Skip to content

[Rynek finansowy] #5. Umowy bankowe i ubezpieczen. Mystery Cache

Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

Jedną z najbardziej powszechnych umów bankowych jest umowa rachunku bankowego, którą podpisujemy otwierając konto w banku. Jest ona regulowana w kodeksie cywilnym  i w ustawie Prawo bankowe. W tej umowie bank zobowiązuje się do przechowywania naszych środków pieniężnych oraz wykonywania na zlecenie właściciela konta rozliczeń pieniężnych.

Bardzo dużo osób zawiera również umowę kredytu, jako że bank to jedyny podmiot, który może kredytu udzielić. Poprzez tę umowę bank zobowiązuje się dać kredytobiorcy na oznaczony czas określoną kwotę pieniędzy na ustalony w umowie cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych pieniędzy na warunkach określonych w  umowie, zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.  

Umową, którą prawdopodobnie każdy z nas choć raz w życiu zawrze, jest umowa ubezpieczenia. W niektórych przypadkach jest ona wręcz obowiązkowa - najbardziej znanym przykładem jest zapewne ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych. Również niektóre zawody mają obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia, przykładowo: lekarz, adwokat, inżynier budowlany. Celem takiego obowiązku jest ochrona interesu poszkodowanych. Dzięki umowie ubezpieczenia nie muszą oni dochodzić swoich praw przed sądem od sprawców, tylko mogą skierować swoje roszczenie bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń i otrzymać odszkodowanie.

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

One of the most common banking agreements is a bank account agreement that we sign when opening a bank account. It is regulated by the Civil Code and the Banking Law. In this agreement, the bank undertakes to keep our funds and perform cash settlements at the account owner's request.

Many people also conclude a loan agreement, as the bank is the only entity that can grant a loan. Through this agreement, the bank undertakes to give the borrower a specified amount of money for a determined period of time for the purpose defined in the contract, and the borrower undertakes to use this money on the terms described in the agreement, return the loan amount with interest and pay a commission on the loan.

The contract that each of us will conclude at least once in our lives is an insurance contract. In some cases, it is even mandatory - the best-known example is probably motor vehicle liability insurance. Certain professions are also required to take out such insurance, for example: doctors, lawyers, and construction engineers. The purpose of such an obligation is to protect the interests of the victims. Thanks to the insurance contract, they do not have to pursue their rights in court against the perpetrators but can address their claim directly to the insurance company and receive compensation.


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Kiedy potrzebujemy miejsca, na które będzie przelewane nasze wynagrodzenie za pracę zawieramy umowę / When we need a place to which our salary will be transferred, we need to conclude:
  • [X=581] rachunku bankowego / a bank account agreement;
  • [X=621] kredytu / a loan agreement;
  • [X=661] ubezpieczenia / an insurance contract.
 2. Która z umów daje nam zabezpieczanie w razie wypadku? / Which contract gives us protection in the event of an accident?
  • [Y=315] rachunku bankowego / a bank account agreement;
  • [Y=355] kredytu / a loan agreement;
  • [Y=395] ubezpieczenia / an insurance contract.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 57.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Gb avr wrfg cenjqmvjl cgnfv ncnegnzrag / Snxr oveq ncnegzrag Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)