Skip to content

[Rynek finansowy] #4. Bank centralny Mystery Cache

Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

Bank centralny jest instytucją, która odpowiada za funkcjonowanie całego systemu bankowego oraz prowadzi bieżącą politykę pieniężną państwa. W Polsce takim bankiem jest Narodowy Bank Polski, który jest organem niezależnym od innych organów państwa. Pełni on trzy podstawowe funkcje:

 1. banku emisyjnego co oznacza, że ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, będących środkiem płatniczym w Polsce. Określa on wielkość tej emisji, moment wprowadzenia do obiegu oraz organizuje obieg i reguluje ilość pieniądza, który jest na rynku.
 2. banku banków – jest on tzw. Bankiem dla banków. To on pożycza pieniądze bankom komercyjnym. Pełni także funkcje regulacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo depozytów znajdujących się w posiadaniu banków komercyjnych oraz dba o stabilność sektora bankowego.
 3. centralnego banku państwa – oznacza to, że prowadzi on obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych.

W obrębie funkcji banku centralnego wyróżniamy także prowadzenie polityki pieniężnej, która polega na podejmowaniu systematycznych działań w celu zapobiegnięcia wystąpieniu wysokiej inflacji. W tym celu kontroluje on podaż pieniądza (ilość pieniędzy, która jest na rynku). Robi to za pomocą stóp procentowych, które wpływają na to, jak oprocentowane są kredyty oraz depozyty. Dzięki temu, gdy stopy procentowe są wyższe, kredyty są droższe, co zniechęca ludzi do ich zaciągania, a osoby, które mają oszczędności w banku również mają mniejszą skłonność do inwestowania, ponieważ mogą uzyskać korzystne oprocentowanie na lokatach.

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

The central bank is an institution that is responsible for the functioning of the entire banking system and conducting the current monetary policy of the state. In Poland, such a bank is the National Bank of Poland, a body independent of other state authorities.It has three primary functions:

 1. The issuing bank, which has the exclusive right to issue currency that is a means of payment in Poland. It determines the size of this issue, the moment of its introduction into circulation, organizes the circulation, and regulates the amount of money on the market.
 2. Bank of banks - the so-called bank for banks that lends money to commercial banks. It also performs regulatory functions that ensure the safety of deposits held by commercial banks and cares for the banking sector's stability.
 3. The state's central bank - this means that it provides banking services to the state budget and maintains bank accounts of the government and central state institutions.

Within the functions of the central bank we also distinguish conducting monetary policy, which means taking systematic actions to prevent high inflation. To do this, the bank controls the money supply (the amount of money in the market). It does this by controlling interest rates which affect interest paid on loans and deposits. As a result, when interest rates are higher, the loans are more expensive, discouraging people from taking them. At the same time, people who have savings in a bank are also less inclined to invest because they can get favorable interest rates on deposits.


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Bank banków to inaczej / The bank of banks is also called:
  • [X=489] Bank centralny / central bank;
  • [X=529] Bank komercyjny / commercial bank;
  • [X=569] Bank krajowy / domestic bank.
 2. Która funkcja banku centralnego oznacza, że NBP ma za zadanie prowadzić rachunki bankowe rządu? / Which function of the central bank means that NBP keeps the government's bank accounts?
  • [Y=111] funkcja banku emisyjnego / issuing bank;
  • [Y=222] funkcja banku banków / bank of banks;
  • [Y=333] centralnego banku państwa / The central bank of the state.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 57.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Avxg gh avr zvrfmxn / Abobql yvirf urer Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)