Skip to content

Bonus Adventure Lab: Marieke and the water devil Mystery Cache

Hidden : 08/26/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Download Adventure Lab App: https://labs.geocaching.com/

NEDERLANDS / ENGLISCH / FRANCAIS / DEUTCH!

Hier zal je geen Fysieke geocache vinden. Maar het is wel het startpunt van het verhaal van Marieke en de waterduivel.
Ooit gehoord van de legende van Marieke en de waterduivel? Nee? Kom het verhaal ondekken langs deze romantische Adventure Lab wandeling van nog geen km langs de Brugse reitjes. Maar pas op voor de waterduivel.

Gelieve deze geocache enkel te loggen tussen zonsopgang en zondondergang. Dit om de rust van de gasten en omwonende te garanderen.

You will not find a Physical geocache here. But it is the starting point of the story of Marieke and the water devil.
Ever heard of the legend of Marieke and the water devil? No? Discover the story along this romantic Adventure Lab walk of less than a km along the Bruges canals. But beware of the water devil.

Please log this geocache only between sunrise and sunset. This is to guarantee the peace of the guests and neighbors.
Vous ne trouverez pas de géocache physique ici. Mais c'est le point de départ de l'histoire de Marieke et du diable de l'eau. 
Avez-vous déjà entendu parler de la légende de Marieke et du diable de l'eau? Non? Venez découvrir l'histoire le long de cette promenade romantique Adventure Lab de moins d'un km le long des canaux de Bruges. Mais méfiez-vous du diable de l'eau.

Veuillez logeur cette géocache uniquement entre le lever et le coucher du soleil. Pour garantir la tranquillité des invités et des voisins.

Hier finden Sie keinen physischen Geocache. Aber es ist der Ausgangspunkt der Geschichte von Marieke und dem Wasserteufel. Schon mal was von der Legende von Marieke und dem Wasserteufel gehört? Nein? Kommen Sie und entdecken Sie die Geschichte auf diesem romantischen Adventure Lab-Spaziergang von weniger als einem Kilometer entlang der Brügger Kanäle. Aber hüte dich vor dem Wasserteufel.

Bitte loggen Sie diesen Geocache nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Dies soll die Ruhe der Gäste und Nachbarn garantieren.

 

DEEL 1 / PART 1 / PARTIE 1 / TEIL 1

Lang geleden woonde er in een huisje dicht bij de Rozenhoedkaai een heel mooi meisje, genaamd Marieke. Haar lange, blonde, krullende haren vielen op haar tere schouders. Haar ogen waren blauw als korenbloemen, en ze had een glimlach om haar roze mondje waaraan niemand kon weerstaan. Ze droeg ook van die mooie belletjes in haar fijne oortjes en haar borstjes zwollen als verleidelijke appeltjes onder haar dunne lijfje. Ze was tot over haar oren verliefd op een al even knappe jongeman. Hij heette Claes. Ook hij hield zielsveel van haar, maar zij zagen elkaar niet veel. Hij was een dichter en minnestreel die van kasteel tot kasteel trok om zijn liederen voor de mensen te zingen. Claes had haar een schijfje blauwe agaat gegeven dat hij van één van zijn verre tochten had meegebracht. Ze droeg het aan een touwtje op haar borst als teken van liefde en trouw.

Long ago, a very beautiful girl named Marieke lived in a house close to the Rozenhoedkaai. Her long, blond, curly hair fell to her delicate shoulders. Her eyes were blue as cornflowers, and she had a smile on her pink mouth that no one could resist. She also wore those beautiful bells in her delicate ears and her breasts swelled like seductive apples under her thin body. She was head over heels in love with an equally handsome young man. His name was Claes. He too loved her dearly, but they didn't see each other much. He was a poet and minstrel who traveled from castle to castle singing his songs to the people. Claes had given her a slice of blue agate that he had brought from one of his long journeys. She wore it on a string on her chest as a sign of love and loyalty.

Il y a longtemps, une très belle fille nommée Marieke vivait dans une maison près du Rozenhoedkaai. Ses longs cheveux blonds et bouclés tombaient sur ses épaules délicates. Ses yeux étaient bleus comme des bleuets et elle avait un sourire sur sa bouche rose auquel personne ne pouvait résister. Elle portait également ces belles cloches dans ses oreilles délicates et ses seins gonflaient comme des pommes séduisantes sous son corps mince. Elle était éperdument amoureuse d'un jeune homme tout aussi beau. Son nom était Claes. Lui aussi l'aimait beaucoup, mais ils ne se voyaient pas beaucoup. C'était un poète et ménestrel qui voyageait de château en château en chantant ses chansons au peuple. Claes lui avait donné une tranche d'agate bleue qu'il avait rapportée d'un de ses longs voyages. Elle le portait sur un string sur sa poitrine en signe d'amour et de loyauté.

