Skip to content

Saulainais Ķengarags Traditional Geocache

Hidden : 06/02/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Slēpnis atrodas Ķengaragā, Rīgas pilsētas apkaimē Latgales priekšpilsētā. Ķengaraga apkaimes kopējā platība ir 5,190 km², kas aptuveni atbilst vidējam apkaimes platības rādītājam Rīgā. Noteiktās apkaimes robežas dabā ir skaidri nolasāmas, kas attiecīgi atvieglo šīs teritorijas uztveramību kā telpiski vienotai un funkcionāli savstarpēji saistītai telpai jeb apkaimei. Tomēr, ņemot vērā Ķengaraga apkaimes salīdzinoši lielo platību, apdzīvojuma raksturu un izteikti lineāro formu, šajā apkaimē komercdarbība galvenokārt notiek gar šīs apkaimes galveno maģistrāli — Maskavas ielu. Attiecīgi Ķengaragā nav arī viena konkrēta vietējā centra, lai gan kā galvenos centra funkciju koncentrējošos punktus uz Maskavas ielas var identificēt Ķengaraga tirgu un tirdzniecības centru "Dole". Savukārt slēpnis atrodas pie atsevišķi mazākajiem centriem, kuri iezīmējas ap Prūšu un Rušonu ielu.

 Blakus slēpnim atrodas dzīvojamie nami, kas celti dažādos gadsimtos. Netālu atrodas Rīgas Lietuviešu vidusskola, kas ir dibināta 1991. gadā.

The hide is located in Kengarags, near the city of Riga, on the outskirts of Latgale. The total area of ​​Ķengarags area is 5,190 km², which roughly corresponds to the average indicator of the area of ​​Rīga. The defined boundaries of the neighborhood are clearly legible in nature, which accordingly facilitates the perception of this territory as a spatially unified and functionally interconnected space or neighborhood. However, taking into account the relatively large area of ​​the Kengarags neighborhood, the nature of the population and the distinctly linear shape, commercial activity in this neighborhood mainly takes place along the main highway of this neighborhood - Maskavas Street. Accordingly, there is no one specific local center in Kengarags, although the main points of concentration of the center on Maskavas Street can be identified as the Kengarags market and the shopping center "Dole". The hideout is located near some of the smallest centers around Prūšu and Rušonu streets.

 Next to the hideout are residential houses built in different centuries. Nearby is Riga Lithuanian Secondary School, which was founded in 1991.

Additional Hints (Decrypt)

Fxngvrf irevtv! Inev qnohg cn antvrz! ⚡
Jngpu pnershyyl! Lbh pna trg ol gur anvyf!⚡

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)