Skip to content

GT68°N #H2 - General Fleischer Letterbox Hybrid

Hidden : 04/20/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Letterboks:

Her skal du oppsøke de oppgitte koordinatene, videre følger du bildene i beskrivelsen til du når finalen. Denne typen kombinerer en vanlig tradisjonell cache og bruk av stempel. Stempelet er ikke en bytteting, og er ment å forbli i cachen.

Denne geocachen er til minne om General Fleischer. 

Fleischer ble den første allierte general som påførte tyske styrker et nederlag under andre verdenskrig. Han hadde ansvaret for de norske styrkene som sloss med britiske, franske og polske styrker under gjenerobringen av Narvik. Han ble senere beordret til å følge konge og regjering over til England, og ble utnevnt til sjef for Hærens overkommando.
Carl Gustav Fleischer var født i Sør-Trøndelag i 1883. I 1905 ble han offiser, og tjenestegjorde i flere stillinger i Generalstaben  fra 1909 til 1933. I 1934 ble han forfremmet til oberst og sjef for Sør-Hålogaland infanteriregiment nr. 14, og i 1939 utnevnt som generalmajor og sjef for 6. divisjon. Som offiser er Fleischer blitt beskrevet som en faglig dyktig tradisjonalist med lite sans for politisk styring i militære saker.

Slaget om Narvik:
Etter den tyske invasjonen 9. april 1940 etablerte Fleischer seg som øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Norge og ledet de norske styrkene under kampene som førte til den allierte gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940.

 
Etter gjenerobringen ble Fleischer underlagt Forsvarets overkommando som overtok kommandoen over distriktskommandoene. Fleischer førte dermed kommandoen over 6.armeavdeling og fikk ansvaret for samvirket med de allierte styrkene i Narvik.

I mai 1940 invaderte tyskerne Frankrike, Belgia, Luxembourg og Nederland, som ledet til at de allierte styrkene trukket ut av Nord-Norge, og de gjenværende norske styrkene kapitulerte 10. juni. 

Da kongen og regjeringen vedtok å forlate landet for å fortsette krigen på de alliertes side, argumenterte Fleischer ovenfor kongen at man heller burde inngå en kapitulasjonsordning med tyskerne.  Han fikk ikke gehør og ble beordret til å følge med over til Storbritannia. Sammen med sin kone forlot Fleischer Norge ombord på oppsynsskipet «Fridtjof Nansen» den 8. juni 1940.

I exil:
I Storbritannia ble hærens overkommando gjenopprettet 19. juni 1940 og Fleischer utnevnt som sjef og dermed regjeringens militære rådgiver.  Samtidig satte Fleischer i gang med å organisere en norsk hær i Skottland.  Det er hevdet at Fleischer også ønsket å bygge opp betydelige hærstyrker i utlandet, og bruke dem i aktive operasjoner mot de tyske okkupasjonsstyrkene, noe som stod i strid med regjeringen Nygaardsvolds mer passive strategi. Regjeringsflertallet var for at man skulle bygge luft- og marinestyrker som kunne brukes direkte med allierte styrker, da de fryktet at slike raid ville føre til kraftige represalier rettet mot lokalbefolkningen – som etter Telavåghendelsen.

Fleischer ble i 1941 foreslått som forsvarsminister, men hans politiske motstandere fikk drahjelp bl.a av Fleischers forslag om kapitulasjonsordning og et førkrigsopprop til støtte for daværende forsvarsminister Vidkun Quisling. 

I 1942 ble Fleischer beordret fra sin stilling som sjef for Hæren og degradert til militærattaché for de norske militære styrkene i Canada. Dette var en ydmykelse som den ærekjære Fleischer ikke kunne bære og han tok sitt eget liv  19.desember 1942.

General Fleischers aske ble brakt tilbake til Norge etter krigen, og han ble bisatt 23.oktober 1945 på Vår Frelsers gravlund.  Så mange ville delta ved seremonien, at det ikke var plass til alle i kapellet. Kongen og kronprinsen deltok. En avdeling soldater var æresvakt inne i kapellet. Forsvarssjef generalløytnant Otto Ruge la ned krans og talte. Generalløytnant Johan Beichmann la ned krans fra Hæren. Det ble også lagt ned krans fra offiserer ved 6. divisjon, 6. brigadekommando 1940, 6. divisjonsstab og offiserskullet fra 1905. Odd Lindbäck-Larsen førte urnen til graven der Divisjonsmusikken spilte.   Ingen representanter fra regjeringen var tilstede og staten dekket ikke kostnadene til begravelsen.

Utmerkelser:
Den 18. desember 1942, dagen før sin død, ble Carl Gustav Fleischer tildelt Norges høyeste militære utmerkelse, Krigskorset med sverd «for fremrakende planlegging og ledelse av operasjoner under felttoget i Nord-Norge 1940.» Han rakk aldri å motta den personlig. I tillegg til det norske Krigskorset mottok Fleischer,  Croix de Guerre med stjerne, sølvkorset av den polske Ordenen, Virtuti Militari, Knight Commander av britiske Order of the Bath, Kroningsmedaljen 1906 og Norsk Militært Tidsskrifts medalje.