Vor langer Zeit lebte ein sehr schönes Mädchen namens Marieke in einem Haus in der Nähe des Rozenhoedkaai. Ihr langes, blondes, lockiges Haar fiel auf ihre zarten Schultern. Ihre Augen waren blau wie Kornblumen und sie hatte ein Lächeln auf ihrem rosa Mund, dem niemand widerstehen konnte. Sie trug auch diese schönen Glocken in ihren zarten Ohren und ihre Brüste schwollen wie verführerische Äpfel unter ihrem dünnen Körper an. Sie war Hals über Kopf in einen ebenso gutaussehenden jungen Mann verliebt. Sein Name war Claes. Auch er liebte sie sehr, aber sie sahen sich nicht viel. Er war ein Dichter und Minnesänger, der von Schloss zu Schloss reiste und dem Volk seine Lieder sang. Claes hatte ihr ein Stück blauen Achats gegeben, das er von einer seiner langen Reisen mitgebracht hatte. Sie trug es an einer Schnur auf ihrer Brust als Zeichen der Liebe und Loyalität.

DEEL 2 / PART 2 / PARTIE 2 / TEIL 2

Elke avond stond zijn Marieke voor haar venster, en als de zon rood achter het Belfort neerging hield zij het juweeltje dicht bij haar hart en dacht zij aan haar dichter. Zij verlangde zo naar hem. Jammer dat hij altijd zo lang wegbleef. In die tijd leefde in het water van de Rozenhoedkaai een waterduivel. Overdag verborg hij zich dicht tegen de bodem want op het water was het een komen en gaan van platte bootjes volgeladen met wol, laken, tapijten, specerijen, zout en groenten. Maar ’s avonds, als het donker werd, kwam hij tevoorschijn. Hij kon zijn ogen niet afhouden van Marieke, dat wonderbaarlijke schepsel dat voor haar raam stond.

Every evening his Marieke stood in front of her window, and when the sun went down red behind the Belfry she held the gem close to her heart and thought of her poet. She so longed for him. Too bad he always stayed away for so long. At that time a water devil lived in the water of the Rozenhoedkaai. During the day he hid himself close to the bottom because on the water flat boats full of wool, cloth, carpets, spices, salt and vegetables were coming and going. But in the evening, when it got dark, he came out. He couldn't take his eyes off Marieke, that wonderful creature standing in front of her window.

Chaque soir, sa Marieke se tenait devant sa fenêtre, et quand le soleil se couchait rouge derrière le beffroi, elle tenait la gemme près de son cœur et pensait à son poète. Elle le désirait tellement. Dommage qu'il soit toujours resté si longtemps à l'écart. A cette époque, un diable d'eau vivait dans l'eau du Rozenhoedkaai. Pendant la journée, il se cachait près du fond car sur l'eau des bateaux plats remplis de laine, de tissus, de tapis, d'épices, de sel et de légumes allaient et venaient. Mais le soir, quand il faisait nuit, il est sorti. Il ne pouvait détacher ses yeux de Marieke, cette merveilleuse créature qui se tenait devant sa fenêtre.

Jeden Abend stand seine Marieke vor ihrem Fenster, und als die Sonne hinter dem Glockenturm rot unterging, hielt sie den Edelstein fest an ihr Herz und dachte an ihren Dichter. Sie sehnte sich so nach ihm. Schade, dass er immer so lange weggeblieben ist. Zu dieser Zeit lebte ein Wasserteufel im Wasser des Rozenhoedkaai. Tagsüber versteckte er sich dicht am Boden, weil auf dem Wasser flache Boote voller Wolle, Stoff, Teppiche, Gewürze, Salz und Gemüse kamen und gingen. Aber am Abend, als es dunkel wurde, kam er heraus. Er konnte Marieke nicht aus den Augen lassen, diese wundervolle Kreatur, die vor ihrem Fenster stand.

DEEL 3 / PART 3 / PARTIE 3 / TEIL 3

In de luwte van een warme zomeravond kwam hij naar haar toe als een gouden vogel die op haar vensterbank kwam zitten. Hij toverde haar minnestreel nog mooier voor ogen dan hij al was en Marieke huiverde van liefdesverlangen. “Kindje toch”, fluisterde hij haar in het oor, “wat is je liefje toch mooi. Wat zou je er voor geven om hem terug te zien?”
“O lieve vogel, alles zou ik er voor over hebben om hem nu in mijn armen te houden”, antwoordde ze.
“Dat kan”,  fluisterde hij heimelijk. “Kom aan de rand van het water als de klok op het Belfort vannacht twaalf uur slaat, en geef me je juweel. Dan zal hij terstond bij jou zijn.”
Ze twijfelde, maar het verlangen naar haar Claes was groter dan haar voorzichtigheid, en dus ging ze tegen middernacht, bij het licht van een kaars, naar de loopplank aan de oever van het water.

