Skip to content

<

Keska Cesko-Argentinskeho pratelstvi [ES/EN]

A cache by storm_hellscream Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/21/2020
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


ČEŠTINA / ESPAÑOL / ENGLISH

 

Keš není na úvodních souřadnicích. K jejímu nalezení je potřeba vyluštit jednoduchý kvíz.

Během dvouletého pobytu v různých zemích Jižní Ameriky jsem měl tu čest poznat mnoho tamních kačerů. Tuto keš věnuji svým argentinským geopřátelům, a kam jinam bych ji měl umístit než na Argentinskou ulici.

Geocaching Argentina
Jihoamerický geocaching je diametrálně odlišný od toho českého. Zatímco naše malá zemička je domovem pestrého, přepychového a obřího geokrálovství, Argentina je země nedozírných rozměrů, jejíž kačeří svět by se vešel do krabičky střední velikosti. Pokud se tam vydáte, nečekejte četnost a výběr keší jako v Evropě, přesto se však díky argentinskému geocachingu dostanete na krásná a zajímavá místa, kam běžný turista nezavítá, např. na vrchol hory Aconcagua, na nejjižnější power trail světa (založený kačerem z Brna), na nesmírně odlehlá, ale o to krásnější místa argentinských And, či do skromného knihkupectví s jednou speciální knihou v malém městečku uprostřed pustiny. Také můžete poznat lidi, kteří patří k sice nepočetné, o to však nadšenější kačerské komunitě.

Co jim totiž chybí do počtu keší a hráčů, to kompenzují svým zápalem a srdečností. Vyšla o nich reportáž, mají vlastní geovlajku, vlastní web (www.geocaching.com.ar) a online diskusní skupinu stírající ty stovky a tisíce kilometrů oddělující jednotlivé kačery. Mají dokonce symbolického geovůdce, jemuž se přezdívá El Sheriff a který vládne tvrdou, leč spravedlivou rukou. Samozřejmě mají i třídního nepřítele – archiváře GeoCratera, který je spolu s tzv. „geoboludos“ neboli „geoblbci“ (rádoby hráči, které baví ničit keše) považován za úhlavního nepřítele jihoamerických kešek.

Co je dobré vědět
Argentinský geocaching má svá specifika, svá nepsaná pravidla, svá úskalí, ale i své výhody. Nikdy nebudete v kolizi a když vyjde nová keš, nemusíte se bát, že vám někdo vyfoukne FTF. Pro novou kešku se vážně nemusíte hnát, některé čekají na odlov i řadu let. Na druhou stranu zde nemůžete počítat s pomůckami jako geodálnice či si zde vyplňovat matrix nebo everydaye.

V zemi je všeho všudy pět wherig a jedna challenge, zatímco letterboxy byste spočítali na prstech jedné ruky hodně nešikovného řezníka (nebo hodně zlobivého člena jakuzy). Dvoje labky (z toho jedny moje) dělí bezmála dva tisíce kilometrů. Největším problémem je slabý zájem veřejnosti a omezené možnosti cestování za kešemi. Většina lidí si to zkusí, odloví těch pár kousků blízko bydliště a tím to hasne. Mnoho ownerů to časem přestane bavit a své kešky nechají napospas, což je problém hlavně na dálném jihu, v nekonečné Patagonii, kde o domácího kačera nezavadíte a putovních keší je jako šafránu. A proto existuje:

Argentinský kačerský otčenáš
Chceš-li v končinách exotických kačerství se oddávati, neváhej s údržbou pomáhati. Nežli DNF zaloguješ, důsledky zvaž a náhradní krabku po ruce měj, neboť údržba v končinách předalekých náročná jest a kačer domácí tvor vzácný převelice. Též mnohý owner k mudlovství navrátivší se, nebude na výzvy revírníkovy zřetele bráti, pročež listing vzácný, na stovky kilometrů jediný, do horoucích archivů by navěky putovati mohl.

K finálce vás dovede krátký kvíz, a pokud byste se někdy rozhodli vydat za originál argentinskými kešemi, rád s čímkoli poradím.

V okolí keše je dost omezený výběr a místo uložení nepříliš vábné. Nechal jsem se proto inspirovat argentinským kačerem Profe Sosou, který rád schovává kešky na hnusných místech.