Kong Haakon avduket en statue av generalmajor Fleischer i Generalhagen i Harstad 20. juli 1950.

Fleischer har også en gate oppkalt etter seg i Harstad (General Fleischers gate), en i Bodø (General Fleischers gate), en vei i Bærum (General Fleischers vei), og en på Bardufoss (General Fleischers veg). I tillegg er Europavei 6 mellom Bardufoss og Narvik fra 2009 hetende «General Fleischers vei».


Dikteren Nordahl Grieg (1902–1943) som selv var i London under krigen, skrev et minnedikt om general Fleischer:

Hans aske er ennu hjemløs,
hit er den brakt over hav.
Det kan bli lenge å vente
før han finner en grav.
Men de som går først til angrep
langsmed en nordnorsk led
og kjemper blandt Narviks snefjeld,
fører hans hjerte med.

Kilder: Wikipedia og SNLLetterbox:


With a letterbox you need to visit the given coordinates, further you follow the instructions and pictures in the description until you reach the final. This cache type combines a regular traditional cache and a rubber stamp. The rubber stamp is not a trade item but meant to remain in the cache.

This geocache is in memory of General Fleischer.

Fleischer became the first Allied land commander to win a major victory against German forces during World War II. He was responsible for the Norwegian forces that fought with British, French and Polish forces during the recapture of Narvik. He was later ordered to accompany the king and government over to England, and was appointed commander of the Norwegian army in exile.

Carl Gustav Fleischer was born in Sør-Trøndelag in 1883. In 1905 he became an officer, and served in several positions in the Norwegian General Staff from 1909 to 1933. In 1930 he was promoted to major, in 1934 he was promoted to colonel assuming command of the Sør-Hålogaland Regiment (Infantry Regiment 14), and in 1939 appointed Major General and Commanding Officer of the Norwegian 6th Division. As an officer, Fleischer has been described as a professionally skilled traditionalist with little sense of political control in military matters.

The Battle of Narvik:
After the German invasion on April 9, 1940, Fleischer established himself as commander-in-chief of the Norwegian forces in northern Norway and led the Norwegian forces during the fighting that led to the Allied recapturing Narvik on May 28, 1940.

After the recapture, Fleischer was subordinated to the Supreme Command of the Armed Forces, which took command of the district commands. Fleischer thus led the command of the 6th Army Division and was given responsibility for cooperation with the allied forces in Narvik.

In May 1940, the Germans invaded France, Belgium, Luxembourg and the Netherlands, which led to the Allied forces withdrawing from northern Norway, and the remaining Norwegian forces capitulated on 10 June.

When the king and the government decided to leave the country to continue the war on the side of the Allies, Fleischer argued to the king that one should rather enter into a capitulation arrangement with the Germans. He was not heard and was ordered to follow over to Britain. Fleischer and his wife left Norway on board the surveillance ship "Fridtjof Nansen" on June 8th 1940.

In exile:
In Britain, the army's High Command was restored on 19 June 1940 and Fleischer was appointed commander in chief and thus the government's military adviser. At the same time, Fleischer set about organizing a Norwegian army in Scotland. It is claimed that Fleischer also wanted to build up significant army forces abroad, and use them in active operations against the German occupation forces, which was contrary to the government Nygaardsvold's more passive strategy. The majority of the government was in favor of building air and naval forces that could be used directly together with allied forces, as they feared such raids would lead to strong reprimands aimed at the local civil population - as after the Telavåg incident.

Fleischer was proposed as Minister of Defense in 1941, but his political opponents were helped by Fleischer's proposal for a capitulation scheme and a pre-war appeal in support of the then Minister of Defence Vidkun Quisling.

In 1942, Fleischer was ordered from his position as commander in chief of the Army and demoted to military attaché for the Norwegian military forces in Canada. This was a humiliation that the honorable Fleischer could not bear and he took his own life on December 19th 1942.

General Fleischer's ashes were brought back to Norway after the war, and he was buried on October 23rd 1945 at Our Savior's burial ground. So many wanted to attend the ceremony that there was not enough room for everyone to be present in the chapel. The king and the crown prince attended. Chief of Defence Lieutenant General Otto Ruge held a speach and put down a wreath. Lieutenant General Johan Beichmann put down a wreath from the Army. Wreaths were also laid down from officers at the 6th Division, 6th Brigade Command 1940, 6th Division Staff and the officer corps from 1905. Odd Lindbäck-Larsen led the urn to the grave where the Divisional Music played. No government representatives were present and the state did not cover the cost of the funeral.

Awards:
On December 18th 1942, the day before his death, Carl Gustav Fleischer was awarded Norway's highest military award, the War Cross with Sword "for excellent planning and conducting operations during the campaign in Northern Norway in 1940." He never managed to receive it in person. In addition to the Norwegian War Cross, Fleischer received the Croix de Guerre with a star, the Silver Cross of the Polish Order, Virtuti Militari, Knight Commander of the British Order of the Bath, the Coronation Medal 1906 and the Norwegian Military Journal medal.

