Skip to content

[Rynek finansowy] #6. Ochrona klienta Mystery Cache

Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

W Polsce wyróżniamy kilka instytucji, które są uprawnione do podejmowania działań w sytuacji wystąpienia nieprawidłowości w działalności podmiotów rynku finansowego, które są zgłaszane przez ich klientów.

Do głównych instytucji tego rodzaju zaliczamy Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Rzecznika Finansowego.

Do zadań KNF należą m.in. sprawowanie nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym oraz podejmowanie działań mających zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego. KNF przyjmuje także informacje o nieprawidłowościach w działalności nadzorowanych podmiotów. Takie informacje służą potem do analizy praktyk rynkowych i podjęcia ewentualnych działań, jeśli któreś z nich naruszają prawo lub interesy klientów.

UOKiK z kolei jest urzędem antymonpolowym (przeciwdziałający skupianiu produkcji w rękach jednego przedsiębiorcy lub zrzeszonej grupy przedsiębiorców). Prowadzi postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, a także w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Może on w związku z tym zakazać jakiejś złej praktyki oraz nakładać kary na przedsiębiorców, którzy takie praktyki stosują. UOKiK przyjmuje skargi i zawiadomienia w sprawie tego, co robią przedsiębiorcy i jeśli są zasadne to może to rozpocząć postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. UOKiK prowadzi rejestr klauzul (zapisów w umowie) niedozwolonych, który jest dostępny online i każdy może sprawdzić, jakich postanowień przedsiębiorcom nie wolno zapisywać w umowach. Często może okazać się, że jakiś zapis w umowie, co do którego mamy wątpliwości, został już uznany za niedozwolony.

Rzecznik Finansowy ma za zadanie rozpatrywać wnioski w indywidualnych sprawach, , w których podmiot rynku finansowego nie uwzględnił reklamacji. Składane wnioski mogą w szczególności dotyczyć banków, instytucji płatniczych, zakładów ubezpieczeń.

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

In Poland, we distinguish several institutions authorized to take action in the event of incorrectness in the activities of financial market entities that their clients report.

The most important institutions of this type include the Polish Financial Supervision Authority (KNF), the Office of Competition and Consumer Protection (UOKiK), and the Financial Ombudsman.

The tasks of the KNF include exercising supervision over the banking sector and capital market and taking action to ensure the proper functioning of the financial market. The KNF also receives information on irregularities in the activities of the supervised entities. Such information is then used to analyze market practices and take possible actions if any of them violate the law or the interests of customers.

UOKiK is an anti-monopoly office (preventing the concentration of production in the hands of one entrepreneur or an associated group of entrepreneurs). It conducts proceedings in cases regarding recognizing provisions of a standard contract as illegal, as well as in practices violating collective consumer interests. It can prohibit some bad practices and impose penalties on entrepreneurs using them. UOKiK accepts complaints and notifications regarding what entrepreneurs do, and if they are justified, it may start proceedings for infringement of collective consumer interests. UOKiK keeps a register of prohibited clauses (provisions in the contract), which is available online, and everyone can check what requirements entrepreneurs are not allowed to include in the contracts. It may often turn out that some provision in the contract, about which we have doubts, has already been found illegal.

The Financial Ombudsman is responsible for examining applications in individual cases where a financial market entity did not accept a complaint. The applications submitted to the Ombudsman may relate, in particular, to banks, payment institutions, and insurance companies.


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Która z instytucji pełni funkcje antymonopolowe? / Which institution performs anti-monopoly functions?
  • [X=290] Komisja Nadzoru Finansowego / The Polish Financial Supervision Authority;
  • [X=330] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów / The Office of Competition and Consumer Protection;
  • [X=370] Rzecznik Finansowy / The Financial Ombudsman.
 2. Jeśli złożymy reklamację w banku, ale nie zostanie ona uwzględniona, to możemy się zwrócić do / If we file a complaint with the bank, but it is not considered, we can contact:
  • [Y=115] Komisja Nadzoru Finansowego / The Polish Financial Supervision Authority;
  • [Y=155] Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów / The Office of Competition and Consumer Protection;
  • [Y=195] Rzecznik Finansowy / The Financial Ombudsman.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 57.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Gnoyvpmxn / Snxr vasbezngvba cyngr Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)