Skip to content

[Rynek finansowy] #2. Instytucje rynku finansowego Mystery Cache

Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

Za instytucje finansowe uznajemy takie instytucje, które przyjmują depozyty (np. pieniądze do przechowania) albo zajmują się finansowaniem poprzez udostępnianie środków finansowych w zamian za ich późniejszą spłatę (np. kredyty, pożyczki). Rynek finansowy to z kolei rynek, na którym przeprowadza się transakcje w formie finansowej.

Do najważniejszych instytucji rynku finansowego zaliczamy instytucje bankowe oraz instytucje pozabankowe. Instytucje bankowe to między innymi bank centralny NBP, który pełni funkcję banku emisyjnego i jest  tzw. bankiem banków. Występują także banki komercyjne, z których działalności mogą korzystać wszyscy (są powszechnie dostępne), zajmują się obrotem pieniądza, a celem ich działalności jest osiąganie zysku. Te instytucje są niezbędne do sprawnego funkcjonowania gospodarki - to one gromadzą kapitał i nim handlują, udzielają kredytów, czy . umożliwiają nam przeprowadzanie transakcji handlowych, bez czego dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia.

W zadaniach instytucji pozabankowych wyróżniamy: umożliwianie pozyskiwania kapitału, jak i lokowanie kapitału przez inwestorów. Pomagają także ograniczyć ryzyko podejmowania błędnych decyzji, poprzez np. fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają specjaliści. Do takich instytucji zaliczamy: Giełdę Papierów Wartościowych, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz instytucje ubezpieczeniowe (Komisja Nadzoru Finansowego czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

Financial institutions are defined as those institutions that accept deposits (e.g., money to be kept) or deal in financing by providing funds in return for their subsequent repayment (e.g., credits, loans). The financial market is the market where transactions are carried out in the financial form.

The most important institutions of the financial market can be divided into banking and non-banking institutions. Banking institutions include the NBP central bank, which acts as an issuing bank and is the so-called bank of banks. There are also commercial banks that are available to the general public. They are involved in the circulation of money, and the purpose of their activity is to make a profit. These institutions are necessary for the efficient functioning of the economy - they accumulate capital and trade in it, grant loans, or enable us to carry out commercial transactions. It is quite impossible to imagine our lives today without such services.

Among the tasks of non-banking institutions, we can distinguish enabling raising and investing capital by investors. They also help reduce the risk of making wrong decisions, e.g., through investment funds managed by specialists. Such institutions include the Stock Exchange, Investment Funds, and insurance institutions (the Polish Financial Supervision Authority or the Insurance Guarantee Fund).


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Instytucje pozabankowe zajmują się między innymi: / Non-bank institutions deal, among others, with:
  • [X=426] gromadzeniem kapitału / accumulation of capital;
  • [X=476] przeprowadzaniem transakcji handlowych / carrying out commercial transactions;
  • [X=526] lokowaniem kapitału / investing capital.
 2. Który instytucja zajmuje się udzielaniem kredytów: / Which institution is engaged in granting loans:
  • [Y=919] Narodowy Bank Polski / National Bank of Poland;
  • [Y=959] bank komercyjny, np. mBank, PKO / commercial bank, e.g. mBank, PKO;
  • [Y=999] Giełda Papierów Wartościowych / Stock Exchange.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 56.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Nepuvzrqrf zójv, mr cbgemrohwrfm zvrp mr fbon yvge jbql. / Nepuvzrqrf fnlf lbh arrq n yvgre bs jngre. Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)