Skip to content

<

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]ErosionErosion är den nednötning och transport av berg, jord eller annat material på grund av en mekanisk eller kemisk påverkan. Erosion kan till exempel orsakas av vind, rinnande vatten, vågor, glaciärer, gravitationsrörelser, levande organismer, men även genom massrörelsernas materialtransport nedför sluttningar. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en bortförsel. Erosion är en naturlig process. Den har tillsammans med de tektoniska processerna format jordytan. På många ställen har människan påverkat den (jordbruk, avskogning, överbetning, väg- och järnvägsbygge), vilket oftast inneburit en högre erosionstakt, speciellt ökad vinderosion. Jorderosion kan leda till igenslamning av vattendrag vilket skadar fisk och korallrev, att odlingsytan och näringsämnen försvinner och risk för översvämningar ökar. (Wikipedia)

VattenerosionVattenerosion eller vågerosion som det också kallas är den erosion som med hjälp av havet bryter ner jorden. Vågerosion sker oftast när det blåser mycket och vid öppna stränder. Konsekvensen av den erosion som sker är att vågorna kan skära ut strandhak i strandbrinken.

VinderosionVInderosion är den erosion som med hjälp av vninden för bort lösa partiklar från markytan men även på höre höjder. När particklarna (oftast sandkorn) förs med vinden så kan det slipa ned andra stenar m.m

Vid EarthcachenHär på Marstrand finns väldigt unika och tydliga tecken på erosion. Den erosion som har skett här på Marstrand vid ovanstående koordinater är främst vattenerosion. Vattnet från havet hat slgait upp och format platsen. Här på västkusten vid Marstrand är det främst saltvatten som nötit vilket medför en snabbare erosionshastighet eftersom inte bara vattnet nöter utan även saltet. Marstrand här vid koordinaterna ligger öppet mot vind vilket gjort att även vinderosion har ägt rum på platsen, dock är det inte lika tydligt att se som vattenerosionen på platsen.

Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1.Beskriv hur du kan se att erosion har skett på platsen samt hur erosionen format detta.


2. Kan du se något erosionsmaterial, alltså nednött material som finns kvar på platsen? Varför? 

3. Hur tror du att det erdonerade materialet har förts bort?

4. Hur tror du att det kommer att se ut på platsen om ett tag?Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)
[English]ErosionErosion is the degradation and transport of rock, soil or other material due to a mechanical or chemical impact. Erosion can, for example, be caused by wind, running water, waves, glaciers, gravitational movements, living organisms, but also by the mass movements' material transport down slopes. Unlike weathering, the concept of erosion presupposes that there is also an abduction. Erosion is a natural process. Together with the tectonic processes, it has shaped the earth's surface. In many places, humans have affected it (agriculture, deforestation, overgrazing, road and railway construction), which has often meant a higher rate of erosion, especially increased wind erosion. Soil erosion can lead to clogging of watercourses, which damages fish and coral reefs, the cultivation area and nutrients disappear and the risk of floods increases. (Wikipedia, swedish version, translated)

water erosionWater erosion or wave erosion as it is also called is the erosion that with the help of the sea breaks down the earth. Wave erosion usually occurs when there is a lot of wind and on open beaches. The consequence of the erosion that occurs is that the waves can cut out beach hooks in the shoreline.

wind erosionWind erosion is the erosion that, with the help of the wind, removes loose particles from the ground surface but also at higher altitudes. When the particles (usually sand grains) are carried by the wind, it can grind down other rocks etc.

At the EarthcacheHere at Marstrand there are very unique and clear signs of erosion. The erosion that has taken place here on Marstrand at the above coordinates is mainly water erosion. The water from the sea has opened up and shaped the place. Here on the west coast at Marstrand, it is mainly salt water that has worn, which leads to a faster erosion rate because not only the water wears but also the salt. Marstrand here at the coordinates is open to wind, which has meant that wind erosion has also taken place on the site, however, it is not as clear to see as the water erosion on the place.

To log:To be able to log the cache, you must answer the following questions:
1. Describe how you can see that erosion has taken place on the site and how the erosion has shaped this.


2. Can you see any erosion material, ie worn material that remains at the place? Why?

3. How do you think the material who has been subjected to erosion material has been removed?

4. What do you think it will look like on the place in a while?


If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.