Skip to content

<

Gdynia 2o2o - MEGA - 108 - Dreams come True 🛡️⚔️

A cache by ZeZol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/12/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Gdynia 2o2o - Dreams come True !

Gdynia jest miastem  spełnionych marzeń, a marzenia to ludzie, którzy wymarzyli sobie, że odrodzona Polska będzie miała własny, prawdziwy port, swoje „okno na świat”.

Gdynia to miasto zaślubione z morzem.

Tempo  rozwoju  Gdyni  wpłynęło na wyrazisty charakter miasta.

Mieszkający tu ludzie byli i nadal są dynamiczni i przedsiębiorczy,

Szukali tu dla siebie życiowej szansy, miejsca na ziemi, materialnej poprawy losu i nowych doświadczeń, a chyba i nowych przygód.

Port budowało Państwo, ale Miasto budowali sami mieszkańcy, zapewne na obraz swoich wyobrażeń i aspiracji.

Pragnę przybliżyć wam kilka znaczących postaci Gdynian. Kim byli?

 

Oziewicz Ignacy (1887 - 1966)

 

Pułkownik piechoty Wojska Polskiego, dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, odznaczony m. in. Virtuti Militari, spoczywa na Cmentarzu Witomińskim


Urodził się w ziemiańskim majątku Łyngmiany, ukończył elitarną szkołę junkrów w Wilnie. Po wybuchu rewolucji w Rosji podjął służbę w odradzającym się Wojsku Polskim. Podczas wojny 1919-21 dowodził frontowymi pułkami piechoty, wykazując się nieprzeciętnymi talentami i odwagą. W II RP ukończył kurs wyższych dowódców we Lwowie, kurs doskonalenia oficerów sztabowych oraz kurs dowódców pułków. Od 1935 r. był dowódcą 29. Dywizji Piechoty w Grodnie.

W 1939 r. dowodził na froncie, podczas walk ciężko ranny. Internowany przez Litwinów, zbiegł z obozu i ukrywał się w Wilnie. Poszukiwany przez NKWD, na podstawie sfałszowanej dokumentacji medycznej przedostał się do okupowanej Warszawy. Działał w strukturach Narodowej Organizacji Wojskowej - pionem zbrojnym Stronnictwa Narodowego, a w 1942 r. w wyniku połączenia kilku organizacji o zapleczu narodowym stanął na czele Narodowych Sił Zbrojnych. Była to ściśle wojskowa organizacja, kładąca wielki nacisk na szkolenie i propagowanie idei niepodległości, liczyła 80 000 żołnierzy, obejmowała całość okupowanych ziem polskich, wykraczając nawet poza przedwojenne granice. NSZ zbrojnie występowały przeciwko Niemcom jak i Związkowi Sowieckiemu, posiadały rozbudowane struktury wywiadu i kontrwywiadu, szkoliły kadry wojskowe i cywilne, wydawały prasę i książki.

Płk Oziewicz jako dowódca NSZ podkreślał w rozkazach wierność dla Naczelnego Wodza i rządu RP na Wychodźstwie. Był inicjatorem rozmów scaleniowych z AK, jednak na skutek prawie jednoczesnego aresztowania w 1943 r. dowódcy NSZ płk. Ignacego Oziewicza i dowódcy AK gen. Stefana Roweckiego oraz śmierci Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego rozmowy zostały zawieszone. Po aresztowaniu płk Oziewicz - osadzony na Pawiaku, poddany brutalnym przesłuchaniom - wiedzy o NSZ nie ujawnił, a sztab NSZ w tym czasie wydawał fikcyjne rozkazy podpisywane jego pseudonimem.

Zesłany do Auschwitz w październiku 1943 roku, włączył się w działalność konspiracji wojskowej w obozie, był oparciem dla mniej doświadczonych więźniów. Z Auschwitz przewieziony do obozu koncentracyjnego Flossenburg, wyzwolenia przez armię amerykańską doczekał w kwietniu 1945 r. Przebywał na terenie okupowanych Niemiec, prowadząc działalność społeczną w polskich organizacjach. Następnie przeniósł się do Francji, gdzie były duże skupiska byłych żołnierzy NSZ. Był m.in. prezesem organizacji „Ogniwo" oraz członkiem Komisji Weryfikacyjnej w Londynie.

