen very clearly, such as structure and grain size. The feldspar has did well against weather and erosion.

Mining and use

In the 19th century or possibly late 18th century, people began to break feldspar here, first below the stairs and then the mine and on the other side of the creek. The feldspar was transported during winter time to Kungsbacka or Onsala peninsula probably with oxen for transhipment. For further transport to English porcelain manufacturers.

Logging Requirements:

To log this Earth Cache "found", please send answers to the following questions to cacheowner other hand, you need not wait for the approval to log the cache. Do I need additional information, I'll let you know.

1 Describe the area where the feldspar was broken, what does it look like and why do you think it looks like this?

2 At waypoint 2, feldspar is coarse-grained, medium-grained or fine-grained?

3 What color is fieldspar at waypoint 2? Why do you think it looks like this?

4 At waypoint 2 approximately how many percent consists of dark minerals?

Optional bonus mission: Upload a photo of yourself or your standing at the feldspar mine

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.