Skip to content

Zisterzienserorden – Fontane #10 Mystery Cache

Hidden : 04/12/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ta skrytka, której polskojęzyczna nazwa brzmi „Zakon cystersów – Fontane #10”, należy do składającego się łącznie z 31 skrytek szlaku „Z parku do parku – z Theodorem Fontane w poszukiwaniu skarbów dziedzictwa przyrody i kultury”, łączącego Buckow przez Park Przyrody Märkische Schweiz,  krajobrazowy park wiejski w Wollup, park miejski w Kostrzynie nad Odrą i Park Narodowy „Ujście Warty” do Słońska. Jego bohater, Th. Fontane (1819-1898), był farmaceutą, ale przede wszystkim pisarzem i dziennikarzem. Chętnie podróżował i pisał relacje ze swoich wypraw. Wędrując naszym szlakiem trafisz na jego ślady i dowiesz się więcej o jego życiu i opisywanych przez niego skarbach przyrody i kultury.

Klasztor Friedland został założony w latach 1230-1250 i poświęcony Maryi Dziewicy. Był to klasztor mniszek należących do zakonu cystersów. Zakon ten chciał powrócić do ścisłej istoty monastycyzmu, do milczenia i samotności oraz do przestrzegania reguły benedyktyńskiej. Mnisi chcieli zarabiać na życie własnymi rękami, a nie korzystając z dziesięciny.

Na terenie Marchii Brandenburskiej klasztory oraz mnisi i zakonnice byli dawniej często osiedlani w celu wspierania kolonizacji, zagospodarowania ziem pod uprawę, a także zabezpieczania granic. Z tego powodu klasztory często otrzymywały w nadaniu dobra ziemskie i całe wsie. Około roku 1300 klasztor w Altfriedland posiadał 6 wsi w całości, a w 12 innych miejscowościach pojedyncze prawa własności. Jednak mniej więcej po roku 1540 klasztor się rozpadł, ponieważ przestał być utrzymywany przez zakonnice. Dwieście lat później, około roku 1734, przyklasztorny kościół został przeznaczony na ewangelicki kościół parafialny i gruntownie wyremontowany.

W latach 1754-1803 mieszkała tu Charlotte Helene von Lestwitz, znana jako „Pani z Friedlandu”. Od 1839 do 1901 roku majątek należał do Karla von Oppen i hrabiny Luizy von Oppen. Potomkowie obojga von Oppenów zarządzali majątkiem także w następnych latach, aż do wywłaszczenia w wyniku reformy rolnej w 1946 roku.

Zadanie: Przez ile lat klasztor pozostawał nieużytkowany? Liczba ta stanowi szyfr do otwarcia skrytki.

Skrytka to mały pojemnik, w którym poza logbookiem i ołówkiem mogą znajdować się TB, woodcoiny i inne gadżety.

Der Cache „Zisterzienserorden – Fontane #10“ gehört zu der Route „Von Park zu Park – mit Theodor Fontane Schätze des Natur- und Kulturerbes entdecken“, die 31 Verstecke von Buckow durch den Naturpark Märkische Schweiz, den Landschaftspark Wollup, den Stadtpark in Kostrzyn nad Odrą und den Nationalpark „Ujście Warty“ bis nach Słońsk miteinander verbindet. Th. Fontane (1819-1898) war Apotheker, aber vor allem Schriftsteller und Journalist. Er reiste gerne und schrieb Berichte über seine Reisen. Auf dieser Route begeben Sie sich auf seine Spuren und erfahren mehr über sein Leben und die von ihm beschriebenen Natur- und Kulturschätze.

Das Kloster Friedland wurde zwischen 1230 und 1250 gegründet und der Jungfrau Maria geweiht. Es war ein Kloster von Nonnen aus dem Zisterzienserorden. Dieser Orden wollte sich wieder auf den strengen Kern des Mönchtums, das Schweigen und die Einsamkeit, und die Einhaltung der Benediktusregel besinnen. Ihren Lebensunterhalt wollten sie durch Arbeit ihrer Hände verdienen statt durch den Zehnten.

In der Mark Brandenburg wurden früher gerne Klöster und Mönche/Nonnen angesiedelt, um die Kolonisation voranzutreiben, das Land urbar zumachen und auch Grenzen zu sichern. Deshalb erhielten oft die Klöster Ländereien und Dörfer. Das Kloster in Altfriedland besaß um 1300 sechs Dörfer vollständig und verfügte in 12 weiteren Orten über Einzelrechte. Jedoch zerfiel das Kloster nach etwa 1540, da die Nonnen das Kloster nicht mehr unterhielten. 1734 wurde die Klosterkirche als evangelische Pfarrkirche genutzt und umfassend erneuert. 1754-1803 war hier Charlotte Helene von Lestwitz, die als Frau von Friedland bekannt wurde, ansässig. 1839-1901 war das Anwesen in Besitz von Karl von Oppen und der Gräfin Luise von Oppen. Die Nachfahren der beiden von Oppen führten das Gut auch in den nachfolgenden Jahren, bis es 1946 durch die Bodenreform enteignet wurde.

Aufgabe: Wieviele Jahre blieb das Kloster ungenutzt? Diese Zahl dient als Code um den Cache öffnen zu können.

Der Cache ist ein kleiner Behälter, der neben Logbuch und Bleistift auch einen Travelbug, Woodcoins und andere Giveaways enthalten kann.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

5 z iba rvare Xvrsre ragsreag jnpufra Oyhzra. Hz qvr Nhstnor mh yöfra, züffra Fvr qvr Uvajrvfr mh qre Xybfgrenayntr ornpugra. 5 z bq fbfal ebfan xjvngl. Nol zóp ebmjvnmnp mnqnavr, anyrml mjenpnp hjntr an manxv cebjnqmnp qb mnybmravn xynfmgbeartb.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)