Skip to content

<

History of Koksijde Airbase 2

A cache by @Bonnie and Clyde Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Historiek van de vliegbasis Koksijde 2

De Tweede Wereldoorlog
De vliegbasis ,op de plaats waar die zich nu bevindt, werd gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Bauwtruppen van de Luftwaffe en dit vanaf oktober 1940.

Hoewel de meeste Duitse vliegvelden niet voorzien waren van verharde startbanen, werd in KOKSIJDE onmiddellijk een betonnen baan van 800 meter in NW-ZO richting gelegd (11-29). Pas nadien kwam er nog een tweede landingsbaan bij van 600 meter in richting NNO-WZW (02-20).

Over het ganse vliegveld werden er een aantal gecamoufleerde vliegtuig parkings aangelegd: de muren werden gemaakt met dikke balen stro die aan de buitenzijde bedekt werd met een een laag cement.

Midden 1942 werd de basis volledig omringd met een omheining. Daardoor werd de baan tussen Koksijde dorp en Veurne onderbroken. Om het verkeer tussen de beide gemeenten te verzekeren legden de Duitsers een nieuwe verharde weg buiten de omheining aan. Deze weg stond bekend als “het Duits baantje”.

Pas vanaf eind 1943 – begin 1944 werd de basis van Koksijde het doelwit van de zware bombardementen door de geallieerde vliegtuigen. Op de laatste dagen voor de bevrijding van Koksijde werd het vliegveld  volledig ondermijnd door de bezetters, om uiteindelijk in de nacht van 9 op 10 juni 1944 te worden vernietigd.

Histoire de la base aérienne de Koksijde 2

La Seconde Guerre mondiale
La base aérienne, surle site où elle se trouve actuellement, a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale par les Bauwtruppen de la Luftwaffe à partir d'octobre 1940.

Bien que la plupart des aérodromes  allemands ne soient pas équipés de pistes pavées, une piste en béton de 800 mètres dans la direction NW-SE (11-29) a immédiatement été posée à COXYDE. Plus tard,une deuxième piste de 600 mètres en direction de NNE-WSW (02-20) a été ajoutée.

Un certain nombre d'aires de stationnement d'avions camouflées a été construit sur l'ensemble de l'aérodrome : les murs ont été réalisés avec des ballots de paille recouvertes à l'extérieur d'une couche de ciment.

Au milieu de l'année 1942, la base a été complètement en tourée d'une clôture. Cela a interrompu la piste entre le village de Coxyde et Furnes. Pour assurer la circulation entre les deux municipalités, les Allemands ont construit une nouvelle route pavée à l'extérieur de la clôture. Cette route était connue sous le nom de "la route allemande".

Ce n'est qu' à partir de la fin de 1943 - début 1944 que la base de Coxyde est devenue la cible des bombardements lourds par les avions alliés. Les derniers jours avant la libération de Coxyde, le terrain d'aviation fut complètement miné par les occupants, et finalement détruit dans la nuit du 9 au 10 juin 1944.

Geschichte des Flugplatz Koksijde 2

Der ZweiteWeltkrieg
Der Fliegerhorst auf dem Gelände, auf dem er sich heute befindet, wurde während des Zweiten Weltkriegs von den Bauwtruppen der Luftwaffe ab Oktober 1940 gebaut.

Obwohl die meisten deutschen Flugplätze nicht mit gepflasterten Start- und Landebahnen ausgestattet waren, wurde in KOKSIJDE sofort eine 800 Meter lange Beton piste in NW-SO-Richtung (11-29) verlegt. Erst danach wurde eine zweite Landebahn von 600 Metern in Richtung NNO-WSW (02-20) hinzu gefügt.

Auf dem gesamten Flugplatz wurden mehrere getarnte Flugzeug abstell flächen errichtet: Die Wände wurden aus dickenStrohballen gefertigt, die außen mit einer Zementschicht bedeckt waren.

Mitte 1942 war der Stützpunkt vollständig von einem Zaun umgeben. Dadurch wurde die Straße zwischen dem Dorf Koksijde und Veurne unterbrochen. Um den Verkehr zwischen den beiden Gemeinden zugewährleisten, bauten die Deutschen eine neue asphaltierte Straße außerhalb des Zauns. Diese Straße war als "die deutsche Straße" bekannt.

Erst von Ende 1943 - Anfang 1944 wurde der Stützpunkt Koksijde zum Ziel der schweren Bombardierungen durch die alliierten Flugzeuge. In den letzten Tagen vor der Befreiung von Koksijde wurde der Flugplatz von den Besatzern vollständig unterminiert undwurde schließlich in der Nacht vom 9. auf den 10. Juni 1944 zerstört.

History of Koksijde Airbase 2

The Second World War
The airbase, where it is now located, was built during the Second World War by the Bauwtruppen of the Luftwaffe and this from October 1940.

Although most German airfields were not equipped with paved runways, a concrete runway of 800 meters in NW-SE (11-29)direction was immediately laid in KOKSIJDE. Only afterwards a second runway of 600 meters in direction NNE-WSW (02-20) was added.

Over the entire airfield a number of camouflaged aircraft parking areas were constructed: the walls were made with thick bales of straw covered on theoutside with a layer of cement.

In mid-1942 the base was completely surrounded by a fence. This interrupted the road between Koksijde village and Veurne. To ensure traffic between the two municipalities, the Germans constructed a new paved road outside the fence. This road was known as "the German road".

Only from the end of 1943 - beginning of 1944 the base of Koksijde became the target of the heavy bombardments by the Allied planes. On the last days before the liberation of Koksijde, the airfield was completely undermined by the occupiers, and finally destroyed in the night of 9 to 10 June 1944.

Additional Hints (No hints available.)