Upozornění pro vozíčkáře: bohužel to není úplně vozík-friendly keška, neboť původní místo muselo být změněno a žádná 1/1 alternativa nebyla dostupná (kolize, kamery, bezdomovci...). Všem kačerům na vozíku se tímto omlouvám. Změna D/T již není možná, protože by to dosavadním nálezcům rozhodilo statistiky.

Buďte při odlovu nenápadní a použijte fotohint!

 • Abych měl 29. února 2020 co lovit, letěl jsem 2000 km do Buenos Aires. Který tamní kačer přišel na můj event?
  - Rovilan A = 2
  - El_Porteñazo A = 3
  - CheBoludo A = 1
   
 • Perito Moreno je:
  - Pejsek tmavé srsti B = 4
  - Argentinský vojevůdce B = 6
  - Ledovec, který navzdory globálnímu oteplování roste B = 8
   
 • Který slavný revolucionář vyrůstal v městečku, kde žijí členové jabry_team?
  - Che Guevara C = 0
  - Fidel Castro C = 5
  - Speedy Gonzales C = 9
   
 • Co je předmětem labek v San Carlos de Bariloche?
  - Sv. Carlos, patron města Bariloche D = 4
  - Tučňák patagónský D = 6
  - Váleční zločinci D = 5
   
 • Odkud je El Sheriff?
  - La Pampa E = 7
  - Códroba E = 9
  - Tucuman E = 8
   
 • Nejstarší argentinská keška (z roku 2001) se jmenuje:
  - APE F = 1
  - Geocache F = 6
  - Argentina F = 4

N50 06.ABC E14 26.DEF​​​

Boludos: ¡Vamos de cacheria, che!


U nejstarší argentinské kešky.


El caché no está en las coordenadas publicadas. Para encontrarlo, hay que resolver el quiz.

Durante mi estadía de dos años en varios países de América del Sur, tuve el honor de conocer a muchos geocachers locales. Este caché está dedicado a mis geoamigos argentinos, ¿Y dónde más debería ponerlo que en la calle Argentinská?

Geocaching Argentina
El geocaching sudamericano es muy diferente del geocaching checo. Nuestro pequeño país alberga un georeino colorido, lujoso y gigante, en cambio, Argentina a pesar de ser de un tamaño inmenso, su geomundo podría caber en un contenedor regular. Si vas allí, no esperes la cantidad y variedad de cachés como los que hay en Europa, sin embargo, gracias al geocaching argentino podés llegar a lugares hermosos e interesantes, donde los turistas comunes no suelen visitar. Por ejemplo, la cima del monte Aconcagua, el “power trail” más austral del mundo (hecho por un geocacher de Brno, CZ), algunos de los lugares más remotos, pero más hermosos de los Andes argentinos, o una modesta librería con un libro especial en una pequeña ciudad en el medio de la nada. También puedes conocer personas que pertenecen a una pequeña pero aún más entusiasta geocomunidad.

De hecho, lo que les falta en la cantidad de jugadores y cachés, lo compensan con su pasión y entusiasmo: Aparecieron en las noticias, tienen su propia bandera, un sitio web dedicado (www.geocaching.com.ar) y un grupo de discusión en línea que elimina los cientos de kilómetros que los separan. Incluso tienen un geolíder simbólico, apodado El Sheriff, con un criterio duro, pero justo. Por supuesto, también tienen un enemigo común: GeoCrater “the Archiver”, quien, junto con los llamados "geoboludos" (pseudojugadores a quienes les gusta destrozar los cachés), es considerado el mayor enemigo de los geocachés sudamericanos.

Lo que deberías saber
El geocaching argentino tiene sus particularidades, con sus reglas no escritas, con sus contras, pero también con sus pros. Para esconder un caché nunca tendrás problemas de distancia a otro caché, por que sobra espacio. Cuando se publica uno nuevo, tampoco hay que preocuparse por que alguien pueda ganarte el FTF. Realmente no tienes que apresurarte a buscar un nuevo caché, algunos esperan su FTF durante años. 
Por otro lado, no existen las "geocarreteras" o completar la matriz y los desafíos diarios.