W 1958 roku, w wieku 71 lat, ciężko chory na gruźlicę, powrócił do Polski i zamieszkał z rodziną w Gdyni. Zmarł 10 stycznia 1966 roku, spoczywa w grobie rodzinnym na Cmentarzu Witomińskim. Odznaczony m.in. Virtuti Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi oraz orderami  zagranicznymi.

O skrytce :

Uwaga miejsce ukrycia skrytki jest bardzo popularne

Bądź cierpliwy! Nie spal miejsca !

Bawimy się ładnie i dyskretnie.

Rodzaj zadania  do rozwiązania

został wybrany w demokratycznym głosowaniu 2020

Aby odnaleźć położenie pojemnika finałowego należy rozwiązać proste zadanie:

 


Jigsaw puzzle - Gdy 108

 

 

 

 

 

 

Oziewicz Ignacy (1887 - 1966)

Polish infantry colonel, commander of the National Armed Forces, decorated with, among others Virtuti Militari, rests at the Witomiński Cemetery

 

He was born in the landed estate of Łyngiany, he graduated from the elite junk school in Vilnius. After the outbreak of the revolution in Russia, he took up service in the reviving Polish Army. During the 1919-21 war, he commanded front infantry regiments, showing outstanding talent and courage. In the Second Polish Republic he completed the course of senior commanders in Lviv, the training course for staff officers and the course of regiment commanders. From 1935 he was the commander of the 29th Infantry Division in Grodno.

 

In 1939 he commanded the front, seriously wounded during the fighting. Interned by Lithuanians, he escaped from the camp and hid in Vilnius. Wanted by the NKVD, based on falsified medical records he managed to get to occupied Warsaw. He was active in the structures of the National Military Organization - the armed division of the National Party, and in 1942 as a result of the merger of several organizations with a national base he became the head of the National Armed Forces. It was a strictly military organization, placing great emphasis on training and propagating the idea of ​​independence, had 80,000 soldiers, covered all of the occupied Polish territories, even going beyond pre-war borders. NSZ was armed against Germany and the Soviet Union, had extensive intelligence and counterintelligence structures, trained military and civilian personnel, published newspapers and books.

 

Colonel Oziewicz as commander of NSZ emphasized allegiance to the Supreme Commander and the government of the Republic of Poland in Exile. He initiated the merger talks with the Home Army, but as a result of the almost simultaneous arrest in 1943 of the NSZ commander, Colonel Ignacy Oziewicz and the Home Army commander general Stefan Rowecki and the death of Supreme Commander general Władysław Sikorski the talks were suspended. After the arrest, Colonel Oziewicz - imprisoned in Pawiak, subjected to brutal interrogations - he did not disclose knowledge about NSZ, and the NSZ staff at that time issued fictitious orders signed with his nickname.

 

Sent to Auschwitz in October 1943, he joined the activities of the military underground in the camp, he was a support for less experienced prisoners. He was transported from Auschwitz to the Flossenburg concentration camp and liberated by the US Army in April 1945. He stayed in occupied Germany, conducting social activities in Polish organizations. Then he moved to France, where there were large clusters of former NSZ soldiers. He was, among others president of the Ogniwo organization and member of the Verification Commission in London.

 

In 1958, at the age of 71, seriously ill with tuberculosis, he returned to Poland and settled with his family in Gdynia. He died on January 10, 1966, he is buried in a family grave at the Witomiński Cemetery. Decorated incl. Virtuti Militari, four times the Cross of Valor, Officer's Cross Polonia Restituta, the Golden Cross of Merit and foreign orders.

 

About the cache:

Note that the hiding place is very popular

Be patient! 

Don't burn hiding spot!

We play nicely and discreetly.

Type of task to solve

was chosen in the democratic vote of 2020

To find the location of the final container, solve a simple task:


Jigsaw puzzle - Gdy 108

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kiedy cały herb już w Twoje sidła wpadnie

wklej w profilu prezent ładnie:

<h2 style="font-style:italic;text-align:center;"><a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/b991a55aa1a257ca" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/357/b991a55aa1a257camed.jpg" border="0" alt="" /></a></h2>

 

wlwwlw

When you reach the target nicely  paste the gift into your profile wisely

Additional Hints (Decrypt)

jvfvryrp

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.