Skip to Content

<

20. Joresdag 'Big Blue Switch' @ Simmerschmelz

A cache by samsara7 & GreyGrizzly Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 02 May 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

02 May 2020, 11:30 - 16:00

Hannergrond:
Den 2. Mee 2000 gouf d'Selektiv Disponibilitéit, déi de GPS-Signal fir zivil Benotzer kënschtlech manner korrekt gemaach huet, ausgeschalt. Aus onbekannte Grënn, gouf d'Ofschafen vun dëser GPS-Stéierung bekannt als de "de grousse bloe Schalter flippen" (an engem eelere Podcacher Podcast gouf et en Interview mat enger Persoun déi  deemools dobäi war, déi bestätegt datt dee Schalter net blo war :-) Méi kënnt Dir am Blogpost gewuer gin vum 17. Anniversaire vum "Blue Switch Day".

Dëst Joer widderhëlt sech deen Dag wou Geocaching méiglech ginn ass (deen éischte Geocache gouf vum Dave Ulmer den 3. Mee 2000 verstoppt) fir déi zwanzegst Kéier. Dat ass Grond genuch fir ze feieren.

Background:

On May 2, 2000, the selective availability, which artificially made the GPS signal for civilian users less accurate, was turned off. For unknown reasons, the cancellation of this GPS disturbance became known as the "the big blue switch" (in an older podcaster podcast, there was an interview with a person present then who confirmed that the switch was not blue :-) You can find out more in the blog post for the 17th anniversary of "Blue Switch Day".

That day, exactly 20 years ago,  geocaching became possible (the first geocache was hidden by Dave Ulmer on May 3, 2000). That's reason enough to celebrate.

Contexte:
Le 2 mai 2000, la disponibilité sélective, qui rendait artificiellement le signal GPS moins précis pour les utilisateurs civils, a été désactivée. Pour des raisons inconnues, l'annulation de cette perturbation GPS a été appelée "le grand interrupteur bleu" (dans un podcast plus ancien, il y avait une interview d'une personne présente à l'époque qui confirmait que l'interrupteur n'était pas bleu :-) Pour en savoir plus, consultez le blog du 17e anniversaire du "Blue Switch Day".

Ce jour-là, il y a exactement 20 ans, le géocaching est devenu possible (la première géocache a été cachée par Dave Ulmer le 3 mai 2000). C'est une raison suffisante pour faire la fête.

Hintergrund:
Am 2. Mai 2000 wurde die selektive Verfügbarkeit deaktiviert, die das GPS-Signal für zivile Benutzer künstlich ungenauer machte. Aus unbekannten Gründen wurde die Aufhebung dieser GPS-Störung als "der große blaue Schalter" bekannt (in einem älteren Podcaster-Podcast gab es ein Interview mit einer damals anwesenden Person, die bestätigte, dass der Schalter nicht blau war :-) Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag zum 17. Jahrestag des "Blue Switch Day".

An diesem Tag, genau vor 20 Jahren, wurde Geocaching möglich (der erste Geocache wurde von Dave Ulmer am 3. Mai 2000 versteckt). Grund genug zu feiern.

 

Virun 20 Joer: "Yay! De bloe Schalter gouf geflippt!"

Gebuertsdags-Party

 

wou?  where?  où?  wo?:

Camping Simmerschmelz (bei de Koordinaten op dësem Listing)

wéini?  when?  quand?  wann?:

Samschdeg, 2. Mee 2020  -  11:30 bis 16:00 Auer, pm, heures, Uhr

wéi vill?  how much?  combien?  wieviel?  €€€€ ??:

Den Event selwer ka gratis besicht ginn.

Mëttegiessen fir Erwuessener 20.- €, fir Kanner 10.- €

wat?, what? quoi? was?:

Op Lëtzebuergesch:

- Erwuessener: Forfait vun 20.- €

Teller mat Ham oder Schnitzel oder Héngerspiiss oder zwee Geméis-Burger (vegetaresch)

dobäi gëtt et Fritten, Zalot, 2 x Gedrénks (Wäin, Béier oder SoftDrinks) an 1 x Kaffi oder Téi.

- Kanner bis 12 Joer: Forfait fir 10.- €:

Chicken Nuggets mat Fritten an 2 x SoftDrinks

(schreift w.e.g. an Ärem Will-Attend Log zu wéi vill dass der kommt a wann der eppes iesse wëllt, wat der erausgewielt hutt.)

