Skip to content

<

Bonje in de Botlek

A cache by Team DTSML Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/15/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dit is een letterbox. Op bovenstaande coördinaten vindt u de cache niet. U vindt er wel de eerste aanwijzing. Uiteraard is onderstaand verhaal geheel fictief. Veel plezier met het oplossen van de zaak!
(For English: scroll down.)

De politie Rotterdam-Rijnmond vraagt uw aandacht voor het volgende:

Hedenmorgen is op de Theemsweg in het Botlekgebied een waardetransport met bruut geweld overvallen. De geldauto, die vlak daarvoor bij het Botlek Virus Defensie Centrum nog lading had opgehaald, werd klemgereden tegen een vangrail, waarna twee overvallers hun vuurwapens op de beide inzittenden richtte. Twee anderen bliezen de stalen achterdeur van de geldwagen met explosieven op. De inhoud werd overgoten met benzine en vervolgens aangestoken. Het voertuig brandde hierbij geheel uit. Wonder boven wonder zijn beide geldkoeriers daarbij ongedeerd gebleven. Zij konden de auto tijdig verlaten.


De uitgebrande geldwagen
De uitgebrande geldwagen

Hoewel het waardetransport duizenden nieuwe eurobiljetten vervoerde, werd alleen een klein, zilverkleurig koffertje door de overvallers meegenomen. Binnen luttele seconden na de explosie waren de overvallers weer ingestapt en reden ze de Theemsweg verder af, om na enkele honderden meters rechtsaf de Botlekweg in de richting van Rotterdam in te slaan. Daar verdwenen zij met hoge snelheid uit het zicht.

Getuigen op de Botlekweg verklaarden dat de overvallers de weg helemaal zijn afgereden en - onder de Botlekbrug door - de Plaatweg zijn opgereden. Daar zijn ze op een parkeerterrein gestopt en uitgestapt. Hierna ontbreekt ieder spoor. Vermoed wordt dat ze de oprit van de Botlekbrug hebben genomen, maar camera’s op de brug hebben dat niet geregistreerd. Het zou kunnen dat de overvallers ergens op de Plaatweg van auto zijn gewisseld. Het busje dat tijdens de brutale overval is gebruikt is echter niet aangetroffen. Dregwerkzaamheden vinden momenteel nog plaats.

Nadat de inzittenden van de geldauto van de ergste schrik waren bekomen verklaarde de bestuurder: “Dit waren duidelijk professionele overvallers. Alles ging zo razendsnel, zo geolied, we hadden tot op het laatste moment niets in de gaten. Alles bij elkaar heeft de overval niet langer dan anderhalve minuut geduurd. Zelfs de auto waarin ze reden wekte bij ons geen argwaan. Het was zo’n wit glazenwassersbusje, nota bene met imperiaal. Wie verwacht nou dat daar overvallers in zitten? We zagen zelfs nog ladders op het busje liggen!”


De vluchtroute
De vluchtroute

Op de vraag waarom de overvallers al dat geld hadden laten liggen en alleen een koffertje hadden meegenomen, haalde de man zijn schouders op. “Ik kan en mag u daar niets over zeggen. Ik heb nu eenmaal een beroepsgeheim. Maar ik kan u wel vertellen dat we dat koffertje nog maar net in de auto hadden en er is ons aan dat hele ding niets bijzonders opgevallen! Het woog niks en had net zo goed leeg kunnen zijn.”

Inmiddels gonst het in de media van de geruchten. Uit de verklaring van de bestuurder van de geldwagen valt op te maken dat het koffertje afkomstig is van het BVDC. Dit gespecialiseerde bedrijf houdt zich bezig met onderzoek naar wereldwijde virussen en het ontwikkelen van vaccinaties. Een medewerker van het bedrijf liet zijn emoties de vrije loop en verklaarde dat 'bij de overval heel wat beter gewoon geld was buitgemaakt'. "Al ons werk is voor niets geweest. De inhoud van dat koffertje is niet in geld uit te drukken. Het is simpelweg onbetaalbaar. In de handen van verkeerde lui is dat koffertje een vreselijk wapen. Een wereldwijde ramp dreigt!”

Inmiddels is de gehele Plaatweg tot aan de oprit van de Botlekbrug volledig uitgekamd, maar is er geen enkel spoor van de overvallers of hun buit aangetroffen. De politie tast dan ook volledig in het duister en vraagt alle inwoners van Rotterdam en omstreken met klem om hulp bij het oplossen van de zaak. Deze is wellicht zeer belangrijk voor de internationale volksgezondheid.
[Einde bericht]


De Plaatweg in Botlek, RT
De Plaatweg in Botlek, RT

Beste geocachers,

Dit is een kolfje naar uw hand! Het zilveren koffertje moét gevonden worden! Speculeren heeft geen zin, maar gezien de mogelijk gevaarlijke of juist levensreddende inhoud verzoeken wij u om de zaak uiterst discreet, maar met de grootst mogelijke spoed op te lossen.

Van de overvallers is bekend dat ze in ieder geval zijn uitgestapt op een parkeerterrein aan de Plaatweg. De coördinaten hiervan vindt u bovenaan de listing. Een getuige heeft gezien dat ze daar bij een rood-wit schrikhek stonden. Daarna ontbreekt van hen ieder spoor.

Weest u alstublieft zéér voorzichtig. De overvallers zijn extreem vuurwapengevaarlijk en zouden zich nog in de buurt van de Plaatweg kunnen bevinden. Hun signalementen zijn helaas niet bekend, maar dat het hier om zwaargebouwde, ongure types gaat staat vast. Echte zware jongens dus!

