Skip to Content

<

Getto Pruszkowskie - "Szczęki"

A cache by sernikk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/23/2020
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polski

 

Skrzynka jest częścią krótkiej serii dotyczącej tematyki Getta Pruszkowskiego. Znajdując skrzynki lub przeglądając opisy, możesz natknąć się na dane potrzebne w przyszłości do zebrania skrzynki bonusowej.

 

Znajdujesz się w samym sercu miasta. To tutaj, tuż obok Ciebie, znajdowały się "Szczęki", czyli stosunkowo wąskie przejście pomiędzy dwoma kamienicami, które prowadziło do obszaru, na którym znajdowały się najważniejsze instytucje żydowskie przedwojennego Pruszkowa. I choć pasaż istnieje do dziś, oczywiście w zmienionej formie, to po mieszczących się za nim budowlach nie został niemalże żaden ślad..


Na powyższym fragmencie mapy budynki znajdujące się za wspomnianym przejściem są oznaczone przez numery od 1 do 5, a pozostałe od 6 do 10. Centralnym punktem dla społeczności żydowskiej była Bożnica (1), czyli drewniana konstrukcja, która poza miejscem do modlitwy pełniła również funkcję szkoły oraz domu zgromadzeń. Gdy pod koniec 1940 roku powstało getto, w obawie przed zniszczeniem tak symbolicznego obiektu, została całkowicie rozebrana. Kawałek dalej na północ znajdowała się Mykwa (2), czyli rytualna łaźnia. To jej posadzka jest jedyną, widoczną do dziś pozostałością. Tuż obok Mykwy, od lat 30 znajdował się klub kulturalny "Pereca" (5), a przy samym wejściu na teren "Szczęk" po prawej stronie, znajdowało się Biuro gminy żydowskiej (3).

Przecznicę dalej na wschód od pasażu, przy ulicy Krótkiej (obecnie Potulickich), znajdowała się biblioteka (6), która gromadziła w swoim czasie  ok. 2000 egzemplarzy książek. Niestety w obawie przed spaleniem przez Niemców, zostały one zapakowane w worki i zakopane na jednym z podwórek. Nigdy nie zostały odnalezione i prawdopodobnie po kilku latach od ukrycia uległy zniszczeniu. Po przeciwnej stronie ulicy, swoją siedzibę miały Cheder (8) - żydowska szkoła religijna, oraz świecka szkoła "Ibryja" (7). Niewidoczny na planie Cmentarz Żydowski (10) jest tematem innej skrzynki z serii - GC8E3VY, a nieco szersze spojrzenie na plan miasta znajdziesz w opisie skrzynki "Teren getta" - GC8E3VW.

Zaznaczony czerwony punkt, to oczywiście miejsce ukrycia pojemnika. Tytułowe przejście można odnaleźć dziś przy ul. Bolesława Prusa, pomiędzy numerami 38 oraz 40. Teren za nim jest ogólnodostępny, ale niestety nieszczególnie warty uwagi.. Dziki parking, roślinność i skryte pośród nich resztki łaźni. Może będziesz w stanie je odnaleźć?

Uwaga! Skrzynka z gatunku eksperymentalnych. Zdecydowanie nie należy do najprostszych, głównie ze względu na lokalizację. Spójrz na (D/T), mapę i użyj swoich zdolności konspiracyjnych (zalecana praca w grupie) - podejmuj i odkładaj bardzo ostrożnie! Powodzenia :)
 


English

 

This cache is part of a short series about The Pruszków Getto. While finding caches or browsing through descriptions you may come across data needed in the future to collect the bonus cache.

 

You're in the city centre. Right next to you, there was a relatively narrow passage between two tenement houses called "Szczęki" (Jaws), which led to the area where the most important Jewish institutions of pre-war Pruszków were located. Although the passage in a changed form exists to this day, there is almost no trace left of the buildings located behind it..


In the attached map, the buildings behind the passage are marked with numbers from 1 to 5 and other from 6 to 10. The central point for the Jewish community was the Synagogue (1) - a wooden structure which, apart from being a place of prayer, also served as a school and a house of congregations. When the ghetto was established, at the end of 1940, for fear of destroying such a symbolic object by the occupant, it was completely dismantled. A piece further north was the Mikvah (2), a ritual bath. Its floor is the only remnant that is still visible today. Right next to the mikvah, since the 1930s there was a cultural club "Pereca" (5), and at the very entrance to the "Szczęki" area on the right, there was the Jewish Community Office (3).

Few crossroads further east of the passage, at Krótka Street (now Potulickich Street), there was a library (6), which collected about 2000 copies of books in its time. Unfortunately, in fear of being burned by Germans, they were packed in bags and buried in one of the yards. They were never found and probably after several years from hiding they were destroyed. On the opposite side of the street, Cheder (8) - a Jewish religious school, and the secular school "Ibryja" (7) - have had their headquarters. Invisible on the plan, the Jewish Cemetery (10) is the subject of another box from the series - GC8E3VY, and a slightly wider look at the city plan can be found in the description of the box "Ghetto area" - GC8E3VW.

The marked red point is where the container is hidden. The title passage can be found today at Bolesława Prusa Street, between numbers 38 and 40. The area behind it is open to the public, but unfortunately not particularly worth attention... Parked cars, some bushes and the remains of the bathhouse hidden among them. Maybe you will be able to find them?

Attention! The cache is an experimental one. Not so easy to grab, mainly because of the location. Look at the (D/T), map and use your conspiratorial abilities - take it very carefully. Good luck :)

Additional Hints (Decrypt)

[PL] Qbxynqar.. Cemlwemlw fvr
[EN] Npphengr.. Ybbx pybfryl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.