Skip to content

<

Soutok Labe a Vltavy

A cache by roraima ∞ juboxka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/12/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Soutoky řek odedávna fascinovaly lidstvo. Vlévání jednoho vodního toku do druhého je spojené s geomorfologickými procesy, kterými se řeky nesmazatelně propisují do historie geologického podloží. Několik takových procesů ukazuje i (snad nejznámější) soutok v Česku – naší nejdelší řeky Vltavy a Labe, která vltavskou vodu od Mělníka nese s sebou až do Severního moře…

Voda jakožto jeden z klíčových geologických činitelů nás v této earthcache bude zajímat především ve svém kapalném stavu. V něm na své podloží působí totiž jak mechanicky (obrušuje horniny, transportuje je...), tak chemicky (urychluje zvětrávání, rozpouštění a rozklad hornin). Stěžejní roli hraje také při vzniku sedimentárních hornin.

Geologická činnost atmosférických srážek
Atmosférické srážky (déšť) reliéf formují různě – vznikají svahové rýhy, brázdy, žlábky, stružky. Dešťová voda, co dopadne na zem, potom odtéká do vodních toků (část se vypaří, část vsákne… ale to už je na jinou earthku). A právě forma odtoku se vrývá do paměti reliéfu, neboť z něj mohou odnášet svrchní část půdy tzv. erozí. Plošná eroze odnáší částice z celého povrchu, stružková představuje odnos v rýhách (stružkách) a výmolová už jsou výrazně prohloubené stružky.

Geologická činnost tekoucí vody
Řeky (reps. tekoucí voda v nich) představují nejvýraznějšího tvůrce reliéfu na kontinentech. Míra mechanických vlivů závisí na pohybu vody (která vlivem gravitace nabývá kinetickou energii). Část kinetické energie je spotřebována na práci, kterou „řeka vykonává“. Tato práce zahrnuje transport materiálu (vodní tok je schopen unášet pevné částice), erozi (vodní tok prohlubuje koryto řeky) a akumulaci (nanesený materiál se může na dně usazovat).

Zajímavá je i tzv. boční eroze, ke které dochází v meandrech (zákrutech) řek. Rozlišujeme dva typy takovýchto břehů – tzv. nárazový (výsepní, konkávní), v němž „nárazem vodních částic“ dochází k silnější erozi, a tzv. nánosový (jesepní, konvexní), kde se říční nánosy ukládají. Slabou boční erozi můžeme vidět i v korytech Labe a Vltavy.

Vývoj meandru

Vývoj meandru řeky // Development of the river meander (Netopil, 1984)

Město Mělník nad soutokem Labe a Vltavy
Královské město Mělník má geologii se svým názvem přímo spojenou. Ne nadarmo totiž jeho původně slovanské pojmenování vzniklo podle „mělnících se křídových hornin“. Název byl motivován bělavým zbarvením opuky, z níž je zámecký vrch složen („mělný“ = sypký, bělavý jako křída). Ostatně na podrobnou geologickou mapu Mělníka se můžete podívat na serveru České geologické služby.

Při vyhledávání odpovědí na tuto earthcache, kochání se výhledem na soutok Labe a Vltavy s panoramatem hory Říp, doporučujeme vyzkoušet místní vinnou révu v tekuté podobě. Vinařství je pro Mělník typické a společně s litoměřickou vinařskou podoblastí konstruuje ta mělnická vinařskou oblast Čechy.

Labe, Vraňansko-hořínský plavební kanál a mělnické víno

 

Pro zalogování earthcache odešlete odpovědi na tyto otázky:

 1. Na příkladech uveďte, jakými způsoby voda v kapalném skupenství ovlivňuje geologické podloží. Vidíte v okolí projevy tohoto vlivu? (odpověď: listing v kombinaci s pozorováním na waypointu 1)
 2. Jaké znáte formy vodní eroze způsobené atmosférickými srážkami? (odpověď: listing)
 3. Dokážete na soutoku Labe s Vltavou identifikovat příklady boční eroze? Pokud ano, v kterých místech? (odpověď: pozorování v terénu z waypointu 01 v kombinací s listingem)
 4. Jaké horniny převládají na „kopci“ historického centra města Mělník? (odpověď: listing, geologická mapa)
 5. Foto vás nebo vašeho osobního předmětu jako důkaz návštěvy místa, optimálně s viditelným soutokem (pozor - jeden z viditelných toků je lidskou rukou vytvořený plavební kanál, od upravené řeky v podstatě nerozeznatelný). Oceníme fotografie i se sklenkou vína :-)

Dobrovolný úkol
Ověřte pravdivost o vzniku názvu města Mělník. Vydejte se do mělnického podzemí a opatrně si sáhněte na zeď a promněte si mezi prsty to, co vám na nich zůstalo. Mělní se? :-)

Zdroje

 • DEMEK, Jaromír. Obecná geomorfologie. Praha: ČSAV, 1988.
 • NETOPIL, Rostislav, Rudolf BRÁZDIL a Jaromír DEMEK. Fyzická geografie. I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
 • STRAHLER, Arthur. Introducing physical geography. Sixth edition. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2013.
 • Česká geologická služba [online]. Dostupné z http://www.geology.cz/
 • Průvodce městem Mělníkem [online]. Dostupné z https://www.melnik.cz/

Additional Hints (Decrypt)

[English version on request]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)