Skip to content

[Rynek finansowy] #1. Pieniądz i jego obieg Mystery Cache

This cache is temporarily unavailable.

InFinPL: No niestety..... Kesz został uszkodzony. Czas na serwis.

More
Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

Pieniądz to powszechnie akceptowany środek płatniczy, który jest przyjmowany w zamian za towary i usługi. Obecnie pieniądz przyjmuje formy gotówkowe i bezgotówkowe. Bezgotówkowa forma to przede wszystkim pieniądze na rachunkach bankowych używane w szczególności za pomocą kart płatniczych oraz przelewów.

Obieg pieniądza jest z kolei procesem przemieszczania się pieniądza pomiędzy określonymi podmiotami gospodarczymi. Dzieje się to najczęściej za pomocą wspomnianych już transakcji za pośrednictwem banków, ale także przy zastosowaniu formy gotówkowej, która nadal jest wykorzystywana dosyć często. Pieniądz krąży cały czas, ponieważ kupując produkt w sklepie płacimy sprzedawcy, a następnie on tymi pieniędzmi dokonuje kolejnych płatności - płaci swoim pracownikom, którzy również następnie te pieniądze wydają na swoje potrzeby. Obieg pieniądza jest więc ciągły.

Również państwo uczestniczy w obiegu pieniądza, czyni to poprzez pobieranie podatków, przeznaczanie ich na ochronę zdrowia, edukację czy administrację. Może to również czynić poprzez tzw. wydatki transferowe takie jak np. program 500+.

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

Money is a means of payment widely accepted in exchange for goods and services. Currently, money takes the form of cash and cashless. The cashless form is primarily money in bank accounts, used in particular with payment cards and transfers.

The circulation of money is the process of the continuous movement of money between specific economic entities, most often via bank transactions (as mentioned above) but also with the use of cash, which is still quite commonly used. Money circulates in an uninterrupted constant flow because when we buy a product in a store, we pay the seller, and then he makes further payments with this money - he pays his employees, who then spend this money for their own needs. Therefore, the circulation of money is continuous.

The state also participates in the circulation of money; it does so by collecting taxes and allocating them for healthcare, education, and administration. It can also do this through the so-called transfer expenses, such as the 500+ program.


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Co NIE jest pieniądzem w formie gotówkowej? / What is NOT cash money?
  • [X=237] banknot / a banknote;
  • [X=287] moneta / a coin.
  • [X=337] karta płatnicza / a payment card;
 2. Program 500+ jest przykładem: / The 500+ program is an example of:
  • [Y=879] obiegu gotówki / money circulation;
  • [Y=919] obiegu pieniędzy bezgotówkowych / circulation of non-cash money;
  • [Y=959] wydatków transferowych / transfer expenses;
  • [Y=999] transakcji / transaction.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 56.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Temlorx? / Zhfuebbz? Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)