- Programm: Gemittlech zesumme sinn, schnëssen, iessen an drénken.

Et géif eis freeën wann der äech géift folgendes iwwerleeën:

a) Wéi ee Cache huet äech hei am Land an all äre Cacher-Joren am meeschten erausgefuerdert, gefreet, Sch...!$#%& gedoen, asw. ??

Maacht iech Gedanken iwwert dee Cache deen der bestëmmt ni vergiesse wäert! Mir stellen um Event eng Landkaart op an dir kënnt dee Cache mat senger GC-Nummer an ärem Alias op dëser Kaart markéieren. (Post-it Ziedelcher asw. brénge mir mat)

b) Wat mécht iech beim Cachen am meeschte Spaass? Firwat cacht der iwwerhaapt nach?

z.B. Trëppele goen, Mysterie léisen, T5 opsichen, beim Logge fuddelen (hihi...)   ??

c) Weider Programmviirschléi si séier wëllkomm (zB. E 'Veteran' deen eis verzielt wéi dat fréier mol war? Vläicht dat esouguer matt Fotoen dokumentéieren, op deene mer gesinn datt mer fréier tatsächlech e bëssi mi jonk ausgesinn hunn?)

- Schlecht Wieder: De Camping huet e grousse Bistro.

- Souveniren: Wann Dir un dësem Event deelhuelt, kritt Dir e spezielle Event Woodie-Coin, a vu Geocaching.com esouguer och nach zwee Souveniren: ee fir d'Matmaachen un engem vun de 'Community Celebration Events 2020' an een zweeten fir e "Fonnt" um 02.05.2020, dem Blue Switch Day.

                                                               ---------------------------------------------------------------------

In English:

- Adults: Flat for 20.- €
A plate with ham or schnitzel or chicken skewer or two vegetable burgers. (veggi)

included are fries, salad, 2 x drinks (wine, beer or soft drinks) and 1 x coffee or tea.

- Children up to 12 years: Flat for 10.- €:

Chicken nuggets with fries and 2 x soft drinks

(please include in your Will-Attend Log how many will attend and if you want to eat something, what you have selected.)

- Program: Cozy together, chatting, eating and drinking.

However, we would be delighted if you would ponder about these two questions:

a) What cache mostly challenged you, delighted, irritated, drove you crazy, or ... ??

Think about that cache you will never forget! We will set up a map of Luxembourg at the event so you can mark that cache with its GC-number and your alias on this map. (Post-it stickies etc. will be there.)

b) What do you enjoy most about caching? Why are you still caching?

e.g. Walking around, solving mysteries, picking up T5th, cheating on logs (hehe ...) ??

c) Other program suggestions are very welcome and appreciated (eg A 'veteran' who tells us how it used to be in earlier years?) Maybe even documenting it with photos, where we can discover that we actually looked a little younger in the past?)

- Bad weather: The campground has a great bistro.

- Souvenirs: If you participate in this event you will receive an exclusive Event Woodie-Coin and two souvenirs from Geocaching.com: one for participating in one of the 'Community Celebration Events 2020' and another for a 'Found' on 02.05. 2020, the Blue Switch Day.

                                                               ---------------------------------------------------------------------

En Français:

- Adultes: Forfait de 20,- €.
Assiette de jambon ou escalope pannée ou brochette de poulet ou deux burgers de légumes (végétarien)

Sont inclus frites, salade, 2 x boissons (vin, bière ou boissons non alcoolisées) et 1 x café ou thé.

- Enfants jusqu'à 12 ans : Forfait de 10,- € :

Pépites de poulet avec frites et 2 x boissons gazeuses

(veuillez indiquer dans votre log combien de personnes seront présentes et si vous souhaitez manger quelque chose, ce que vous avez choisi).

- Programme : Se mettre à l'aise, bavarder, manger et boire.

Toutefois, nous serions heureux si vous vous fassiez une idée sur ces deux questions:

a) Quelle cache vous a le plus interpellé, ravi, irrité, rendu fou, ou ... ?

Pensez à cette cache que vous n'oublierez jamais ! Nous installerons une carte du Luxembourg lors de l'event afin que vous puissiez marquer cette cache avec son numéro GC et votre pseudonyme sur cette carte. (Des post-its autocollants etc. seront sur place).

b) Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le géocaching ? Pourquoi faites-vous encore toujours du géocaching ?