Hay cinco wherigo, un sólo desafío, los letterbox se pueden contar con los dedos de una mano de un carnicero muy desmaňado (o un mafioso japones que se puso malo), los dos geolab (uno de los cuales es el mío) están separados por casi dos mil kilómetros. El mayor problema al que se enfrenta el geocaching argentino es el escaso interés del público y las limitadas posibilidades para salir de cachería. La mayoría de la gente lo prueba, busca los cachés en zonas cercanas y despues pierde interés. Las dificultades mencionadas, las enormes distancias y los pocos jugadores, hacen que no pueda aumentar la cantidad de ellos y muchos abandonan el juego con el tiempo, abandonando sus cachés. Este es un problema especialmente en el extremo sur, en la lejana y enorme Patagonia, donde no hay geocachers nativos y los escondites creados por los viajeros son más raros que los diamantes. Y es por eso que tenemos esto:

La oración del cacher argentino
Si deseas disfrutar del placer de un “found it” en un caché exótico en Argentina, no dudes en ayudar con el mantenimiento y piénselo dos veces antes de registrar un DNF: Ten varios caches de repuesto a mano, porque el mantenimiento regular es difícil en regiones remotas y no existen geocachers locales. Además, muchos dueños que han vuelto a ser muggles, olvidando el juego, no prestarán atención a las advertencias de los revisores, terminando archivándose injustamente un caché, quedando vacía la zona en cientos de kilómetros.

Un breve cuestionario te llevará a las coordenadas finales, y si alguna vez decides visitar los cachés argentinos, estaré feliz de poder ayudarte en lo que sea.

Sé que el escondite final es bastante desagradable, pero desafortunadamente no encontré otro escondite mas apto en la zona y me inspiré en el Profe Sosa, un geocacher que esconde en lugares desagradables.

Si estas en silla de ruedas: lamentablemente, la ubicación no es exactamente apta para sillas de ruedas. El escondite original tuvo que cambiarse y no había ninguna opción 1/1 disponible (cachés cercanos, camaras, personas indigentes...). Disculpas a todos los cachers discapacitados. No es posible cambiar el D/T retroactivamente, porque estropearía las estadísticas de los buscadores anteriores.

¡Se discreto y usa el fotospoiler!

• Para poder cachear el 29 de febrero 2020, tuve que irme 2000 km en avión hasta Buenos Aires. ¿Qué cacher local asistió a mi evento?
- Rovilan A = 2
- El_Porteñazo A = 3
- CheBoludo A = 1

Perito Moreno es:
- Un perro de pelaje oscuro B = 4
- Un líder militar argentino B = 6
- Un glaciar que crece a pesar del calentamiento global B = 8

• ¿Qué figura revolucionaria famosa creció en la ciudad natal de jabry_team?
- Che Guevara C = 0
- Fidel Castro C = 5
- Speedy Gonzales C = 9

• ¿Cuál es el tema de los Lab Adventures en San Carlos de Bariloche?
- San Carlos, el patrón de Bariloche D = 4
- Pingüinos patagónicos D = 6
- Criminales de guerra D = 5

• ¿De dónde es El Sheriff?
- La Pampa E = 7
- Córdoba E = 9
- Tucumán E = 8

• El nombre del caché más antiguo de Argentina (escondido en 2001):
- APE F = 1
- Geocache F = 6
- Argentina F = 4

N50 06.ABC E14 26.DEF​​​

Boludos: ¡Vamos de cacheria, che!


Kačeři ze Santa Fe: malý Jan Hus s rodiči Nancy a Eduardem Husovými


The cache is not at the posted coordinates. In order to find it, you must complete a simple quiz.

During my two-year stay in various countries in South America, I had the honour of meeting many local cachers. This cache is dedicated to my Argentine geofriends, and where else should I put it than on Argentinská Street?

Geocaching Argentina
South American geocaching is very different from Czech geocaching. While our little country is home to a colourful, luxurious and giant geokingdom, Argentina is immense in size, but its geoworld could fit in a regular container. If you go there, don't expect the frequency and selection of caches we have in Europe, however, thanks to Argentine geocaching you will still get to beautiful and interesting places where ordinary tourists might not visit. For example, the top of Mount Aconcagua, the southernmost power trail in the world (made by a cacher from Brno), some of the remotest but all the more beautiful places of the Argentine Andes, or a modest bookstore in a small town in the middle nowhere, with a special book. You can also meet people who belong to a small but all the more enthusiastic geocommunity.

