Skip to content

<

Oxidation av bergarter på Sörhallskajen

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/27/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]Oxidation av bergarter på SörhallskajenOxidation är en kemisk reaktion som ingår i vissa geologiska nedbrytningsprocesser som kan ske på flertalet bergarter. Oxidation medför nedbrytning av berg samt tillskott/ändring av mineraler och elektroner. Här vid koordinaterna är det diabas och granit som har oxiderats. Oxidation innebär att bergartsmaterialet vid koordinaterna har avgett en eller flera elektroner. Detta innebär att bergartsmaterialet ger ifrån sig elektroner, slltså oxiderar samtidigt som ett ämne måste vara reduceras (“mottagare” ). Utifrån detta kan vi konstatera att oxidation inte är en reaktion som sker med fria elektroner utan det måste finnas både sändare och mottagare för att denna reaktion ska kunna ske.

Bergarterna som är vid koordinaterna har utsatts olika hårt för oxidation, detta kan bero på flertalet faktorer som blandannat vilka mineraler bergarterna innehåller. Diabasen som finns på koordinaterna innehåller bland annat olivin och pyroxen som båda är mineral som har lätt att dra åt sig oxidation. Graniten vid koordinaterna innehåller pyroxen och hornblände men även andra mineral som är kiseloxida. Alla dessa materialen är material som har hög kontaktbarhet med oxidation.

Oxidation kan i allmänhet bryta ned berget väldigt mycket speciellt i områden där det är hög halt av fritt syre. Man kan märka att oxidation har skett genom att bergartsmaterialet som har blivit utsatt för oxidation får en annan färg efteråt. Den färgen kan vara av det vitare slaget men även av det rostfärgade slaget. När det gäller bergarter finns det i huvudsak två typer av oxidationer som man brukar lyfta fram.

Bergarter är som jag skrev tidigare uppbyggda av mineralkorn av ett eller flera slag. Sulfidförande bergarter innehåller mineral som består av svavel bundet till någon metall, vanligast är järn, koppar och zink. Många bergarter innehåller sulfidmineral men det är först om bergarten innehåller en stor andel sulfidmineral eller att flera ogynnsamma parametrar som gynnar oxidationsreaktionen och ökar dess hastighet (se nästa stycke). Detta sker när sulfidmineral kommer i kontakt med syre och vatten. Gynnsamma förhållanden för oxidationen kan vara en stor mängd sulfidmineral eller att sulfidmineraliseringarna i bergarten har en väldigt liten kornstorlek och därmed en mycket stor specifik yta som kan reagera med syre och vatten. Det som händer när sulfidmineral utsätts för syre och vatten är att sulfismineralet oxideras så PH värdet minskar. Det frigörs sulfidmaterial i bergarten, exempelvis sulfat, järn och aluminium som kan se ut som på bilderna nedan.

Oxidationen hos bergartsmineral kan variera kraftigt till följd av en rad olika faktorer. Blanannat är det avgörande hur god tillgången på syre är. Låga halter av fritt syre medför låg oxidationshastighet medan högre halter medför snabbare oxidation. Tillgången på vatten är också viktig som jag skrev innan behövs både “sändare” coh “mottagare”. Vattnet behövs därför till detta men även för att transportera restprodukterna. Det har även visat sig att kornstorleken är avgörande för hastigheten av oxidationen. Om bergarten är finkornig sker oxidationen snabbare eftersom oxidationen sker på mineralkornens ytor. Detta innebär att de har en mycket större specifik yta som oxidationen kan ske på. PH halten påverkar occkså hur snabbt oxidationen sker eftersom vattnet är surare vid lägre PH vilket medför att hastigheten ökar.

2 olika oxidationer

Hydrozinkit


På bilden ovan syns detta malmmineral som bildas när saltsyra (Hcl) kommer kontakt med blandannat zink. Detta bildas till följd av oxidation. Denna oxidation kännetecknas genom att den bildar det vitare lagret som du kan se på bilden ovan. Detta mineral förekommer blanannat i gamla zinkgruvor.

Järnhydroxid

Järnhydroxid är det som vi i dagligt tal kallar för rost och uppkommer exempelvis när man blandar natriumhydroxid och järnklorid på laboratorier. Järnhydroxid domineras oftast av mineralet ferrihydrit, som kan ses som en järn(III)oxid med ett stort inslag av hydroxid, Fe2O3 · 1,4H2O. Denna typ av oxidation kännetecknas genom att berget får rostbruna beläggningar liknande de som man kan se i bilden ovan. Denna oxidation är aningen vanligare förekommande än Hydrozinkit kring kring Göteborgsområdet.