In the lee of a warm summer evening, he approached her like a golden bird sitting on her windowsill. He conjured up her mini-reel even more beautiful than he already was and Marieke shuddered with love. “Baby,” he whispered in her ear, “your sweetheart is so beautiful. What would you give to see him again? ” "Oh dear bird, I would give anything to hold him in my arms now," she replied. “That's possible,” he whispered secretly. “Come to the water's edge when the clock on the Belfry strikes noon tonight, and give me your jewel. Then he will be with you immediately. ” She hesitated, but the longing for her Claes outweighed her caution, and so, by the light of a candle, around midnight she went to the gangway on the bank of the water.

Sous le vent d'une chaude soirée d'été, il s'approcha d'elle comme un oiseau doré posé sur le rebord de sa fenêtre. Il a évoqué sa mini-bobine encore plus belle qu'il ne l'était déjà et Marieke frissonna d'amour.«Bébé,» murmura-t-il à son oreille, «ta chérie est si belle. Que donneriez-vous pour le revoir?"Oh cher oiseau, je donnerais n'importe quoi pour le tenir dans mes bras maintenant," répondit-elle.«C'est possible,» murmura-t-il secrètement. «Venez au bord de l'eau quand l'horloge du beffroi sonnera ce soir à midi, et donnez-moi votre bijou. Ensuite, il sera avec vous immédiatement. Elle hésita, mais le désir de son Claes l'emporta sur sa prudence, et ainsi, à la lueur d'une bougie, vers minuit, elle se dirigea vers la passerelle au bord de l'eau.

Im Windschatten eines warmen Sommerabends näherte er sich ihr wie ein goldener Vogel, der auf ihrer Fensterbank saß. Er zauberte ihre Mini-Rolle noch schöner als er es bereits war und Marieke schauderte vor Liebe. „Baby“, flüsterte er in ihr Ohr, „dein Schatz ist so schön. Was würdest du geben, um ihn wiederzusehen? “ "Oh lieber Vogel, ich würde alles geben, um ihn jetzt in meinen Armen zu halten", antwortete sie. "Das ist möglich", flüsterte er heimlich. »Komm an den Rand des Wassers, wenn die Uhr am Belfried heute Abend Mittag schlägt, und gib mir dein Juwel. Dann wird er sofort bei dir sein. “ Sie zögerte, aber die Sehnsucht nach ihren Claes überwog ihre Vorsicht, und so ging sie im Licht einer Kerze um Mitternacht zur Gangway am Ufer des Wassers.

DEEL 4 / PART 4 / PARTIE 4 / TEIL 4

Bij de eerste slag van de torenklok rees de waterduivel uit het water achter de Bloedkapel op. Hij zweefde over de Reien en wierp zich op Marieke. Toen de twaalfde slag uit de galmgaten van het Belfort over de stad neerdaalde, zeeg Marieke neer. De waterduivel had alle bloed, alle leven uit haar gezogen en met een ijselijke kreet verdween hij in de diepte. De nachtmist dekte haar toe met een grijze lijkwade.De volgende morgen stapte Claes zodra de Gentpoort openging de stad binnen. Hij haastte zich langs het Pandreitje naar de Rozenhoedkaai en vond Marieke beneden aan het water.  “Ach, schoon lief, waarom lig je hier te slapen?” fluisterde hij zoetjes. “Wil nu opstaan en laat ons verder gaan, dit is geen rustplaats voor een zo’n mooi meisje als jij”, zong hij zacht. Toen scheurde de schaterlach van de Boze het mistgordijn open. Claes werd lijkbleek. Hij werd zo koud als zijn prinsesje en langzaam viel hij voorover. Zijn koude lippen op haar koude lippen.

At the first strike of the tower clock, the water devil rose from the water behind the Blood Chapel. He floated over the Reien and threw himself at Marieke. When the twelfth battle descended over the city from the belfry holes of the Belfry, Marieke sank down. The water devil had sucked all the blood, all life out of her and with a dreadful cry he disappeared into the depths. The night mist covered her with a gray shroud.The next morning Claes stepped into the city as soon as the Ghent gate opened. He hurried along the Pandreitje to the Rozenhoedkaai and found Marieke down by the water. "Ah, beautiful sweet, why are you sleeping here?" he whispered softly. "Now please get up and let us go on, this is no resting place for such a beautiful girl as you," he sang softly. Then the angry laughter of the Evil One ripped open the curtain of fog. Claes turned pale. He became as cold as his princess and slowly he fell forward. His cold lips on her cold lips.

