Skip to content

<

Raunis-Rauna trail #29

A cache by ciparinslv Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Rauna

Pierakstiet slepnu logbukos atrodamos kodus A - I. Tie bus vajadzigi bonusa slepna atrašanai.

Rauna ar pietekam veidojas Vidzemes augstienes ziemelmala Mežoles pauguraine un Trikatas paceluma pie Gaujas ielejas - tas kreisaja krasta VidzemeVecpiebalgasRaunas un Priekulu novada.Tas garums ir 50 km.

Gaujas senieleja Sedas lidzenuma. Pec 17,2 km garas gaitas pie Raunas ciema Raunas upes ritums par 98,3 m. Šai posma uznem ari dažas nelielas pietekas, kas savac udenus no augstienes nogazem. Pietekam, tapat ka Raunai, brazmainu kalnu strautu raksturs. Kritums vidusdala lidz Vaives ietekai  (22,8 km ) 68,2 metri; lidz Gaujai (7,2 km ) 15,7 m.

Baseina platiba ir 418 km², kritums - 1,83 m. Iztek no Raunas ez. (208 m vjl), kritums vietam sasniedz 10 m/km. Lejasdala upe tek krašna senieleja. Uznem ap 60 pieteku, lielakas no tam Licupite (16 km), Grisla (16 km), Raunis (22 km).

Videjais caurpludums griva: 3,8 m³/s. Iztek no Slutaiša un Raunaiša ezera Vidzemes augstiene. Upe jau sakumposma visai strauja, ar staviem krastiem. Augšpus Raunas labaja krasta šunakmens veidojums - Raunas Staburags. Talak upe tek pa lidzenumu, krasti ap 3 -5 m augsti. Liepas pagasta dienvidu robeža.

Sarežgitibas pakape: videji sarežgita. Pargajiens ietver upes škersošanu pa akmeniem, kritušiem kokiem, japarvar stavi kapumi un aizas, bezcelš. Pargajiena segums: upes gultne un pati upe, meža iemitas dzivnieku tacinas, bezcelš. Liela iespejamiba saslapinat kajas un sasmeret apgerbu.

Var meginat iet, kapjot stavajos  15 - 30 m augstajos stavkrastos  vai izveloties tos apiet, škersojot upi. Otraja varianta bus iespeja apskatit klinšu atsegumus pilna to krašnuma. Iesaku panemt lidzi apavus upes brišanai, jo gultne ir akmenaina. Vairakas  reizes upe jaškerso  pa parkritušiem un upes sanestiem kokiem, akmeniem vai ari parbrienot.

Slepni ir izvietoti netalu no upes, daži ir ari krastu augšpuse. Tie ir melnas PET  sagataves vai koka mulažas, kas veiksmigi integretas meža vide. Izvietoti pie kokiem un celmiem ne augstak par 2 m. Nekur nav jakapj kokos, tacu lidz tiem ir jatiek. Tapec Terrain noradits kopa ar noklušanu lidz tiem no cela.

Tajos ir viesu gramata un zimulis, bet drošibas labad panemiet lidzi savu, jo tie medz pazust, noluzt. BYOP
Koordinates var but neprecizas, ka jau meža, tapec lasiet hintu vai skatiet spoilerbildes. Ludzu slepni nolieciet atpakal atbilstoši spoilerbildei un hintam.


Šis slepnis ir dala no slepnu serijas „RAUNIS - RAUNA TRAIL”, kas izvietota gar Rauna un Raunas upes krastiem. Maršrutu var iedalit 3 posmos:

1) No Vidzemes šosejas A2 1.5 km pirms Berzkroga lidz P30 celam starp Priekuliem un Berzkrogu  - 7 km.

2)  No P30 cela lidz P28 celam, kas ved no Priekuliem uz Raunu - netalu no Vaives dzirnavam -9  km

3) No P28 cela lidz celam P20, kas ved no Cesim uz Valmieru, - 11 km. Šaja posma maršruts turpinas gar Raunu.

4) Bonusa slepnim ari vajadzetu vismaz vienu stundu.

Ta ka apvidus ir sarežgits, iešanas videjais atrums ir 2 km/h. Planojiet laiku ta, lai nebutu jaiet pa tumsu! Iesaku trailu sadalit divas dalas - to veikt divas dienas. Otraja diena vel japanem bonusa slepnis. Lai to atrastu, pierakstiet slepnos atrodamos kodus A - I.

UZMANĪBU! Starp 29. un 30. slēpni ir dzelzceļa tilts (augstākais Baltijā - 24 m) pār Raunu.Tā ir slēgta apsargājama teritorija. To nevar šķērsot gar upi !!!

 

ENG

Raunis

Raunis is one of the few rivers in Latvia, whose name is male. The river is 22 km long, quite scenic and fast. River’s water sea level decline per 1 kilometer is on average 7.7 meters. The river is curvy and shallow - depth from 50 cm to 1 m. The riverbed is very rocky, especially in the lower part of the trail. In the lower reaches of Raunis, sandstone outcrops reach a height of up to 30 meters. You can also see Raunis Skanaiskalns (a hill with an echo), where fossils of ancient animals have been found. The river valley is difficult to access and has had very little human impact.
More information: www.daba.gov.lv/public/lat/ia ... www.daba.gov.lv/public/lat/ia ...
Level of complexity: moderately difficult. The hike includes crossing the river over rocks, fallen trees, you’ll need to overcome steep hills and gorges. The is a high probability of getting your feet wet and getting your clothes dirty by crossing the river.
You can try to go by climbing the steep 15-30m high cliffs or choosing to bypass them by crossing the river. In the latter, it will be possible to see the rock outcrops in their full glory. I recommend to bring another pair of shoes to cross the river with, because the riverbed is rocky.
Caches are located near the river, some are also at the top of the banks. These are black PET bottle preforms or wooden fakes that have been successfully integrated into the forest environment. Placed near trees and stumps not higher than 2m above ground. You don't have to climb trees anywhere, but you have to get the location. That's why the terrain difficulty is set as such.
Caches have a guest book and a pencil, but bring your own pencil just in case.
The coordinates may be inaccurate, as the caches are in a forest, so read the hint or look at the spoiler picture for answers.

This cache is part of the cache series RAUNIS TRAIL, located along the banks of the Raunis and Rauna rivers. The route can be divided into 3 stages:
1) From Vidzeme highway A2 1.5 km before Berzkrogs to P30 road between Priekuli and Berzkrogs - 7 km.
2) From the P30 road to the P28 road leading from Priekuli to Rauna - near Vaives dzirnavas (Vaives mill) -9 km
3) From the P28 road to the P20 road leading from Cesis to Valmiera - 11 km. At this stage, the route continues along Rauna.
4) The bonus cache should also take 1-2 hours.
Due to the complexity of the terrain, the average walking speed is 2 km/h. Plan your time so you don't have to go through the dark! I recommend dividing the trail into two parts - do it in two days. On the second day you have to pick up https: //coord.info/GC8P03T. To find it, write down the codes A - I located in other caches.
WARNING! Between the 29th and 30th caches is a railway bridge (the highest in the Baltics - 24 m) over Rauna river. It is a closed guarded area. It cannot be crossed along the river !!!

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[Lv] XX Znmn rtyr. [Eng] Y Yvggyr fcehpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.