Par exemple, se promener, résoudre des mystères, ramasser des T5, tricher sur les logs... (hihi ...) ?

c) D'autres suggestions de programmes sont les bienvenues et appréciées (par exemple, un "vétéran" qui nous dit comment c'était dans les années pionnières ?) Peut-être même le documenter avec des photos, où nous pouvons découvrir que nous avions vraiment l'air un peu plus jeune dans le passé ?)

- Le mauvais temps: Le camping dispose d'un grand bistrot.

Souvenirs: Si vous participez à cet event, vous recevrez un Woodie-Coin exclusif et deux souvenirs de Geocaching.com  un premier, pour votre participation à l'un des "Community Celebration Events 2020" et un autre pour un "Found" le 02.05.2020, le jour du "Blue Switch". 

                                                              ---------------------------------------------------------------------

Auf Deutsch:
- Erwachsene: Pauschale für 20, - €:
Teller mit Schinken oder Schnitzel oder Hühnerspieß oder zwei Gemüseburger (vegetarisch)
dazu gibt es Pommes, Salat, 2 x Getränke (Wein, Bier oder Softdrinks) und 1 x Kaffee oder Tee.

- Kinder bis 12 Jahre: Pauschale für 10, - €:
Hühnernuggets mit Pommes und 2 x Softdrinks

(Bitte geben Sie in Ihrem Will-Attend-Log an, zu wie viele ihr kommt und falls ihr etwas essen möchtet, was ihr ausgewählt habt.)

- Programm: Gemütliches Beisammensein, Plaudern, Essen und Trinken.

Wir würden uns freuen, wenn ihr euch überlegen würdet:

a) Welcher Cache hat euch am meisten herausgefordert, erfreut, gereizt, verrückt gemacht, oder ... ??

Denken sie an diesen Cache, den sie nie vergessen werden! Wir werden bei der Veranstaltung eine Landkarte von Luxemburg aufstellen, damit Sie diesen Cache mit seiner GC-Nummer und Ihrem Alias auf dieser Karte markieren können. (Post-it-Stickies etc. werden vor Ort sein.)

b) Was gefällt euch am meisten am Caching? Warum cacht ihr überhaupt noch?

z.B. Wandern, Rätsel lösen, T5er heben, beim Loggen schummeln (hihi ...) ??

c) Andere Programmvorschläge sind sehr willkommen und erwünscht (z.B. Ein 'Veteran', der uns erzählt, wie es in früheren Jahren mal war?) Dieses vielleicht sogar mit Fotos dokumentieren, auf denen wir entdecken können, dass wir in der Vergangenheit tatsächlich etwas jünger aussahen?)

- Schlechtes Wetter: Der Campingplatz hat ein tolles Bistro.

- Souvenirs: Wenn Sie an diesem Event teilnehmen, erhalten Sie ein exklusives Event Woodie-Coin und zwei weitere Souvenirs von Geocaching.com: eines für die Teilnahme an einem der 'Community Celebration Events 2020' und ein weiteres für ein 'Found' am 02.05. 2020, der Tag des "Blue Switch".

                                                               ---------------------------------------------------------------------

Zesumme feieren - Eventer 2020

Dësen Event ass Deel vun enger limitéierter Versioun vu Community Celebration Events fir 20 Joer Geocaching ze feieren. Vu Geocacher organiséiert Eventer tëscht dem 2. Mee 2020 an dem 31. Dezember 2020. Fannt méi eraus iwwer 'Mir feieren zesummen' Eventer um  Geocaching Blog.

Community Celebration Events - 2020

This Event is part of a limited release of Community Celebration Events to celebrate 20 years of geocaching. Geocachers hosted events between May 2, 2020 and December 31, 2020. Learn more about Community Celebration Events on the Geocaching Blog.

 

Numm Persounen Poulet Schnitzel Ham Geméis-Burger Nuggets
tuggy70 1     1    
focu29003 1   1      
marmand 1   1      
jopa352 1   1      
2roadrunner 2   2      
Marc 3 Scapa 1          
Nikkighost8 2     2    
Patchwork Thielen 2          
             
             
             
             
             
             
             
             
             
GreyGrizzly 1   1      
Samsara7 1   1      

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.