Hang bij een eventuele confrontatie in geen geval de held uit! Houd veilige afstand en bel meteen naar de opsporingstiplijn van de politie. U kunt ook met de plaatselijke politie bellen. Anoniem bellen kan ook. Een helikopter staat klaar om u zo snel mogelijk bij te staan. Om paniek in de maatschappij te voorkomen verzoeken wij u om uw bevindingen alleen met ons en niet met anderen te delen!

Alvast onze hartelijk dank voor uw assistentie. Groeten van team DTSML uit Brielle, bestaande uit: Dulkie68, Theodd1 (beiden bereikbaar via het message center), StefandD, MisterT. en Lucky'7

Benodigdheden:
- Gezond verstand
- Magneetstok
- Internetconnectie
- Een app die e-mails kan versturen en ontvangen
- UV-lamp
- Ladder van tenminste 3,5 meter


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als u het zilveren koffertje heeft gevonden, mag u de volgende banner plaatsen op uw profiel:

GC8MGJ9

<img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/495123b7-9cac-4632-8632-b975fa86e181_l.jpg" alt="GC8MGJ9" title="GC8MGJ9">

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English:

This is a letterbox. The cache can't be found on the above coordinates, but you will be able to find your first clue here. Please note the below story is entirely fictional. Have fun solving the case!

The Rotterdam-Rijnmond Police Department asks for your attention for the following:

This early morning a value transport was attacked with brutal force on the Theemsweg in the Botlek area. The armored truck, which just left the exit of the Theemsweg Fluenza Termination Center (TFTC), was driven into a crash barrier on the Theemsweg. Two masked robbers aimed their firearms at the two occupants, two others blew up the steel back door of the armored truck with explosives. The inside of the truck was topped with gasoline and set on fire. The vehicle burned out completely. Miraculously, both money couriers have remained unharmed. They were able to abandon the truck in time.


The burnt out armored truck
The burnt out armored truck

Although the value transport carried thousands of new euro notes, the robbers grabbed only a small, silver suitcase with unknown contents. Seconds after the explosion, the robbers drove off and turned right into the Botlekweg, in the direction of Rotterdam. They disappeared at high speed.

Several witnesses have seen the robbers driving up the entire Botlekweg, turning right at the end - below the Botlek bridge – to the Plaatweg. On the Plaatweg they stopped and got out. They disappeared without a trace ever since. It is suspected that the robbers have taken the driveway of the Botlek bridge, but cameras on the bridge have not registered same. They may very well have switched cars somewhere on the Plaatweg. However, the van that was used during the brutal heist was not found. Dredging work is currently taking place.

After the armored truck occupants had recovered from their worst shock, the driver stated: “These were clearly professional robbers. The heist went so fast, so oiled, we didn't suspect anything until the very last moment. This robbery was planned to perfection and didn’t take longer than a minute and a half. Even the car in which they drove did not arouse any suspicion with us. It was an ordinary white window cleaner van, with a roof rack still on it. Who would expect they were robbers? We even saw ladders on the van!”


The escape route
The escape route

When asked why the robbers left all that money and only took a suitcase, the man shrugged: “I cannot and will not tell you anything about that. I have a professional secret, you know. But I can tell you that we only had the package in the car for just a minute. We didn't notice anything special about that bloody case. It didn't weigh much, the thing might as well have been empty!”

Currently it is buzzing with rumours in the media. From the statement of the driver it can be concluded that the case came from TFTC. This specialized company is engaged in research into world-threatening viruses and the development of vaccinations. An involved employee of the company gave his emotions free rein and stated: “All our hard work is gone. The contents of that case can’t be expressed in money. It is simply priceless. In the hands of the wrong people, the suitcase is a terrible weapon. A global disaster is imminent!”

In the meantime, the entire Plaatweg up to the driveway of the Botlek bridge has been completely combed, but no trace of the robbers or their loot has yet been found. The police are completely in the dark and urgently ask the residents of Rotterdam and surroundings for help in resolving the case. This may be very important for the international public health.
[End of message]


The Plaatweg in Botlek, RT
The Plaatweg in Botlek, RT

Dear geocachers,

Your urgent help in resolving the case is desired. The silver case must be found. There is no point in speculating, but given the potentially dangerous or perhaps even life-saving content, we request that you investigate the matter with utmost discretion but with the greatest possible urgency. The four robbers are known to have got off in a parking lot on the Plaatweg. You will find the coordinates at the top of the listing. A witness saw them standing by a red-and-white fence. After the driveway to the Botlek bridge there is no trace of them at all.

Please be very, very careful. The robbers are extremely dangerous and could still be hiding near the Plaatweg. It applies to all perpetrators that they are heavily built, unpleasant types. If it comes to a confrontation, don’t be a hero. Keep a safe distance and call the police investigation number immediately. You can also call the local police. Anonymously, if desired. A helicopter is ready to assist you if needed. To prevent panic in society, we request that you share your findings solely with us, not with others! On behalf of RRPD, thank you in advance for your kind assistance!

Regards from Team DTSML from Brielle, consisting of: Dulkie68, Theodd1 (both accessible via the message center), StefandD, MisterT. and Lucky'7.

Your equipment:
- Common sense
- Magnetic stick
- Internet connection
- An app that can send and receive e-mails
- UV lamp
- Ladder of at least 3.5 meters

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

When you found the silver case, you are allowed to add the following banner to your profile:

GC8MGJ9

<img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/495123b7-9cac-4632-8632-b975fa86e181_l.jpg" alt="GC8MGJ9" title="GC8MGJ9">

Additional Hints (Decrypt)

Jvfu V pbhyq syl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.