Skip to content

Aan de andere kant - Nederlandse soldaat Traditional Geocache

Hidden : 09/24/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Aan de andere kant:
Dit is een serie van 7 geocaches (5 traditionals en 2 multi) allen in de buurt van een landmark. Bij deze 7 landmarks  zult U regelmatig geconfronteerd worden  met de spanningsvelden van de Tweede Wereldoorlog: ‘geallieerd’ tegenover ‘Duits’, ‘goed’ tegenover ‘fout’ en, bovenal, ‘levend’ tegenover ‘dood’. Vandaar ook de naam van deze geocaches  “Aan de andere kant”.  Op de verschillende halteplaatsen word elke keer vanuit een ander perspectief gekeken naar de bevrijdingsoperaties in dit gebied. Daarbij ervaart u zowel wat militairen meemaakten als ook hoe burgers uit die oorlog kwamen

KAPITEIN TIMMERMANS
(Duitse Oorlogsbegraafplaats, Ysselsteyn)
Als vrijwillig-dienstplichtige zit Lodewijk Johannes Timmermans na de capitulatie in mei 1940 korte tijd in krijgsgevangenschap. Als de bezetter hem in juli 1943 oproept opnieuw in krijgsgevangenschap te gaan, duikt hij onder bij zijn zus in Venray. Na de bevrijding van Zuid-Nederland keert Timmermans terug in militaire dienst, bij de mijn- en munitieberging. Maar nog geen week na zijn aanstelling, op 23 maart 1945, raakt hij gewond als een Duitse houtmijn ontploft. Hij verliest deels het zicht in beide ogen. In het Canadese militaire hospitaal in Turnhout raakt Timmermans bevriend met een Duitse soldaat, een boerenzoon uit de omgeving van de Bodensee. Door die vriendschap veranderen zijn vooroordelen tegenover Duitsers voorgoed. In 1948 krijgt Timmermans het beheer over de Duitse Oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Hij legt graven aan, verzorgt ze, identificeert doden, informeert nabestaanden, leidt bezoekersgroepen rond, en organiseert voor het eerst jeugdontmoetingen bij de begraafplaats. Tot aan zijn pensioen in 1976 zet Kapitein Timmermans zich in voor de Nederlands-Duitse verzoening. Na zijn overlijden in 1995 wordt zijn as op de begraafplaats uitgestrooid. Links van de centrale gedenkplaats, tegenover het carillon, is een gedenksteen geplaatst. De identiteit van de Duitse soldaat is nooit achterhaald.


On the other side:
This is a series of 7 geocaches (5 traditionals and 2 multi) all near a landmark.
At these 7 landmarks you will regularly be confronted with the tensions of the Second World War: "allied" versus "German", "right" versus "wrong" and, above all, "alive" versus "dead". That's  where the name of these geocaches refers to "On the other side".Each time at the different stops, the liberation operations in this area are viewed from a different perspective. You will experience what the military went through as well as how civilians came out of the war.

CAPTAIN TIMMERMANS
(German War Cemetery, Ysselsteyn)
As a voluntary conscript, Lodewijk Johannes Timmermans is imprisoned for a short time after the capitulation in May 1940. When the occupying force calls on him to go into captivity again in July 1943, he goes into hiding with his sister in Venray. After the liberation of the southern Netherlands, Timmermans returns to military service, to the mine and ammunition clearance. But within a week, on 23 March 1945, he gets wounded when a German wood mine explodes. He partly loses sight in both eyes. In the Canadian military hospital in Turnhout, Timmermans befriends a German soldier, a farmer’s son from the Bodensee area. The friendship will forever change his prejudices against Germans. In 1948 Timmermans becomes in charge of the German War Cemetery in Ysselsteyn. He builds graves, takes care of them, identifies the dead, informs relatives, shows visitor groups around, and organises youth meetings at the cemetery for the first time. Until his retirement in 1976, Captain Timmermans commits himself to the Dutch-German reconciliation. After his death in 1995, his ashes are scattered at the cemetery. A memorial stone has been placed left of the central memorial site, opposite the carillon. The identity of the German soldier has never been traced.


Auf der anderen Seite:
Dies ist eine Serie von 7 Geocaches (5 traditionelle und 2 Multi), alle in der Nähe eines Sehenswürdigkeiten.An diesen 7 Sehenswürdigkeiten werden Sie regelmäßig mit den Spannungen des Zweiten Weltkriegs konfrontiert: "verbündet" oder "deutsch", "Richtig" gegen "falsch" und vor allem "lebend" gegen "tot". Daher der Name dieser Geocaches "Auf der anderen Seite".Jedes Mal an den verschiedenen Haltepunkte werden die Befreiungsoperationen in diesem Gebiet aus einer anderen Perspektive betrachtet. Sie werden erfahren, was die Soldaten erlebten, als auch wie die Zivibevölkerung diesen Krieg durchstand

KAPITÄN TIMMERMANS 
(Deutsche Kriegsgräberstätte, Ysselsteyn)
Als freiwilliger Wehrdienstleistender wird Lodewijk Johannes Timmermans nach der Kapitulation im Mai 1940 für kurze Zeit inhaftiert. Als der Besatzer ihn im Juli 1943 auffordert, wieder in Kriegsgefangenschaft zu gehen, versteckt er sich bei seiner Schwester in Venray. Nach der Befreiung der südlichen Niederlande kehrt Timmermans in den Wehrdienst zurück, zur Munitions- und Minenbergung. Aber kaum eine Woche später, am 23. März 1945, wird er von einer explodierenden Holzmine verwundet. Er verliert beidseitig teilweise das Sehvermögen. Im kanadischen Lazarett in Turnhout freundet sich Timmermans mit einem deutschen Soldaten an, einem Bauernsohn aus der Bodenseeregion. Diese Freundschaft ändert seine Vorurteile gegen Deutschefür immer. 1948 übernimmt Timmermans die Verwaltung der deutschen Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn. Er gestaltet und pflegt Gräber, identifiziert die Toten, informiert Angehörige, führt Besuchergruppen herum und organisiert erstmals Jugendbegegnungen auf dem Friedhof. Bis zu seiner Pensionierung 1976 verpflichtet sich Kapitän Timmermans zur deutsch-niederländischen Aussöhnung. Nach seinem Tod 1995 wird seine Asche auf dem Friedhof verstreut. Links von der zentralen Gedenkstätte, gegenüber des Glockenspiels, befindet sich ein Gedenkstein. Die Identität des deutschen Soldaten ist ungeklärt geblieben.

The other geocaches from the series are:

Aan de andere kant - Amerikaanse soldaat     
Aan de andere kant - Duitse soldaat soldaat
Aan de andere kant - Nederlandse burger
Aan de andere kant - Britse soldaat
Aan de andere kant - Canadese soldaat  
Aan de andere kant - Joods meisje            

 

This cache has been created with the help of:

             

Additional Hints (No hints available.)