Skip to content

<

Leemspoor

A cache by Heppiedogs Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2021
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Welkom bij geocache leemspoor.
Deze cache vind u bij één van de stationnetjes, gebouwd in een prachtige natuurgebied in Rijssen.  Het leemspoor bied leuke ritjes aan voor kinderen en volwassenen. Met deze cache proeft u de sfeer en krijgt u in 1 oogwenk mee wat het leemspoor inhoud. 

 


Historie van leemspoor in Rijssen:

Smalspoor is een weinig bekende vorm van vervoer die nuttig is bij het vervoer van grote hoeveelheden zand en klei op een slappe bodem, in sterk geaccidenteerd terrein en bij de hedendaagse tunnelbouw.

Zo'n 100 jaar geleden waren er in Rijssen nog zo'n 15 steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren '60 van de vorige eeuw tot 4 was geslonken.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 hadden deze 4 steenfabrieken in Rijssen een smalspoor in bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen Rijssen en Markelo was een smalspoornet ontstaan van zo'n 12km lengte.

 

Historie van het Leemtransport tussen Rijssen en Markelo:

Sinds eeuwen worden er in en rond Rijssen stenen gebakken van de leem die hier in de ijstijden is gekomen. Allereerst werd de leem (of keileem, omdat er zoveel zwerfkeien in worden gevonden) bij de vindplaatsen tot stenen en dakpannen gebakken. Later ging men de leem over steeds grotere afstanden vervoeren naar de steeds groter wordende steenfabrieken. Als brandstof voor de veldovens werd turf en hout gebruikt. Dat was in de omgeving ruim voorhanden.
In de eerste jaren kon men zich nog redden met paard en wagen. Maar vanaf 1907 ging het transport tussen Markelo en Rijssen per spoor. Eerst nog voorzichtig: men kocht rails voor de helft van het traject, toen ongeveer 4 km. In het leemwinseizoen, van april tot oktober, lagen de rails van de Hoch tot de stortplaats. Deze stortplaats is nu nog te herkennen in het landschap (zie kaart). In de echte campagnetijd, van oktober tot april, werden de rails van de stortplaats tot de fabriek gelegd. Het waren lichte rails, dus eenvoudig te verplaatsen.
In Rijssen waren er aan het einde van de 19e eeuw ongeveer 25 dakpannen- en steenfabriekjes. Er ontstond in totaal een H-vormig smalspoornet van zo’n 12 km, met op enkele gedeelten dubbelspoor om passeren mogelijk te maken. De dienstregeling was eenvoudig. Volle treinen hadden voorrang op lege treinen. Als ze elkaar tegenkwamen op het enkelsporige traject, reed de lege trein achteruit tot een wisselplaats.

 


 

Extra geocache informatie:

Als u het de leemspoor geocache opzoekt kan u het spoor ook te voet volgen door het prachtige natuurgebied, tenzij in het hoogseizoen wanneer de treinen rijden. Wees dan voorzichtig. 

​​​​​​!! U hoeft de cache niet in of uit elkaar te halen. Laat alles in takt en wees vooral zuinig op het leemspoor!! 

 

Informatie: ©Leemspoor.nl
Geocache: ©geocaching.com
Cache geplaatst door: Team Heppiedogs
2021 - heden


English:
------------------


Welcome to geocache leemspoor.
You will find this cache at one of the stations, built in a beautiful nature reserve in Rijssen. The train offers fun rides for children and adults. With this cache you can taste the atmosphere and in the blink of an eye you get to know what the trail contains.

 


History of leemspoor in Rijssen:

Narrow gauge is a little-known form of transport that is useful in the transport of large quantities of sand and clay on soft soil, in highly hilly terrain and in tunneling today. About 100 years ago there were about 15 brick factories in Rijssen, of which the number had shrunk to 4 in the 1960s. From the beginning of the twentieth century to 1964, these 4 brick factories in Rijssen operated a narrow gauge to transport clay from the quarry to the factory. A narrow gauge network of about 12 km in length had been created between Rijssen and Markelo. 

 

History of the leemspoor between Rijssen and Markelo:

For centuries, stones have been baked in and around Rijssen from the clay that came here during the ice ages. First of all, the clay (or boulder clay, because so many boulders are found in it) was baked into stones and roof tiles at the sites. Later the clay was transported over ever greater distances to the ever-expanding brick factories. Peat and wood were used as fuel for the field furnaces. That was readily available in the area. In the first years, people could still manage by horse and carriage. But from 1907 transport between Markelo and Rijssen went by rail. At first carefully: rails were bought for half of the route, then about 4 km. In the clay extraction season, from April to October, the rails lay from the Hoch to the landfill. This landfill site can still be recognized in the landscape (see map). In the real campaign time, from October to April, the rails were laid from the landfill to the factory. They were light rails, so easy to move. At the end of the 19th century there were about 25 roof tile and brick factories in Rijssen. In total, an H-shaped narrow gauge network of about 12 km was created, with double track on some parts to make it possible to pass through. The timetable was simple. Full trains had priority over empty trains. When they met on the single-track section, the empty train reversed to a crossing point.

 

 

Extra geocache information :
If you visit the leemspoor geocache you can also follow the track by feet in the beautiful nature, what gives you a nice walk in this area. Unless in the high season when the train is running. Then be carefully. 

​​​​​​!! You do not need to disassemble or assemble the cache. Keep everything intact and be especially careful with the leemspoor!! 

 

Information: ©Leemspoor.nl
Geocache: ©geocaching.com
Cache placed by: Team Heppiedogs
2021 - present 

Additional Hints (Decrypt)

Fcbbejrtbiretnatfobeq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.