Loggnings instruktioner

>

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Besök startkoordinaterna och steg 2, vilken oxidation (se beskrivning ovan) har skett på respektive ställe? Skiljer det sig åt?


2. Vilka skillnader ser du på steg ett och två? Är det något delsteg som utsatts mer för oxidation än det andra? Varför är det så?

3. Med tanke på oxidationen är det lämpliga material att bygga monomenten i? Hur påverkar platsen de står på hur de påverkas av oxidation? Hade du valt att placera objekten någon annan stans? Varför?

4. Ta en bild på dig själv eller något personligt objekt där man tydligt ser att det är taget vid något av delstegen och ladda upp till din logg.För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga![English]Oxidation of rocks at SörhallskajenOxidation is a chemical reaction that is part of certain geological degradation processes that can occur on most rocks. Oxidation causes the degradation of rocks and the addition / alteration of minerals and electrons. Here at the coordinates it is diabase and granite that have been oxidized. Oxidation means that the rock material at the coordinates has emitted one or more electrons. This means that the rock material gives off electrons, thus oxidizing at the same time as a substance must be reduced ("receiver"). Based on this, we can conclude that oxidation is not a reaction that occurs with free electrons, but there must be both transmitters and receivers for this reaction to take place.

The rocks that are at the coordinates have been different severely subjected to oxidation, which may be due to several factors which mixed which minerals the rocks contain. The diabase found on the coordinates contains, among other things, olivine and pyroxene, both of which are easy to absorb oxidation. The granite at the coordinates contains pyroxene but also other minerals that include silica. All of these materials are materials that have high contactability with oxidation.

Oxidation can generally degrade the rock very much especially in areas where there is a high content of free oxygen. One can notice that oxidation has taken place by giving the rock material that has been exposed to oxidation a different color afterwards. That color can be of the whiter kind but also of the rust-colored kind. When it comes to rocks, there are mainly two types of oxidation that are usually highlighted.

Rocks are, as I wrote before, made up of mineral grains of one or more kinds. Sulfide-bearing rocks contain minerals consisting of sulfur bound to some metal, most commonly iron, copper and zinc. Many rocks contain sulfide minerals, but it is only if the rock contains a large proportion of sulfide minerals or that several unfavorable parameters favor the oxidation reaction and increase its speed (see next paragraph). This occurs when sulfide minerals come into contact with oxygen and water. Favorable conditions for the oxidation can be a large amount of sulfide minerals or that the sulfide mineralizations in the rock have a very small grain size and thus a very large specific surface that can react with oxygen and water. What happens when sulfide minerals are exposed to oxygen and water is that the sulfide mineral is oxidized so that the PH value decreases. Sulfide material is released in the rock, such as sulphate, iron and aluminum, which may look like the pictures below.

The oxidation of rock minerals can vary greatly due to a variety of factors. Otherwise, it is crucial how good the supply of oxygen is. Low levels of free oxygen result in a low oxidation rate, while higher levels result in faster oxidation. The availability of water is also important as I wrote before both "transmitters" and "receivers" are needed. The water is therefore needed for this but also for transporting the residual products. It has also been found that the grain size is critical to the rate of oxidation. If the rock is fine grained, the oxidation takes place faster because the oxidation takes place on the surfaces of the mineral grains. This means that they have a much larger specific surface on which oxidation can occur. The PH content also affects how quickly the oxidation takes place because the water is more acidic at lower PH, which causes the speed to increase.

2 different typs

hydrozincite


In the image above, this ore mineral is formed when hydrochloric acid (Hcl) comes in contact with mixed zinc. This is formed as a result of oxidation. This oxidation is characterized by forming the whiter layer that you can see in the picture above. This mineral is usually found in old zinc mines.

ferric hydroxide

Iron hydroxide is what we call daily rust and arises, for example, when mixing sodium hydroxide and iron chloride in laboratories. Iron hydroxide is most often dominated by the mineral ferrihydrite, which can be seen as an iron (III) oxide with a large element of hydroxide, Fe2O3 · 1.4H2O. This type of oxidation is characterized by the fact that the rock receives rust-brown coatings similar to those seen in the picture above. This oxidation is slightly more common than Hydrozincite around the Gothenburg area.

Logging instructions

>

To log the cache, answer the following questions:

1. Visit the start coordinates and step 2, what oxidation (see description above) has taken place at each place? Does it differ?


2. What differences do you see in steps one and two? Is there any part step that is more exposed to oxidation than the other? Why is it like that?

3. Given the oxidation, is it suitable material to build the monomers in? How does the place affect how they are affected by oxidation? Had you chosen to place the objects somewhere else? Why?

4. Take a picture of yourself or some personal object where you clearly see that it was taken at one of the steps and upload to your log.To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.