Skip to content

Po stopách KHB - Třebestovice Multi-cache

Hidden : 08/04/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V roce 2021 slavíme 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského (31.10.1821 - 29.7.1856), jednoho z nejvýznamnějších Čechů našich dějin. Karel Havlíček byl novinářem, spisovatelem, satirikem i politikem. Byl jednou z nejangažovanějších osobností revolučních let 1848-1850. Jeho neúprosná kritika rakouského režimu šířená v Národní novinách a později i v časopise Slovan měly významný vliv na české veřejné mínění. Čím víc byl českým národem milován, tím víc byl Rakouským císařstvím nenáviděn. Soudně nařízenou deportací do Brixenu měl Čechům zmizet z očí a ti na něj měli zapomenout. Ale nezapomněli. Jeho pohřeb v roce 1856 se stal protirakouskou manifestací.

Nesmazatelný odkaz nám zanechal i ve svém literárním díle. Epištoly kutnohorské, Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra. Určitě znáte, že? Pro školní čítanky trochu obtížné texty, ale my dospělí bychom jim porozumět měli. A co teprve epigramy, ty krátké a břitké verše? Mnohé z nich nám mají co říct dodnes. Třeba ten úplně nejznámější:

"Moje barva červená a bílá, dědictví mé poctivost a síla!"

Volně koncipovanou sérií "Po stopách KHB" chceme šířit povědomí o této mimořádné osobnosti a navštěvovat místa spojená s životem a životním odkazem KHB.

Jméno KHB je neodmyslitelně spojené s havlíčkobrodským regionem - narodil se v Borové u Přibyslavi, ale jeho opravdovým domovem se stal tehdejší Německý Brod, kam se mnohokrát ze svých životních cest vracel. Odkaz KHB můžeme najít v mnohých koutech naší země, ale i v zahraničí. Coby student rád cestoval a na svých toulkách zavítal i do Polska a na Slovensko. Rok pobýval v carském Rusku. Coby novinář pak působil v Praze (Národní noviny) a v Kutné Hoře (Slovan). A připomeňme si také čtyřletou konfinaci v Brixenu.

Na desítkách míst se můžeme setkat se sochami, bustami či pamětními deskami věnovanými KHB. Snad v každém českém či moravském městě nalezneme Havlíčkovu ulici, někde i Havlíčkovo náměstí. Také některé spolky nesou Havlíčkovo jméno hrdě ve svém názvu. Některá místa jsou všeobecně známá a mají svou slavnou minulost. Někde budeme tápat. A tak se vydejme po stopách KHB ... je skutečně co objevovat!

Cedule je to krásná a odkazuje na První českou vzájemnou pojišťovnu, která právě v roce 1827 vznikla, tehdy bylo Havlíčkovi již šest let a tak se mi dere na rty otázka: Měl či neměl na cestu do Brixenu uzavřeno cestovní pojistěni? A jak to v době jeho života s pojištění bylo? Pojďme se tedy trochu na historii pojištění podívat a pak budeme moudřejší.
V mnoha oblastech platí již okřídlená, úsměvy na líci vyvolávající věta: Již staří Římané ...... A je tomu tak i v případě historie pojišťovnictví:
První pokusy či jednorázové případy situací, které bychom dnes považovali za pojištění, je možno vysledovat již ve starověku. Zřejmě nestarším jsou poznámky ze zápisů babylónského krále Chammurapiho z cca 19.stol př.Kr. o jakémsi pojištění karavan proti škodám způsobeným lupiči. Židovští majitelé nákladních oslů v Palestině na základě vzájemných úmluv si zajišťovali naturální náhradu za osly, uloupené lupiči či usmrcené dravou zvěří.
Dalším příkladem z doby pozdější pak mohou být různé pohřební pokladny odborných sdružení obchodníků či řemeslníků. Tato občanská sdružení, která vykazovala známky vzájemného pojišťování. Účastníci vkládali vstupní poplatek spolku, někdy i poplatky pravidelné, a za to dostávali zpět plnění, pokud nastala některá ze specifikovaných záležitostí - nemoc, úraz či úmrtí a pod.
Poměrně častou událostí v dějinách byly velké požáry, není proto překvapení, že se kupci a obchodníci snažili o jisté zajištění svých živností proti požárů a s tím je spojena i první „skutečná“ pojišťovna „The Fire Office“, založená londýnskými kupci v Londýně 7.5.1680.
Další velice rizikovou činností byla námořní doprava, ta byla vždy spojena s velkými riziky ztrát a tudíž i v této oblasti se objevují první příklady např. v Anglii se poskytovatelé námořního pojištění scházeli od roku 1688 v kavárně Edwarda Lloyda a sdíleli si a vyměňovali informace a upisovali pojištění. Lloyds tak nebyl v pravém slova smyslu pojišťovnou, ale sdružením nezávislých poskytovatelů pojistné ochrany.
V českých zemích se objevují snahy o zabezpečení majetku zejména proti škodám způsobenými ohněm - domy byly stále většinou ze spalné konstrukce (dřevěné, doškové či slaměné střechy apod.) a riziko velkých a hromadných požárů bylo vysoké.
Za rozhodující rok v dějinách pojištění u nás je považován až rok 1827, kdy byl založen Cís. král. privilegovaný společný ústav pojišťující náhradu za škody z pohoření - nasledně známy právě jako První česká vzájemná pojišťovna, na Moravě to pak byl obdobný ústav v Brně – Pospolný ústav pohořelný pro Moravu a Slezsko (později známý jako Moravsko-slezská pojišťovna).
Kromě dvou výše uvedených ústavů se zemskou působností začali následně vznikat ústavy lokální: v roce 1834 vznikla chebská požární pojišťovna (Egerländer Brandschaden – Versicherungsverein), v roce 1846 pak požární pojišťovací spolky v Liberci a v Oboře u Netolic, r. 1849 v Petrovicích na Písecku a ve Vilsnici-Jílovém u Děčína, 1850 v Rovném u Strakonic v Boru u České Lípy a Vartenberská, r. 1852 v Markvarticích u České Kamenice, r. 1853 v Horní Plané a r. 1855 pro okres Broumovský.
Všechny tyto instituce se výlučně soustředili na pojištění majetku, toto omezení si dobře uvědomoval i Karel Havlíček Borovský - důkaz o této skutečnosti můžeme nalézt i v jeho dile:

Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne a sedlák si
za něj nohu zláme.


Dost bylo už řečeno o historii pojištění - komu to bylo málo, nechť se podívá do virtuálního muzea https://www.muzeumpojisteni.cz/ na další podrobnosti. Nám tento krátký exkurz jistě postačí k zodpovězení otázky o cestovním pojištění pro KHB na cestu do Brixenu, zejména uvědomíme-li si okolnosti odjezdu do Brixenu: ..... dne 16. prosince 1851 kolem třetí hodiny ranní vstoupil do Havlíčkova bytu policejní komisař Franz Dedera s dvěma strážníky (akci dozoroval i brodský okresní hejtman Ferdinand Voith, jenž se s Havlíčkem znal) a vyzval jej, aby ho následoval. V doprovodu dalších tří strážníků byl spěšným dostavníkem dopraven do tyrolského Brixenu......


Po stopách KHB - Třebestovice

Jak se tak toulám po vlastech českých a sbírám keše, setkal jsem se již na několika místech s kešemi věnovanými letošnímu kulatému výročí Karla Havlíčka Borovského. Vesnička Třebestovice je známa zejména svou překrásnou železniční zastávkou, ale Havlíčkovu ulici tu též najdeme. A právě v této ulici posbíráte všechny indicie, které pak dosadíte do vzorečku finálky.
Zprávy o návštěvě Třebestovic Karlem Havlíčkem Borovským se nepodařilo dohledat, jedno je však jisté ves patří k nejstarším na Poděbradsku.
První zmínka o obci byla v roce 993 v základní listině knížete Boleslava II., který spolu se svatým Vojtěchem darovali vsi Třebestovice u Sadské a Mračenice s okolím nově založenému klášteru benediktinskému v Břevnově u Prahy.
Pravděpodobně již v době života KHB byla ves využívána k rekreačním účelům, o čemž svědčí i fakt, že na dovolenou přijel do Třebestovic i hudební skladatel Zdeněk Fibich. Bydlel u Horálků proti zastávce vlaku. Jeho sekretářka bydlela v Matoušově vile (dnes Růžičkova).


Toť vše a pojďme rovnou k věci - tentokrát to nebude dlouhá procházka.
Na úvodních souřadnicích stojíte na křižovatce Havlíčkovy a Sportovní ulice.
ST01 - Křižovatka
Bedlivě se rozhlédněte a nejprve vyhledejte červenou cedulku jedné pojišťovny, ta sice vznikla až v roce 1900 - tedy již několik let po smrti KHB, ale jistě navazovala na První českou vzájemnou pojišťovnu, její kouzelnou ceduli si můžete prohlédnout v listingu i ve virtuálním muzeu pojištění na webu https://www.muzeumpojisteni.cz/. Nás však bude zajímat nejprve číslo domu ABC pod výše zmíněnou červenou cedulkou. Dále tu můžete spatřit dvě stavbičky s blesky, i ty nás budou zajímat: na jedné je možno vidět RD a na druhé RE. (D je větší než deset a E je menší než deset).
A to je zde vše. Můžete se přesunout procházkou na ST02.

ST02 - Konec Havlíčkovy ulice
Na konci Havlíčkovy ulice vyhledejte opět stavbičku s poněkud již méně zřetelnými blesky, na ní pak objevíte RXX, F = ciferace XX..
A to je zde vše, můžete se pustit se do výpočtu souřadnic finálky.
Finále
N 50° (B-A).(D+A+F)*C' E 14° (D-C).(A*100+B*10+C-D)'
Nechoďte přes koleje, i když jste pojištěni, je to životu nebezpečné

Informace pro listing zejména z webu https://www.muzeumpojisteni.cz/, fotografie vlastní.

Additional Hints (Decrypt)

An cvfrparz xbcrpxh obebivpr fgbwv, x aí qin qbhoxl fr ghyv, gnz ir fxelgh cbq xhebh wr fxelgn... Prfgvpxn x av irqr, v xqlm fr gb armqn. Anwqrf wv wvfgr. Arobw fr, xqlm ar qarf, gnx cevfgr...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)