Skip to content

Aizkraukles pilskalns un senbaznīca Traditional Geocache

Hidden : 08/20/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LV] Slēpnis ir pārtikas kastītes izmērā, tas satur viesu grāmatu un zīmuli.

Aizkraukles pilskalns  jeb Augstie kalni (arī Kraukļu kalni, Batarejas) atrodas Daugavas labajā krastā pie Ašķeres upītes ietekas un paceļas aptuveni 40 m virs Daugavas līmeņa.
Pilskalnam ir divi plakumi – viens mazāks austrumos, otrs – divreiz lielāks rietumos. Izrakumi liecina, ka šeit bijusi sena tirdzniecības vieta. Pilskalnā dzīvojuši lībieši (līvi). Pie Ašķeres upītes ietekas atradusies osta. Pilskalna pakājē starp pilskalnu un Daugavu atradusies Aizkraukles senpilsēta ar seno Aizkraukles baznīcu, kas darbojusies līdz 17. gs. vidum.
Teiku par Aizkraukles pili un Aizkraukļa meitu Spīdalu A. Pumpurs izmantojis eposā “Lāčplēsis” un  Rainis lugā “Uguns un nakts”.

Ašķeres upes gravā konstatēta lielo susuru atradne, te izveidots šo dzīvnieku mikroliegums.Lielais susuris ierakstīts Sarkanās grāmatas 2. kategorijā.

Nupat nesen pāri Ašķeres upītei atjaunots gājēju tiltiņš, uz kura var izlasīt tekstu no eposa" Lāčplēsis" . Tiltiņu darinājis koktēlnieks J. Klints.

[EN] Cache  is middle boxr size, it contains logbook and pencil.

Aizkraukle castle mound or High Hills  is located on the right bank of the river Daugava by the embouchure of the Askere river and rises 40 m above the level of the river Daugava.

The castle mound has got two plateaus- a smaller one to the eastern direction, the other twice as big to the western direction. Excavations give evidences that it had been an ancient trading site. The mound was inhabited by Livs. There was a port by the embouchure of the Askere River. At the foot of the mound between the castle-mound and the river Daugava there was the Old town of Aizkraukle with the ancient church of Aizkraukle which served until the middle of the 17th century.

The tale about the castle of Aizkraukle and Spidala, the daughter of Aizkrauklis, was used in the epos “Lacplesis” (Bear Slayer) by A.Pumpurs and in the play “The Fire and the Night” by Rainis.

Animal dormice is located there and included in the Red book.Near Ašķere river is protected teritory for them.

Additional Hints (Decrypt)

[LV] Ivgbyn
[EN] Va gur jvyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)