Au premier coup de l'horloge de la tour, le diable d'eau est sorti de l'eau derrière la chapelle du sang. Il flotta au-dessus du Reien et se jeta sur Marieke. Lorsque le douzième coup tomba sur la ville des trous du beffroi du Beffroi, Marieke sombra. Le diable de l'eau avait sucé d'elle tout son sang, toute sa vie, et avec un cri terrible, il disparut dans les profondeurs. La brume nocturne la couvrit d'un linceul gris. Le lendemain matin, Claes entra dans la ville dès l'ouverture de la porte de Gand. Il se précipita le long du Pandreitje jusqu'au Rozenhoedkaai et trouva Marieke au bord de l'eau. "Ah, ma belle chérie, pourquoi dors-tu ici?" murmura-t-il doucement. «Maintenant, s'il vous plaît, lève-toi et continuons, ce n'est pas un lieu de repos pour une fille aussi belle que toi», chanta-t-il doucement. Puis le rire fâché du Malin déchira le rideau de brouillard. Claes pâlit. Il devint aussi froid que sa princesse et lentement il tomba en avant. Ses lèvres froides sur ses lèvres froides.

Beim ersten Schlag der Turmuhr erhob sich der Wasserteufel aus dem Wasser hinter der Blutkapelle. Er schwebte über dem Reien und warf sich auf Marieke. Als der zwölfte Schlag aus den Glockenturmlöchern des Glockenturms über die Stadt fiel, sank Marieke nieder. Der Wasserteufel hatte ihr alles Blut und alles Leben entzogen, und mit einem schrecklichen Schrei verschwand er in den Tiefen. Der Nachtnebel bedeckte sie mit einem grauen Leichentuch. Am nächsten Morgen betrat Claes die Stadt, sobald sich das Gent-Tor öffnete. Er eilte den Pandreitje entlang zum Rozenhoedkaai und fand Marieke unten am Wasser. "Ah, schöne Liebe, warum schläfst du hier?" flüsterte er leise. "Jetzt steh bitte auf und lass uns weitermachen, dies ist kein Ruheplatz für ein so schönes Mädchen wie dich", sang er leise. Dann riss das wütende Lachen des Bösen den Nebelvorhang auf. Claes wurde blass. Er wurde so kalt wie seine Prinzessin und fiel langsam nach vorne. Seine kalten Lippen auf ihren kalten Lippen.

DEEL 5 / PART 5 / PARTIE 5 / TEIL 5

Enige tijd later vond men hun beide verstijfde lichamen dicht bij elkaar, alsof ze elkaar hadden omarmd voor een lange reis waarvan ze nooit zouden terugkomen. En de waterduivel? Die leeft nog altijd in het water van de Reien. En als het donker is zie je hem soms – bij het schijnsel van de verlichting – de kop boven water steken, op zoek naar mooie meisjes bij een open raam.

Some time later, both their bodies were found stiff and close together, as if they had hugged each other for a long journey from which they would never return. And the water devil? It still lives in the water of the Reien. And when it is dark you sometimes see him - by the glow of the lights - emerge from the water, looking for beautiful girls at an open window.

Quelque temps plus tard, leurs deux corps ont été trouvés raides et rapprochés, comme s'ils s'étaient étreints pour un long voyage dont ils ne reviendraient jamais. Et le diable de l'eau? Il vit toujours dans l'eau du Reien. Et quand il fait noir, on le voit parfois - à la lueur des lumières - émerger de l'eau, à la recherche de belles filles à une fenêtre ouverte.

Einige Zeit später wurden beide Körper steif gefunden und nahe beieinander, als hätten sie sich für eine lange Reise umarmt, von der sie niemals zurückkehren würden. Und der Wasserteufel? Es lebt immer noch im Wasser der Reien. Und wenn es dunkel ist, sieht man ihn manchmal - im Schein der Lichter - aus dem Wasser auftauchen und an einem offenen Fenster nach schönen Mädchen suchen.

Met dan aan V.P.F en de plaatselijke havenmeester. Voor de toestemming om de geocache te kunnen plaatsen. 

With then to V.P.F and the local harbor master. For the permission to place the geocache.

Avec ensuite à V.P.F et au capitaine du port local. Pour l'autorisation de placer la géocache.

Mit dann an V.P.F. und den örtlichen Hafenmeister. Für die Erlaubnis, den Geocache zu platzieren.

Additional Hints (Decrypt)

URYC: 0496/728485 (BAYL GRKG ZRFFNTR)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)