Skip to content

<

By de Molkbus

A cache by TeamSumarders Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/07/2020
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


By de molkbus

EEN CACHE MET EEN VERHAAL!

Pincet kan handig zijn👍🏻

Niet zo zeer een creatieve Cache , maar voor mij een Cache met een lange geschiedenis.

Ter na gedachtenis aan de vele Burgerslachtoffers en Verzetstrijders, is er in Sumar in 1996 het monument “De molkbus” onthult. Dit monument herdenkt  in het speciaal de melkstaking van 1943. Deze cache is geplaatst om de geschiedenis van dit monument in leven te houden, en om er extra van bewust te zijn dat wij dankbaar mogen zijn om in vrijheid te mogen leven.

LET OP: De cache is dicht bij een school geplaats, kinderen en leerkrachten ondervinden hier geen hinder van. Pas gewoon even op voor muggles! het is een nano dus even zoeken is nodig. Graag de cache graag terug plaatsen waar hij lag!

Het monument

Vorm en materiaal
Het monument in de Knilles Wytseswei in Sumar (Suameer) (gemeente Tytsjerksteradiel) is een omgekeerde, leeglopende melkbus van roestvrij staal, geplaatst op een gemetseld voetstuk. Op het voetstuk is een ijzeren gedenkplaat bevestigd.

Tekst
De vertaling van de Friese tekst op de gedenkplaat luidt:

'DIT GEDENKTEKEN IS OPGERICHT
NAAR AANLEIDING VAN
DE MELKSTAKING APRIL / MEI 1943

TER HERINNERING AAN HEN
DIE ZIJN GESNEUVELD IN DE STRIJD
VOOR VRIJHEID EN RECHT.

OPDAT WIJ RECHT EN VRIJHEID
ZULLEN BESCHERMEN'.

De geschiedenis

Het monument in de Knilles Wytseswei herinnert de inwoners van Sumar (gemeente Tytsjerksteradiel) aan de Melkstaking van 1943.

Op 29 april 1943 vaardigde de bezetter het bevel uit dat de voormalige Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap zouden worden weggevoerd. Als reactie hierop braken overal in het land stakingen uit. Op het Friese platteland kregen de acties de vorm van een melkstaking. De boeren leverden geen melk meer aan de fabriek of bussen werden van de melkwagen gegooid. Vanuit verzetskringen werd echter spoedig aangedrongen de melkstaking te beëindigen, want 'Höhere SS- und Polizeiführer' Hanns Albin Rauter had het politiestandrecht afgekondigd voor vier provincies, waaronder Friesland. Militaire rechtbanken konden na een summier onderzoek doodvonnissen vellen, die vaak onmiddellijk werden voltrokken. Dit standrecht was voor de bezetter een effectief middel om de bevolking te intimideren. Ook werd er een avondklok ingesteld.

Op 4 mei 1943 reed een Duitse overvalswagen naar de boerderij van Freerk Wijma en de inzittenden omsingelde het erf. Wijma werd gevraagd of hij die morgen melk aan de fabriek had geleverd. Wijma antwoordde ontkennend en verklaarde de avondmelk wel te zullen leveren. Toen Wijma weigerde mee te gaan naar Leeuwarden, gaf de commandant het bevel om de jonge boer neer te schieten. De volgende dag werd de melkstaking in Sumar beëindigd. In de vroege morgen van 6 mei werd Wijma in alle stilte in het dorp begraven.

Bron: Gemeente Tytsjerkstradiel

 

Voor de eerste drie bezoekers is er een speciale badge aan de cache bevestigt , neem deze gerust mee, als aandenken!

 

ENGLISH : (with Google)

 

By the milking bus

In commemoration of the many Civilian Casualties and Resistance Fighters, the monument “De molkbus” was unveiled in Sumar in 1996. This memorial especially commemorates the milk strike of 1943. This cache has been placed to keep the history of this monument alive, and to be extra aware that we may be grateful to be able to live in freedom.

NOTE: The cache is located at a school, it is a nano so a search is needed. Watch out for muggles and happily put the cache back where it was!

The monument

Shape and material
The monument in the Knilles Wytseswei in Sumar (Suameer) (municipality of Tytsjerksteradiel) is an upside down, deflating stainless steel milk can, placed on a masonry pedestal. An iron plaque is attached to the pedestal.

Text
The translation of the Frisian text on the memorial plaque reads:

THIS MEMORIAL HAS BEEN FOUNDED
IN RESPONSE TO
THE MILK STRIKE APRIL / MAY 1943

IN A REMINDER OF THEM
THEY HAVE BEEN KILLED IN BATTLE
FOR FREEDOM AND JUSTICE.

SO WE RIGHT AND FREEDOM
WILL PROTECT '.

The history
The memorial in the Knilles Wytseswei reminds the inhabitants of Sumar (municipality of Tytsjerksteradiel) of the 1943 Milk Strike.

On April 29, 1943, the occupier issued the order that the former Dutch soldiers be taken prisoner of war. In response, strikes broke out across the country. In the Frisian countryside, the actions took the form of a milk strike. The farmers no longer delivered milk to the factory or buses were thrown from the milk truck. However, resistance circles soon urged to end the milk strike, because 'Höhere SS- und Polizeiführer' Hanns Albin Rauter had promulgated police standing for four provinces, including Friesland. Military courts could pass death sentences following a summary investigation, which were often carried out immediately. This summary right was an effective means for the occupier to intimidate the population. A curfew was also imposed.

On May 4, 1943, a German robbery car drove to Freerk Wijma's farm and the occupants surrounded the yard. Wijma was asked whether he had delivered milk to the factory that morning. Wijma replied in the negative and stated that he would supply the evening milk. When Wijma refused to accompany him to Leeuwarden, the commander gave the order to shoot the young farmer. The next day the milk strike in Sumar was ended. In the early morning of May 6, Wijma was quietly buried in the village.


Source: Municipality of Tytsjerkstradiel

Additional Hints (Decrypt)

zn g/z ie.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.