Skip to content

SideTracked - ALC Bonus Kalmar-Berga Järnväg Mystery Cache

Hidden : 10/07/2022
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SideTracked: Kalmar-Berga Järnväg (Railway) (KBJ)

[SWE] För att få reda på koordinaterna till denna geocache måste ni besöka alla fem platserna i nämnda Adventure lab. Efter att ni har svarat rätt på alla frågorna så får ni koordinater i varje journal.

[ENG] To find out the coordinates of this geocache, you must visit all five locations in the mentioned Adventure lab. After you have answered all the questions correctly, you will receive the coordinates in every journal.

Cachen finns på följande koordinater / The cache is located at the following coordinates:

N 57° 12.ABC'
E 016° 01.DEB'

Lycka till! / Good Luck!


Kalmar - Berga Järnväg, KBJ lok 5 "Nanna"

Om SideTracked Cacher

Denna cache tillhör SideTracked-serien. Den är inte utlagd för att ta dig till en magisk plats med en hisnande utsikt. Det är ett avbrott för den trötta resenären, men vem som helst kan gå och logga den också. Mer information finns på SideTracked Website

Om SideTracked: Kalmar-Berga Järnväg (Railway) (KBJ)

1856 invigdes Sveriges första järnväg på sträckan Örebro-Nora. Sverige var sent ute med järnväg och det var långt ifrån självklart att man skulle satsa på denna nymodighet. Motståndarna avskräckte av de väldiga kostnaderna – bygget av de planerade stambanorna beräknades kosta 115 miljoner riksdaler (vilket motsvarade tre hela stadsbudgetar!)

Men järnvägen var här för att stanna och nu gick utvecklingen fort. En industrialisering sattes mycket riktigt i gång och naturtillgångar så som timmer och malm kunde nu transporteras långa sträckor. Dessutom började människor att röra på sig. Tåget gjorde det möjligt för den som inte hade så mycket pengar att resa på ett enkelt sätt.

1879 bidrog även tågen till att standardtid infördes i Sverige. Tågtrafiken behövde komma och gå på exakta tider och systemet med lokal tid för varje ort fungerade inte längre. Att komma försent till tåget blev plötsligt en ny erfarenhet för svenskarna. I slutet av 1800-talet tog företagare i Kalmar, landshövdingen och socknarna längs den tänkta bana initiativ till att bygga en järnväg mellan Berga och Kalmar. Koncessionen för linjen ehölls 1892 och efter problem med finansieringen bildades 1895 Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag som ägde banan. För att minska kostnaderna, som blev 1 860 000 kr, byggdes banan som smalspår, 891 mm. Bygget påbörjades 1896 och banan öppnades den 4 december 1897. Men till skillnad från flera andra smalspår järnvägar räddades banan genom omställning till normal spårvidd som blev klar 1978.

Ett lokstall är en byggnad avsedd för underhåll, reparation och förvaring av lokomotiv och järnvägsvagnar. Berga lokstall är unikt då det är det enda som finns kvar från banans första tid. Lokstallet byggdes med en stallplats i en typisk tårtbitsform som gav möjlighet att bygga till ytterligare stallplatser. Taket var från början täckt med svart tjärpapp. Murarna är uppförda i rödbränt tegel. För att byggnaden skulle vara så vacker som möjligt mot själva spårsidan, har lokstallet här fått en rikt utsmyckad form med tandsnittsfris mot taket, rundade bågar över fönstren och en indelad fasadyta. Sammantaget gav det här lokstallet en nästan sakral prägel, som är unik för de tidigaste lokstallen.

Till lokstallet fanns från början dessutom en kolbrygga, ett vattentorn samt en vändskiva i trä med 12,5 meter i diameter. När Statens Järnvägar tog över driften av lokstallet efter andra världskriget gjordes en långsmal tillbyggnad på baksidan för att rymma diesellok, samtidigt som ett lokstall i trä för rälsbussar uppfördes bredvid.

OBS! Cachen finns INTE på järnvägsspåren! I cachen finns ingen penna, så medtag egen.

About SideTracked Caches

This cache belongs to the SideTracked series. It is not designed to take you to a magical place with a breath taking view. It's a distraction for the weary traveller, but anyone else can go and find it too. More Information can be found at the SideTracked Website

About SideTracked: Kalmar-Berga Järnväg (Railway) (KBJ)

In 1856, Sweden's first railway was inaugurated on the Örebro-Nora route. Sweden was late by rail, and it was far from obvious that it would invest in this novelty. Opponents were put off by the huge costs – the construction of the planned main lines was estimated to cost 115 million riksdaler (which was equivalent to three entire city budgets!)

But the railroad was here to stay and now development was moving fast. Indeed, industrialization was set in motion and natural resources such as timber and ore could now be transported long distances. In addition, people began to move. The train made it possible for those who did not have so much money to travel in an easy way.

In 1879, trains also contributed to the introduction of standard time in Sweden. Train services needed to come and go at exact times and the system of local time for each locality no longer worked. Arriving late for the train suddenly became a new experience for the Swedes.

In the late 1800s, entrepreneurs in Kalmar, the county governor and the parishes along the intended line took the initiative to build a railway between Berga and Kalmar. The concession for the line was obtained in 1892 and after problems with financing, Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag was formed in 1895, which owned the line. To reduce costs, which became SEK 1,860,000, the line was built narrow-spanned, 891 mm. Construction began in 1896 and the track was opened on December 4, 1897. However, unlike several other narrow-spanned railways, the line was saved by conversion to normal-spanned which was completed in 1978.

A locomotive shed is a building intended for the maintenance, repair and storage of locomotives and railway cars. Berga locomotive shed is unique as it is the only one left from the track's first time.The locomotive shed was built with a stable in a typical cake piece shape that gave the opportunity to build additional stable places. The roof was originally covered with black tar cardboard. The walls are constructed of red-burnt brick. In order for the building to be as beautiful as possible against the track side itself, the locomotive shed here has been given a richly ornate shape with a tooth-cut frieze against the roof, rounded arches over the windows and a divided façade surface. All in all, this locomotive shed gave an almost sacral character, which is unique to the earliest locomotive sheds.

The locomotive shed originally had a coal bridge, a water tower, and a wooden turntable with a diameter of 12.5 meters. When the State Railways took over the operation of the locomotive shed after World War II, a long narrow extension was made at the rear to accommodate diesel locomotives, while a wooden locomotive shed for railcars was erected next door.

NOTE! The cache is NOT on the railroad tracks! The cache has no pen, so bring your own.

Additional Hints (Decrypt)

[SWE] Tena [ENG] Sve

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)