King Haakon unveiled a statue of Major General Fleischer in Generalhagen in Harstad on July 20th 1950.

Fleischer also has a street named after him in Harstad (General Fleischers gate), one in Bodø (General Fleischers gate), one road in Bærum (General Fleischers vei), and one on Bardufoss (General Fleischers veg). In addition, Europavei 6 between Bardufoss and Narvik from 2009 is called «General Fleischers vei”.

Så tilbake til hvordan du kommer fram til selve geocachen:
Now back to how to get to the location of the geocache:


Stå med ansiktet mot denne statuen, og snu 90º mot høyre. Gå til krysset der du finner dette skiltet:
Stand face to face with this statue, and turn 90º to your right. Walk to the crossing where you can find this sign:
 

Når du står i krysset skal du kunne se dette skiltet et lite stykke unna:
When you are standing in the crossing, you should be able to see this sign not far away. 

Du skal gå forbi skiltet, videre opp bakken til du kommer til toppen av bakken og står nå i et T- kryss. Her skal du ta til høyre. Følg veien til du kommer til dette gjerdet, følg stien som går på gjerdets venstre side oppover. 
Continue to walk up hill, passing the sign, until you reach the top in a T- cross. Take a right turn. Follow the road to this fence, and take the path on the left hand side of the fence upwards. 

Ved enden av denne stien skal du se disse stammene. Her skal du krysse gaten, og følge stien som går på venstre siden av disse stammene. 
At the end of this path, you should be able to see these tree trunks. Cross the street, and follow the path at the left hand side of the trunks.

Følg stien til du har dette symbolet på din høyre hånd:
Follow the path until you have this symbol on your right hand side. 

Du skal nå stille deg sånn at du har dette symbolet i ryggen. Herfra skal du kunne se et gult hus. Gå til huset og ta til høyre, gå til du kommer til skiltet på bildet under:
Stand so you have this symbol behind you. You should now be able to see a yellow house. Walk to the house and take a right, walk until you reach the sign below.

Fra stolpen du nå står ved siden av skal du finne Geocachen 35m unna i 322º retning. Lykke til!
From the pole you are now standing next to, you should be able to locate the Geocache 35m away in i 322º angle. Good luck!
 

Velkommen til GeoTour 68°N (GT4BD)!
Dette er en serie med 12 geocacher plassert i Harstad og Narvik med omegn. Serien har som formål å vise fram noen av de sporene som 2. verdenskrig etterlot. Både der du kan se noe i terrenget, og noen av historiene fra området. Dersom du lokaliserer alle 12 cachene vil du få et lite innblikk i hvordan krigen påvirket området.

Samtlige av cachene skal være forholdsvis enkle å lokalisere. Du vil med denne serien også få et godt innblikk i geocaching, og noen av de ulike typene geocacher (både tradisjonell, multi, wherigo og letterboks er inkludert i denne serien).

I samtlige av cachene finner du et hullstempel til å bruke i passet ditt. Dersom du ikke allerede har et pass så kan dette lastes ned og printes herfra: Pass

NB! Det er viktig at loggbok og hullstempel ikke fjernes fra cachene!
 

Oversikt over GeoTour 68°N og cachene som serien består av kan du finne her:
Geotours oversikt

Denne GeoTouren vil få følge av en ny GeoTour i 2023, og en annen i 2024. Geocachene i alle tre seriene vil arkiveres i slutten av april 2025.

Lykke til! Vi håper du får en fin opplevelse, og får utforsket Harstad og Narvik med omegn på en ny måte!

Del gjerne din opplevelse med oss i sosiale medier med #GeoTour68N, #halogeo and #68nord!

Welcome to GeoTour 68°N (GT4BD)!
This is a series of 12 geocaches placed in and around Harstad and Narvik. The purpose of the series is to show you some of the remnants that the second world war left behind. It will showcase remnants you can see something in the terrain, and stories from the area.

All of the geocaches should be relatively easy to locate. You will with this series get a good insight in to geocaching and some of the different types of geocaches. The series includes traditional, multi, wherigo and letterbox.

In all the geocaches you will find a hole puncher to use in your passport. If you haven’t already got a passport you can download and print it here: Passport

NB! It is important that you do not remove the logbook or holepuncher from the geocaches.

An overview of the GeoTour 68°N and the caches it includes you can find here:
Geotour overview

This GeoTour will get company by an additional GeoTour in 2023, and another one in 2024. The caches in all three GeoTour will all be archived in the end of April 2025.

Good luck! We hope that you will enjoy our GeoTour, and that you get to explore Harstad and Narvik with its surroundings in a new way.

We would love to see your experience shared in social media with #GeoTour68N, #halogeo and #68nord!

Additional Hints (Decrypt)

Uratre v ger

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)