Skip to content

Osudoví Havlíčkovi muži - Antonín Línek Traditional Geocache

Hidden : 01/10/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


V životě člověka se mnoho událostí děje zcela náhodně, ale mnoho náhodného každého z nás nasměruje někam zcela jinam. Je na nás a na lidech, které potkáváme, jak dopadnou tato setkání a jak ovlivní další život člověka.

Chtěla bych Vás seznámit s několika osobnostmi, které výrazně ovlivnily život Karla Havlíčka Borovského.

Antonín Línek

Narozen v Pecce u Nové Paky 4. 6. 1792. 1810 byl atestován k výkonu učitelského povolání. V roce 1824 nastupuje jako řídící učitel v Borové.

Podle mínění svých žáků byl učitelem dokonalým. Horlivě se věnoval hudbě, trávil jí svůj veškerý volný čas. Hudbu vyučoval, řídil dvaceti čtyř členný orchestr, hrál na varhany v kostele. Mnozí jeho žáci na něj dlouho a svážností vzpomínali.

 Sestavil a vydal Rejstřík neb význam všech muzikálií Antonína Linka v Borové.

Karel Havlíček v pěti letech zde v Borové nastoupil na starou farskou školu. Jeho učitel Antonín Línek byl na svou dobu pokrokový pedagog, který děti učil nejenom čtení, psaní a počítání, ale také hře na nástroje či dějinám, a to nejen biblickým a obecným, ale i těm národním. Borová tehdy byla česky mluvící obcí, takže u nich určitým způsobem probouzel vztah k národu a vlastenectví, což se odráží i v díle Karla Havlíčka Borovského.“

Línek byl dobrým počtářem, cvičil s dětmi pilně počítání zpaměti, učil je různým výhodám mechanického násobení a dělení a nejvíce zakládal si na koruně tehdejší počtářské praktiky: na regula de tri a regula falsi.

Do dnešních dní zachovaná Knížka početní Karla Havlíčka z Borové 183/429. Na titulu této knížky, z níž se pohříchu toliko 4 listy (19—25 ctm.) zachovaly, připsal Havlíčkův učitel Antonín Línek v pozdějších letech, když ve Hlinsku ve výslužbě žil: „Poznámka učitele: Karel Havlíček v ten čas „Karlíček" byl dne 31, října 1821 zrozen, a dle knížky této ne úplně osmiletý chlapec dosti pokroku i v počtařství učinil.

Vedle této početní knížky Havlíčkovy dochovala se i krasopisná památka Havlíčkova, psaná 28. února 1830, vyňatá ze svazku „Rukopisů žáků borovské Školy II. třídy, kterýž byl předložen při pololetní zkoušbě d. 10. květnaroku 1829." Prvé dva řádky tohoto „předpisu" Havlíčkova jsou psány latinkou, ostatní, až na předposlední, běžným písmem německým. Písmo Havlíčkovo, kterýž byl tehdáž 8 let stár, jest velmi úhledné, stejné a pevné1. Na tomto listě (24—19 ctm.) jest napsáno: Wenn du andere Menschen darum verachtest, dass sie weniger wissen als du: so machst du dich selbst denen verächtlich, die weit mehr wissen ala du. Jestli jinými lidmi proto opovrhuješ, že méně vědí nežli ty: tedy sám sebe do potupy přivádíš u těch, již mnohem více vědí než ty. A B C D E. — Hloupost jest toho příčinou, že se mnohý vypíná. V Borový dne 28. února 1830. Karel Havljček z Borový. Casopis cesky lid IV. (nulk.cz)

Ve svých pamětech učitel Línek vzpomíná, že byl Karel Havlíček sice „svéhlavý a paličatý“, ale také že byl velmi nadaný. Do školy v Borové chodil pouze do devíti let, pak jej rodiče poslali do Jihlavy aby se dobře naučil němčině. 

Línek se nebál své žáky fyzicky trestat, když nepomáhalo napomenutí. Nejčastěji se jednalo o výprask rákoskou, zavření do malého chléva u školy.

„V časných ranních hodinách pomáhal buď v hospodářství nebo připravoval psací potřeby k vyučování. V osm začínalo vyučování a končilo v půl dvanácté. Polední přestávka byla jenom pro žáky. Línek učil hudbě, pojídaje mezi tím skrovný oběd. V jednu hodinu začínalo odpolední vyučování a trvalo až do čtyř. Pak učil Línek privatisty němčině, načež věnoval asi hodinu procházce. Večer přiřezával brková péra, linkoval papír, psal kostelní písně, rozepisoval noty a vařil duběnkový inkoust, který prodával dětem.“

Antonín Línek působil v Borové přes 47 let. Během této doby se zde od roku 1846 vystřídalo několik učitelů pomocníků. Všichni se připravovali k učitelství v 2 až 6 měsíčních kursech. Během svého působení se mu dostalo i několika uznání. Byl vyznamenán titulem „vzorný učitel“ a později stříbrným záslužným křížkem s korunkou. 1872 odešel ze své funkce, odstěhoval se k příbuzným do Hlinska, kde roku 1881 zemřel.

Umírá 20. 9. 1881 v Hlinsku.

zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky - PDF Free Download (adoc.pub)

Additional Hints (Decrypt)

zabubohx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)