Skip to content

Lindes parka liepas / Lindes park Linden Traditional Geocache

Hidden : 05/17/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hronikās pieminēta jau 13.gadsimtā, kad piederējusi Fon Lindu dzimtai.

1542. gadā Johanns fon Plettenbergs šeit izveido muižu. 18. gs. vidū un 19. gs. sākumā tiek izveidota plaša saimniecība un iekopts parks uz 4 terasēm. 1636. gadā Vilhelms fon Pletenbergs ar testamentu muižu novēl savam vecākajam dēlam Heinriham. 1750.gadā īpašumu manto Georgs Fridrihs fon Pletenbergs, kurš 1767.gadā uzcēla Lindes muižas vārtus. Pēc G.F fon Pletenberga nāves muižu manto viņa meita Sofija Elizabete, pēc laulībām  1784.gadā grāfiene Sofija Megdena. Grāfiene Sofija fon Megdena bijusi gudra un izglītota sieviete, kas uzrakstījusi vairākus būtiskus darbus – “Lindes un Birzgales pagasta pienākamie un klausīšana” 1796.gadā, “Lindes un Birzgales pagasta tiesa” 1805. gadā. Viņa arī izdevusi brīvlaišanas likumu saviem Birzgales – Lindes ļaudīm.

Pletenbergu dzimta pār šo īpašumu valdīja 230 gadus, līdz 1772.gadā nomira G.F. fon Pletenbergs, pēdējais vīriešu kārtas pēcnācējs Pletenbergu dzimtas Kurzemes līnijā.

1844.gadā muiža tiek pārdota Kurzemes gubernatoram baronam filozofijas un juridisko zinātņu doktoram Paulam fon Hānam. Pēc tēva nāves muižu mantoja dēls, arī vārdā Pauls fon Hāns. Kad muiža nonāk P. fon Hāna īpašumā, iezīmējas nākamais muižas kompleksa pārbūves posms. 1866. gadā barons pārbūvēja kungu māju un uzcēla tai otro stāvu. Kungu mājas iekšienē bijušas plašas pagrabtelpas, kurās izvietotas dažādas darbnīcas, virtuves dzīvokļi dienestniekiem, maizes ceptuve un citas telpas. Iekštelpas bijušas bagātīgi mēbelētas, daudzas no tām atvestas no citām muižām. Bijušas istabas, kurās konkrētas mēbeles atvestas no konkrētās muižas: “Kabiles istabas”, “Lindes istaba”, “Variebu muižas istaba”.

1901.gadā muiža nonāca viņa dēla barona Ādolfa fon Hāna īpašumā. Jau pēc gada tālāk to mantoja Ādolfa dēls Karls fon Hāns. Pēdējais muižas īpašnieks barons Karls fon Hāns ar 16. Tukuma pulku piedalījās Latgales atbrīvošanā no boļševikiem, par ko barona īpašumā atstāja muižas centru, pārējo sadalīja 178 jaunsaimniecībās. Pēc baltvāciešu piespiedu izceļošanas 1939.gadā Lindes muiža nonāca valsts īpašumā.

Lindei 1.Pasaules karš bija gājis pāri tikpat nesaudzīgi kā gandrīz visām apdzīvotām vietām Daugavas krastos, kas vienlaicīgi bija frontes līnija. Muiža tika stipri sabombardēta un netika atjaunota. Tā tika izpārdota kā celtniecības materiāli.

Šobrīd objekts atrodas privātīpašumā, bet ir apskatāms publiski.
 

It is mentioned in the chronicles already in the 13th century, when it belonged to the von Lind family.

In 1542, Johann von Plettenbergs established a manor here. 18th century mid and 19th century. At the beginning of the 19th century, a large farm is created and a well-groomed park on 4 terraces. In 1636, Wilhelm von Plettenberg bequeathed the manor to his eldest son Heinrich. In 1750 the property was inherited by Georg Friedrich von Plettenberg, who in 1767 built the gates of Linde manor. After the death of G.F von Plettenberg, the manor is inherited by his daughter Sofia Elizabeth, after her marriage in 1784 to Countess Sofia Megden. Countess Sofia von Megdena was a smart and educated woman who wrote several important works - “Lindes and Birzgale Parish Duties and Hearings” in 1796, “Linde and Birzgale Parish Court” in 1805. She has also issued a release law to her Birzgale-Linde people.

The Plettenberg family ruled the estate for 230 years, until in 1772 G.F. died. von Plettenberg, the last male descendant of the Plettenberg family in the Kurzeme line.

In 1844 the manor was sold to the Governor of Kurzeme, Baron Paul von Hahn, Doctor of Philosophy and Law. After the death of his father, the manor was inherited by a son, also named Paul von Hahn. When the manor becomes the property of P. von Hahn, the next stage of reconstruction of the manor complex is marked. In 1866, the baron rebuilt the manor house and built a second floor. Inside the manor house there were spacious basements with various workshops, kitchen apartments for servants, a bakery and other rooms. The interiors have been richly furnished, many of them brought from other manors. There were rooms where specific furniture was brought from the specific manor: “Kabiles rooms”, “Linde room”, “Variebu manor room”.

In 1901 the manor became the property of his son Baron Adolf von Hahn. A year later, it was inherited by Adolf's son Karl von Hahn. The last owner of the manor, Baron Karl von Hahn, with the 16th Tukums Regiment, took part in the liberation of Latgale from the Bolsheviks, for which the baron left the manor center, the rest was divided into 178 new farms. After the forced exodus of the Baltic Germans in 1939, Linde Manor became state property.

Linde's World War I had passed over as ruthlessly as almost all settlements on the banks of the Daugava, which was at the same time a front line. The manor was heavily bombed and not restored. It was sold out as building materials.

Currently, the object is privately owned, but can be viewed publicly.

Additional Hints (Decrypt)

Yvrcnf qbohzf / Yvaqra pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)