Skip to Content

<

Cmentarz choleryczny w Odrzykoniu (Bierska)

A cache by zdzgeo Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Cmentarz choleryczny w Odrzykoniu (Bierska)

W zbiorowej mogile leży tu prawdopodobnie kilkuset mieszkańców okolicznych wsi. Już w I połowie XIX wieku ten leśny cmentarzyk znalazł się na rycinie Mateusza Bogusza Stęczyńskiego. Wówczas był tu jedynie krzyż drewniany. Ogrodzony niedawno i zwieńczony krzyżem pomniczek stoi dziś w otoczeniu sześciu wiekowych daglezji stanowiących pomnik przyrody. Szczątki ofiar epidemii znajdują się w lesie obok tzw. „Skały”, gdzie w oddaleniu od siedzib ludzkich, ze względów sanitarnych grzebano zmarłych na cholerę mieszkańców Odrzykonia, Czarnorzek i Korczyny.

Na terenie wsi Odrzykoń epidemia cholery wybuchła w 1831 roku. Cholera, niestety, nawiedziła Odrzykoń również w 1849, 1854 i 1855 roku. Tradycja przechowywana wśród mieszkańców głosi, że grabarz nieraz przewoził dwukołową kolaską, na teren leśny, po dwie trumny. Wkrótce brakowało już desek na trumny i zmarłych z Korczyny i Odrzykonia zwożono w miejsce pochówku po kilku na drabiniastych wozach. Zmarłych grzebano zwykle na drugi dzień, ale były też pochówki w tym samym dniu. Z Podzamcza zwłoki ludzkie zwoził tutejszy grabarz o nazwisku Prajsner (prawdopodobnie Maciej), na drewnianej dwukółce, którą łatwiej było pokonać leśne urwiska. Jego wnuka, Józefa Prajsnera (głuchego), jeszcze w XX wieku nazywano: „pierwszym człowiekiem”. Nazywano tak wówczas grabarzy na cmentarzach cholerycznych. Ludzie ci pijąc dużą ilość okowity w czasie wykonywania pracy nie zapadali na zakaźne choroby. Po wymarciu wszystkich ludzi w okolicy zakładali rodziny i byli „pierwszymi”.

Inny, kronikarski opis epidemii, dotyczący sąsiedniej Korczyny, zamieścił w swojej książce Jan Białas: „W 1833 roku okolice dotyka klęska zarazy (cholery), o której pisano: Unikano z bojaźnią miejsca, gdzie sobie śmierć siedlisko obrała, a mury warownego niegdyś grodu niczym już niestrzeżone z czasem podupadać zaczęły”. Mowa tu o sąsiednim zamku Kamieniec.

Zachował się postument pomnika, wykonany z piaskowca, z napisem: „Pamiątka cholery z roku 1830” – data została pomylona przez kamieniarza, względnie przez fundatorów. Obok pomnika wyraźnie widoczne są dwie kwatery, stanowiące ślad po zbiorowych mogiłach.

Obecnie wokół pomnika, pracownicy lasów państwowych i organizatorzy ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wykonali estetyczne drewniane ogrodzenie i umieścili obok tablicę informacyjną.

Kesz to pojemnik mieszczący logbook,  małe certyfikaty dla trzech pierwszych znalazców i coś do pisania, ale na wszelki wypadek weź coś ze sobą.


Choleric cemetery in Odrzykon (Bierska)

In the mass grave there are probably several hundred inhabitants of the surrounding villages. Already in the first half of the nineteenth century, this forest cemetery was found in the engraving of Mateusz Bogusz Stęczyński. At that time there was only a wooden cross. The monument, recently fenced and topped with a cross, stands today surrounded by six century-old Douglas fir trees constituting a natural monument. The remains of epidemic victims are in the forest next to the so-called "Rock", where, apart from human settlements, for the sanitary reasons, the inhabitants of Odrzykon, Czarnorzec and Korczyna who died of cholera were buried.

Cholera epidemic broke out in 1831 in the village of Odrzykoń. Damn, unfortunately, hit Odrzykoń also in 1849, 1854 and 1855. Tradition kept among the inhabitants is that the gravedigger sometimes transported two-wheeled kolask to the forest area, two coffins. Soon boards of coffins were already paved and the dead from Korczyna and Odrzykoń were taken to the place of burial after several on ladder wagons. The dead were usually buried the other day, but there were also burials on the same day. A human gravedigger called Prajsner (probably Maciej) brought a human corpse from Podzamcze, on a wooden trough, which was easier to overcome forest cliffs. His grandson, Józef Prajsner (deaf), was still called "the first man" in the 20th century. At that time, gravediggers were called at cholera cemeteries. These people, drinking a large amount of spirit during the work, did not get infectious diseases. After extinction of all people in the area, they started families and were "the first".

Another, chronicling description of the epidemic, concerning neighboring Korczyna, was published in his book by Jan Białas: "In 1833, the area is affected by the defeat of the plague (cholera), which was written: Avoided with fear the place where death had taken its habitat, and the walls of the once fortified stronghold began to decline with time like unguarded". We are talking about the neighboring Kamieniec castle.

A monument of sandstone, made of sandstone, with the inscription: "Souvenir of cholera from 1830" has been preserved - the date was confused by the stonemason or the founders. Next to the monument, two quarters are clearly visible, forming a trace of the mass graves.

Currently, around the monument, employees of the state forests and organizers of the nature trail did aesthetic wooden fence and placed an information board next to it.

Cache is a container that holds a logbook, small certificates for the first three finders and something to write, but just in case, bring something with you.

Additional Hints (Decrypt)

An wrqarw m fmrfpvh / Ba bar bs fvk

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.