Skip to content

<

Adam Jarzębski

A cache by BaldMaster Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/04/2022
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

Ten kesz powstał żeby przedstawić ważną postać dla Warszawy.
Adam Jarzębski był typowym człowiekiem renesansu: zajmował się muzyką, komponowaniem oraz budownictwem. Dodatkowo był mocno związany z dworem królewskim Wazów. 
Jego najważniejszym dziełem literackim jest "Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy...", który na równi z obrazami Canaletta posłużył do zrekonstruowania wyglądu Starego Miasta po II Wojnie Światowej.
Był to pierwszy przewodnik po stolicy Polski, który szczegółowo opisywał miejsca warte uwagi (społeczność geocaching z pewnością by go doceniła).
Jedynym dziełem muzycznym wydanym za jego życia był kanon More veterum. 
Długo po jego śmierci znaleziono dużą liczbę jego canzon i koncertów, które pozwoliły mu znaleźć się w gronie najwybitniejszych kompozytorów polskiej instrumentalnej muzyki barokowej.
Po śmierci został pochowany w podziemiach kościoła świętego Marcina w Warszawie.
W 1961 roku jedna z ulic Warszawskich, znajdująca się na terenie obecnych Bielan, została nazwana ulicą Adama Jarzębskiego na jego cześć.


W celu odnalezienia skrytki należy odpowiedzieć na poniższe pytania i rozwiązać równanie matematyczne.
Przy niektórych pytaniach niezwykle pomocne może być udanie się na współrzędne startowe.


A - Na budynku przy współrzędnych startowych znajduje się tabliczka upamiętniająca Adama Jarzębskiego. Ilość drzwi wejściowych do tego bloku

B - Trzecia cyfra roku, w którym umarł Adam Jarzębski

C - Ilość liter w nazwie pierwszej dzielnicy opisanej przez Adama Jarzębskiego w książce "Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy..." 

D - Suma cyfr roku wydania książki "Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy..."

E - Suma cyfr w kodzie pocztowym miejscowości, w której urodził się Adam Jarzębski 

F - Tabliczka upamiętniająca Adama Jarzębskiego znajduje się na bloku z najmniejszym adresem przy tej ulicy. Dodaj do niej numer bloku z największym adresem przy tej ulicy, aby uzyskać F.Współrzędne finału obliczysz ze wzoru:

N (ExB)-F-A-C° A+C+F.(C+A)^3+C+F+(BxA) E CxB° BxD.(CxF)xD+E+(B^2)
 [ENG]

This cache was created to present an important figure for Warsaw.

Adam Jarzębski was a typical Renaissance man: he was involved in music, composing and construction. In addition, he was closely associated with the royal court of the Vasa.

His most important literary work is "Gościniec or a brief description of Warsaw ...", which, along with Canaletto's paintings, was used to reconstruct the appearance of the Old Town after World War II.

It was the first guide to the capital of Poland that described in detail places of interest (the geocaching community would certainly appreciate it).

The only musical work published during his lifetime was the canon More veterum.

Long after his death, a large number of his canzons and concerts were found, which made him one of the most outstanding composers of Polish baroque instrumental music.

After his death, he was buried in the basement of St. Martin's Church in Warsaw.

In 1961, one of the streets in Warsaw, located in today's Bielany district, was named Adam Jarzębski Street in his honor.


In order to find the cache, you need to answer the following questions and solve the math equation.

For some questions, going to the starting coordinates can be extremely helpful.

A - There is a plaque commemorating Adam Jarzębski on the building at the starting coordinates. Number of entrance doors to this block

B - The third digit of the year in which Adam Jarzębski died

C - Number of letters in the name of the first district described by Adam Jarzębski in the book "Gościniec or a short description of Warsaw ..."

D - The sum of the digits of the year of publication of the book "Gościniec or a short description of Warsaw ..."

E - The sum of the numbers in the postal code of the town where Adam Jarzębski was born

F - The plaque commemorating Adam Jarzębski is on the block with the smallest address on this street. Add the block number with the largest address on that street to it to get an F.


You can calculate the coordinates of the final using the formula:

N (ExB)-F-A-C° A+C+F.(C+A)^3+C+F+(BxA) E CxB° BxD.(CxF)xD+E+(B^2)
Additional Hints (Decrypt)

qemrjb
gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)