Skip to content

BPK trail - Bolderājas - Priedaines kāpu trail #9 Traditional Geocache

Hidden : 09/01/2019
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV

Bolderājas—Priedaines kāpu grēda (arī Buļļu kāpas vai Bolderājas kāpa) ir kāpu grēda, kas stiepjas no Bolderājas līdz Vārnukrogam starp Buļļupi un Babītes lagūnas līdzenumu. Grēdas garums ir aptuveni 10 kilometri, bet platums 0,4 līdz 1,5 kilometri. Sastāv no divām paralēlām, asimetriskām, 4—10 metrus augstām, vairākus kilometrus garām, vaļņveida kāpām un 2—8 metrus augstiem pauguru masīviem, kurus nodala deflācijas ieplakas un joslas. Augstākās un stāvākās kāpas atrodās Spilves pļavu malā. Bolderājas apkaimē ("Rīgas Sahāra") tikai viena līdz 1,5 kilometrus plata kāpu un deflāciju ieplaku josla.

Vēl pirms 40—60 gadiem šeit nenostiprinātas smiltis aktīvi virzījās uz iekšzemes pusi. Grēdas rietumu daļā gar Buļļupi sastopams viļņots līdzenums ar deflācijas formām. Kāpu absolūtais augstums sasniedz 22—27,5 metrus virs jūras līmeņa. Eolo smilšu slāņa biezums 8—25 metri. Bolderājas apkaimē 2 kilometru garā posmā, 15—20 hektāru platībā kāpas noraktas Bolderājas—Buļļupes smilts atradnēs. Šī teritorija ir daļēji apbūvēta, bet ir saglabājies nenorakts neliels, vienu hektāru liels kāpu grēdas fragments. Šajā vietā, kā liecība kāpas norakšanai, ir izveidojies Bolderājas karjera ezers, kura maksimālais dziļums ir 14 metri.

Pārējā kāpu grēda apaugusi ar priežu mežu. Bolderājas—Priedaines kāpu grēda sākusi veidoties uz sena aprakta (2—7 metrus zem jūras līmeņa) jūras krasta kraujas pēc Litorīnas jūras regresijas, vēja pūstajām smilšu masām pārvietojoties uz iekšzemi, apberot Babītes lagūnas līdzenumu.

Latvijas brīvības cīņu laikā (1919. gada oktobrī — novembrī) šīs kāpas tika izmantotas pret Bermonta karaspēku, lai latviešu karaspēka daļas, kas virzījās no Daugavgrīvas un Bolderājas, apietu Rīgu no ziemeļiem un rietumiem. Bumbu kalniņā pie Šmitu mājām bija iekārtots Latgales divīzijas komandpunkts. No šejienes 1. novembrī pulkveža Krišjāņa Berķa vadībā sākās uzbrukums Pārdaugavai. 2007. gadā Bumbu kalniņā tika atjaunota un uzstādīta piemiņas čuguna plāksne; svinīgi atklāta 2008. gada 31. oktobrī.

2001. gada 12. novembrī vietā, kur krustojas 57. paralēle un 24. meridiāns (kāpas dienvidu kraujā), tika uzstādīts stabs. Tas iekļaujas a/s “Aldaris” rīkotajā Rīgas 57° paralēles akcijā.

SAUDZĒ DABAS VĒRTĪBAS, KURU DĒĻ ŠEIT ESI IERADIES!

Lūdzam saudzīgi izturēties pret dabu! Neapdzīvotajos apvidos nav atkritumu tvertņu, tāpēc lūdzam atkritumus aiz sevis savākt. Paldies!

 


 

EN

Bolderāja - Priedaine Dune Range (also Bull Dune or Bolderāja Dune) is a dune stretch that extends from Bolderāja to Vārnukrogs between Buļļupe and the Babite Lagoon Plain. The ridge is about 10 kilometers long and 0.4 to 1.5 kilometers wide. It consists of two parallel, asymmetric, 4-10-meter-high, several-kilometer-long, dune ridges and 2-8-meter-high hillsides, separated by deflation depressions and strips. The highest and steepest dunes are on the edge of the Spilve meadows. In the vicinity of Bolderaja ("Riga Sahara"), only one to 1.5 kilometers wide dune and deflation depression zone.

Until 40-60 years ago, loose sand was actively moving inland. In the western part of the range there is a wavy plain with deflating forms along the Bullupe. The absolute height of the dunes reaches 22 to 27.5 meters above sea level. Eolo sand layer 8 to 25 meters thick. In the vicinity of Bolderāja, dunes were dug in a 2 km long stretch of 15-20 hectares in the sand deposits of Bolderāja - Buļļupe. The area is partly built-up, but a small, one-hectare fragment of the dune ridge remains unnoticed. The site of the Bolderaja quarry, which has a maximum depth of 14 meters, has evolved here as a testimony to the removal of the dune.

The rest of the dune is overgrown with pine forest. The Bolderaja-Priedaine Dune Range has begun to form on an ancient buried (2-7 meters below sea level) cliff following the Littorina Sea Regression, with wind-blown sand masses moving inland to cover the Babite Lagoon Plain.

During the Latvian War of Independence (October - November 1919) these dunes were used against Bermont troops to bypass parts of the Latvian troops moving from Daugavgriva and Bolderaja to the north and west of Riga. A command post of the Latgale Division was set up on the Bumbu hill near the Schmit house. From here on November 1, under the leadership of Colonel Krišjānis Berķis, an attack on Pardaugava began. In 2007, a commemorative cast iron plaque was restored and erected on Bombs Hill; officially opened on 31 October 2008.

On 12 November 2001, a pillar was erected at the intersection of 57th parallel and 24th meridian (dunes in the southern cliff). It is part of the 57 ° parallel campaign organized by JSC “Aldaris”.

SAVE THE NATURAL VALUES WHY YOU ARE HERE!

Please treat nature with care! There are no waste bins in the uninhabited areas, so please collect the waste. Thank you!

Additional Hints (Decrypt)

Mnenvanxn cevrqr ncivqh | Gur oenapul cvar va gur nern

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)