In fact, what they lack in the number of players and caches, they make up with their passion and enthusiasm. They were on the news, they have their own geoflag, a dedicated website (www.geocaching.com.ar), an online discussion group erasing the hundreds and thousands of kilometers separating them. They even have a symbolic geoleader, nicknamed El Sheriff, whose rule is tough, but fair. Of course, they also have a common enemy – GeoCrater the Archiver, who, along with the so-called "geoboludos" or "geoidiots" (wannabe cachers who like to destroy geocaches), is considered the nemesis of South American caches.

What you should know
Argentine geocaching has its specifics, its unwritten rules, its cons, but also its pros. Your cache will never be in collision, and when a new one gets published, you don't have to worry about someone nicking your FTF. You really don't have to rush to a new cache, some don't get FTFd for years. On the other hand, you can't count on help like "geohighways" or fill in the matrix and everyday challenges.

There are five wherigos in the whole country, a single challenge, and you could count the letterboxes on the fingers of one hand of a very clumsy butcher (or a Japanese mobster who was very naughty). The only two sets of adventure labs (one of which mine) are almost two thousand kilometers apart. The biggest problem Argentine gocaching faces is the low interest of the general public and the limited possibilities to travel for caches. Most people try it, find all the caches near their homes and then leave the game. As a result, many owners will lose interest over time and abandon their caches. This is a problem especially in the far south, in the immense and remote Patagonia, where the geocacher is an unknown species and caches set up by travellers are rarer than diamonds. And that's why we have this:

The Argentine cacher's prayer
If you want to indulge in the pleasures of exotic caching, do not hesitate to help with maintenance, and think twice before logging a DNF. Have a spare box at hand, because regular maintenance is difficult in far flung regions and the domestic cacher is a rare species. Also, many owners who have returned to the muggle ways will not take heed of the reviewer’s warnings, so the only listing within hundreds of kilometers could end up in the ninth circle of Archive needlessly.

A short quiz will take you to the final coordinates, and if you ever decide to visit Argentina and its caches, I'll be happy to share my know-how.

About the hiding spot: unfortunately there are very limited options in the area, so I followed the example of Profe Sosa, an Argentine cacher who likes to hide caches in ugly spots.

If you're on a wheelchair: sadly, the location isn't exactly wheelchair-friendly. The original hiding spot had to be changed and no 1/1 option was available (nearby caches, CCTV, homeless people...). Apologies to all disabled cachers. Changing the D/T retroactively isn't possible, because it would mess up all previous finders' statistics.

Be stealthy and use the photohint!

 • On February 29th, 2020, I had to fly 2000 km to Buenos Aires to find any caches. Which local cacher came to my event?
  - Rovilan A = 2
  - El_Porteñazo A = 3
  - CheBoludo A = 1
   
 • Perito Moreno is:
  - A dog with dark fur B = 4
  - An Argentine military leader B = 6
  - A glacier that is growing despite global warming B = 8
   
 • Which famous revolutionary figure grew up in jabry_team's hometown?
  - Che Guevara C = 0
  - Fidel Castro C = 5
  - Speedy Gonzales C = 9
   
 • What's the subject of the Adventure Labs in San Carlos de Bariloche?
  - St. Carlos, the patron of Bariloche D = 4
  - Patagonian penguins D = 6
  - War criminals D = 5
   
 • Where is El Sheriff from?
  - La Pampa E = 7
  - Córdoba E = 9
  - Tucuman E = 8
   
 • Argentina's oldest cache's (hidden in 2001) name is:
  - APE F = 1
  - Geocache F = 6
  - Argentina F = 4

N50 06.ABC E14 26.DEF​​​

Boludos: ¡Vamos de cacheria, che!


Argentinská kačerská grupa


 


Is your country not on the list? Let us know and we'll fix it.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ]: Preiraá mn preirabh, irfcbq, ceniá fgenan orgbaxh, ivm sbgbuvag. [ES]: Ebwb ngeáf qry ebwb, nonwb, ynqb qrerpub qry oybdhr qr pbapergb, zven yn sbgbcvfgn. [EN]: Erq oruvaq erq, obggbz, evtug fvqr bs pbapergr oybpx, frr cubgbuvag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.