Skip to content

Žabji večer / Frog evening 2020: Maribor Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

NiSEM: Arhiviram...

More
Hidden : Friday, 13 March 2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

13 March 2020, 19:00 - 21:00

Obvestilo z dne 12.3.2020 21:00

Spoštovani udeleženci
Žal vam moram sporočiti, da odpovedujem dogodek "Žabji večer 2020". Razlog je izbruh korona virusa covid-19 v Sloveniji ter današnja odločitev, da se za 2 tedna zaprejo vse šole in odpovejo vsa večja zbiranja ljudi. Zato moramo tudi mi ravnati preudarno in po pameti. V dobro nas vseh, naših prijateljev, predvsem pa staršev in starejših oseb.
Hvala vsem, ki ste bili pripravljeni pomagati in se vidimo naslednje leto!
NiSEM / Matjaž

Obvestilo z dne 5.3.2020 19:00
Po dogovoru z lokalno koordinatorko Ano sem se odločil, da prestavim dogodek "Žabji večer 2020" za 1 teden. Cilj dogodka je namreč pomoč žabicam, mar ne! V torek je bilo 16 žabic, zdaj pa so kar izginile, ker je še premrzlo. Mogoče sem komu s tem prekrižal račune za ta petek, a verjamem, da se vseeno vidimo naslednji petek na isti lokaciji ob istem času.
NiSEM / Matjaž


Ljudje smo s poseganjem v naravni habitat živalim prekinili tisočletne migracijske poti. Med najbolj ranljive spadajo ravno dvoživke, ki zaradi svoje majhnosti prerade končajo pod avtomobilskimi kolesi. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zaščitene in ker je žaba Signal tudi maskota vseh geolovcev, smo združili moči s prostovoljci in organizirali CITO dogodke na več črnih točkah po Sloveniji hkrati.

Dogodek je del skupne akcije CITO dogodkov, ki bodo ob približno istem času organizirani na več lokacijah. Za to smo se odločili, ker množična udeležba na posamezni lokaciji ni najbolj primerna. Prosimo vas, da se udeležite dogodka, ki vam je najbližji, da se bomo razporedili približno enakomerno in nas ne bo na nobeni lokaciji preveč.

Zberemo se v petek, 6. marca ob 19.00 uri v Mariboru v mestnem parku pod arkadami pri prvem ribniku, kjer je možno tudi pustiti avtomobil. Približno 30 minut bomo namenili zbiranju, popisovanju prisotnih sledljivčkov in ostalim geolovskim opravilom (beri: čvek). Ob 19:35 nam bo Daša iz Društva študentov Naravoslovja povedala nekaj stvari o žabah in razložila, kako bo vse potekalo. Ob prvem mraku (19:45) se bomo odpravili navzgor mimo ribnikov proti Ribniškemu selu, razdelili vzdolž ceste ter pričeli s prenašanjem dvoživk. Žabe bomo iskali po cesti od parkirišča pri arkadah, v smeri navzgor proti Ribniškemu selu, mimo 1. ribnika, mimo 2. ribnika ter dalje do konca parka (oz. do prvih hiš).

Za uspešno udeležbo bo potrebna obvezna oprema! Zanjo poskrbi vsak sam in vsebuje: odsevni jopič, dobro čelno svetilko in dovolj globoko vedro (vsaj 30 cm). V primeru dežja so dobrodošli tudi škornji ter dežni plašč. Brez ustrezne opreme se ne udeležujte akcije, ker ne boste v pomoč, sebe pa na tak način spravljate v nevarnost. Pri prečkanju ceste bodite izredno previdni in otroci naj bodo ves čas pod nadzorom staršev! Izposojeno opremo po uporabi vrnite organizatorju.

Akcija je največ odvisna od vremenskih razmer in bo trajala 2 uri (najmanj pa do 21. ure), ko živali s padcem temperature prenehajo s seljenjem.

Spremljajte objave, ker bomo po potrebi (v primeru zelo lepega in suhega vremena) dogodek prestavili ali v najslabšem primeru odpovedali. Vse je v največji meri odvisno od muhaste narave.

Opozorilo: Pozor! Za uspešno udeležbo je obvezna oprema, dosledno upoštevanje cestnih pravil in poznavanje osnovnih navodil.
Otroci naj bodo obvezno v spremstvu staršev! Celotna navodila najdete na spletni strani Pomagajmo žabicam: Navodila za prostovoljce.

Sodelujte v CITO izzivu 2020!


EN

Frog evening 2020: Maribor

Liebe Freunde
I have to inform you that the Frog Night 2020 event is canceled. The reason is the outbreak of the corona virus covid-19 in Slovenia and today's decision to close all schools and cancel all major gatherings for next 2 weeks. That is why we also need to act prudently and reasonably. For the benefit of us all, our friends and especially our parents and the older peple.
Thanks to all of you who were ready to help and see you next year!
NiSEM / Matjaž


Liebe Freunde
Nachdem ich mich mit der lokalen Koordinatorin Ana einverstanden erklärt hatte, beschloss ich, die Veranstaltung Frog Night 2020 um eine Woche zu verschieben. Das Ziel der Veranstaltung ist es, Fröschen zu helfen, richtig! Am Dienstag gab es 16 Frösche, aber jetzt sind sie weg, weil es immer noch friert. Vielleicht habe ich meine Rechnungen für diesen Freitag gekreuzt, aber ich glaube, wir werden uns nächsten Freitag noch zur gleichen Zeit am gleichen Ort sehen.
NiSEM / Matjaž


By interfering with the natural habitat, humans have interrupted thousands of migration routes. Among the most vulnerable are precisely amphibians which, due to their small size, finish their lives under the car wheels. In Slovenia, all types of amphibians are protected and because the Signal frog is also a mascot of all geocachers, we have joined forces with volunteers and organized CITO events on several black spots around Slovenia at the same time.

The event is part of the CITO Frog Evening 2020, which will be organized in multiple locations at the same time . We decided to do this because mass participation at a particular location is not the most appropriate. Please take part in an event that's closest to you that it will not be too much people in one location.

We will gather on Friday, 6. March at 19:00 in Maribor, in the city park under the arcades of the first pond where you can also leave the car. About 30 minutes will be dedicated to collecting the TB's and other geo tasks. At 19:35 Daša from the Society of Natural Science students will tell us some things about frogs and explain how everything will take place. At 19:45 we will go upstream of the ponds towards Ribnisko selo, divide along the road and start transferring amphibians. The frogs will be searched by the road from the parking lot in the arcades, in the direction upwards towards Ribniško village, past the 1st pond, past the 2nd pond and further to the end of the park (or to the first houses).

To ensure successful participation you will need compulsory equipment! You must have: reflective jacket , good headlight and enough deep bucket (at least 30 cm). In the case of the rain, boots and raincoat are also welcome. Do not participate in the action without the appropriate equipment because you will not be in a position to help yourself and thus put yourself in danger. When crossing the road, be very careful and keep the children under the supervision of their parents all the time!

The event depends on weather conditions and will last for 2 hours (at least until 21:00) when animals by the drop of the temperature stop moving.

Keep reading here, because if necessary (in the case of a very nice and dry weather), the event will be rescheduled or at worst canceled. Everything is mostly dependent on the festive nature.

Attention! For successful participation, compulsory equipment, strict compliance with road rules and knowledge of basic instructions are required.
Children should be accompanied by parents! For full instructions, please visit the Help Frogs website: Volunteer guidelines. (sorry not in eng, make a translate)

Additional Hints (No hints available.)