Skip to content

<

Radio telegrafni kes

A cache by ok1dx Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/04/2020
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


POZOR, K ODLOVU POTŘEBUJETE PMR RADIOSTANICI !

Účelem této keše je připomenout začátky radiové komunikace. S rádiem se dnes setkáváme prakticky všude, od rozhlasu, televize, přes mobilní telefony, Wifi sítě, satelitní komunikaci atd. Do zapomenutí ale v poslední době upadá věc s jeho vznikem úzce svázaná, a tou je telegrafie, morseova abeceda. Profesionální radiokomunikační služby již tento druh radiového provozu téměř opustily, vděčnými uživateli zůstali dnes již jen radioamatéři. A po pravdě i mezi nimi počet nadšených telegrafistů klesá - dnes již není znalost morse podmínkou k získání radioamatérského povolení. Hrozí tedy nebezpečí, že v horizontu desítek let může tato dovednost (vlastně kulturně-technické dědictví) zmizet, podobně jako zmizely mnohé staré kultury a jazyky. Srovnání není náhodné - telegrafie není jen něco, co interpretuje znaky abecedy jako tečky a čárky, za dlouhé roky vznikla celá řada kódů a zkratek, jejich účelem bylo původně zefektivnit relativně pomalý datový tok, ale ve finále tak vznikl jakýsi specifický jazyk.

Při odlovu této kešky si vyzkoušíte obojí - rádio i morseovu abecedu. Nepotřebujete si jako dříve stavět na koleně vlastní radiostanici, poslouží dnes zcela běžný PMR transceiver (přijímač - vysílač), který má zajisté mnohý z vás doma a používá jej např. při geovýletech ke komunikaci s kolegy. Pro jistotu - nejedná se o CB tranceiver (na kmitočky kolem 27 MHz) ani LPD (433 MHz), PMR rádia komunikují kolem 446 MHz.

Jak tedy na to: je třeba se dostat do dosahu "majáku". To je radiostanice, která vám sdělí polohu keše - jak jinak než morseovou abecedou. Tento maják pracuje na PMR kanálu číslo 1, tedy na kmitočtu 446.006 MHz. Signál pokrývá nejen výchozí pozici, ale i místo umístění vlastní keše. Nejprve je třeba "maják" aktivovat, tedy odeslat signál, jež ho probudí a který odstartuje morse zprávu. Tato aktivace je serie nejméně dvou impulsů, délka impulsu je 1 sekunda, mezi nimi 1 sekunda mezera. Impuls vytvoříte stiskem tlačítka PTT (to je to, co mačkáte, když chcete povídat). Vlastní zpráva má tvar

QTH 49 xx R xxx N 13 xx R xxx E

kde x představuje číslici, R představuje desetinou tečku. Výsledkem jsou souřadnice, ve formátu běžném v geocachingu, tedy stupně, minuty a tisíciny minuty. Rychlost vysílání je cca 50 znaků za minutu, což je přibližně nejnižší rychlost, jež se používá při radiovém provozu (běžná je dvoj až trojnásobná).

Několik technických poznámek:

Po relaci je 30 vteřin mezera, po kterou nelze maják znovu aktivovat, by nedošlo k přílišnému zatížení kanálu a dala se šance i jiným uživatelům kanálu. Ale samozřejmě poté je možné se poslechnout zprávu opakovaně, dle libosti.

Maják reaguje na nosný kmitočet, tedy nepotřebuje (ignoruje) subtón, používaný někdy k selektivnímu umlčovači (CTCSS). Jinak řečeno, ať máte CTCSS na vysílání zapnuté či ne, bude to fungovat. Na druhou stranu, maják rovněž nevysílá CTCSS. Čili pokud budete mít na svém PMR rádiu CTCSS enkodér zapnutý, rádio bude detekovat signál, ale z reproduktoru neuslyšíte nic. Všechna rádia umožňují CTCSS vypnout (například nastavením čísla tónu na hodnotu 0).

Čili - PMR rádio je pro odlov nutnou podmínkou, jak si poradíte s luštěním morse je na vás. Samozřejmě ve velké výhodě jsou ti, co morseovku znají, ale pozor - znalost neznamená jen vědět, že A je tečka a čárka. I když je 50 zn/min pomalá rychlost, přeci jen se necvičený jedinec hodně zapotí.

Výchozí bod je zajímavé místo s hezkým rozhedem, výhledem na Kašperk a příznivým radiovým horizontem. Pochopitelně keš je jinde.

Tréningový morse text

 

====================================

ATTENTION, TO FIND THE CACHE YOU NEED A PMR RADIO STATION!

The purpose of the cache is to remind birth of radio communication. Nowadays we meet radio nearly everywhere - broadcast, television, mobile phones, wireless LAN, satellite communication etc. But one thing, closely tight with beginning of radio, is slowly getting forgotten. It is the morse code. Professional radiocommunication services nearly left it already, grateful users are now just radio amateurs. Frankly speaking the number of active telegraphists among them drops as well - the requirement for knowledge of morse code for HAM radio exams is dropped, the new radioamateurs are not forced to learn it. There is a danger that this culture-historical heritage will disappear forever, in the same way as did old cultures and languages. The comparison is not casual - morse code is not just translation of alphabet characters into dots and dashes, in course of time many abreviations and customs arrised, initially to speed up relatively slow data flow, but finally developped something like specific language.

By hunting of this cache you try both - radio and morse code. You don't need to build your own radio as in the past, the standard PMR handheld radio does the job. Maybe you own one that you use during your geocaching trips to talk with your colleagues. Just for sure - the PMR radio operates on frequencies close to 446 MHz (don't  confuse it with CB radio - 27 MHz or LPD radio - 433 MHz).

So how to do that. You need to come to range of so called "beacon". Beacon is also PMR radio, that tells you coordinates of the box - cache. No surprise, it pass it using morse code. The beacon operates on PMR channel 1 (frequency 446.006 MHz), the coverage is not only the starting position but also position of the cache. Beacon is listening for initialisation signal, it transmit only when it is received. You send it using PTT button (push-to-talk), you have to press it for 1 second, then relase for 1 second, again press 1 second, till you hear a responce (at least 2 pulses with correct length must be decoded). The message structure is like this:

QTH 49 xx R xxx N 13 xx R xxx E

x represents a digit, R is equivalent of decimal point. The result are final coordinates of cache, in standard geocaching format (degrees, minutes and thousands of minute).  The transmitting speed is about 50 characters per minute (10 WPM), the lowest speed used in radio traffic (two or three times faster speed is more common).

Some technical notes::

There is a 30 seconds waiting time after message transmission (it is not possible to request message repetition immediately) in order to avoid channel congestion. Of course you can request message repetition as many times as you like.

The beacon detect carrier signal, it doesn't need any subaudible tone (CTCSS, continuos tone controlled squelch system) or digital code to be transmitted from your radio. In other words - it ignores any modulation and and therefore works with any PMR radio model. On the other side - your radio must be prepared to listen to signal without CTCSS as well (open for all radio traffic on the channel). If your radio has CTCSS activated, it is not able to listen to the message. Usually you can switch CTCSS off by selecting tone number equal to 0.

Thus - PMR radio is necessity for cache finding, the morse message decoding is up to you. Of course the knowledge of morse code is a big advantage. But be carefull - "know the morse code" is very different from fact that I know that letter A is one dot followed by a dash. 10 WPM is a low speed, but hard to copy for those without previous experience.

Morse training here

 

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw znybh nagrah.
Ybbx sbe n fznyy nagraan.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.