Skip to content

Žabji večer / Frog evening 2023: Maribor 🐸 Cache In Trash Out Event

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Wednesday, 22 March 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

22 March 2023, 19:00 - 21:00

Ljudje smo s poseganjem v naravni habitat živalim prekinili tisočletne migracijske poti. Med najbolj ranljive spadajo ravno dvoživke, ki zaradi svoje majhnosti prerade končajo pod avtomobilskimi kolesi. V Sloveniji so vse vrste dvoživk zaščitene in ker je žaba Signal tudi maskota vseh geolovcev, smo združili moči s prostovoljci in organizirali CITO dogodke na več črnih točkah po Sloveniji hkrati.

Dogodek je del skupne akcije CITO dogodkov, ki bodo ob približno istem času organizirani na več lokacijah. Za to smo se odločili, ker množična udeležba na posamezni lokaciji ni najbolj primerna. Prosimo vas, da se udeležite dogodka, ki vam je najbližji, da se bomo razporedili približno enakomerno in nas ne bo na nobeni lokaciji preveč.

Zberemo se v sredo, 22. marca 2023 ob 19.00 uri v Mariboru v mestnem parku pod arkadami pri prvem ribniku, kjer je možno tudi pustiti avtomobil. Približno 30 minut bomo namenili zbiranju, popisovanju prisotnih sledljivčkov in ostalim geolovskim opravilom (beri: čvek). Ob 19:35 nam bo nekdo iz Društva študentov Naravoslovja povedala nekaj stvari o žabah in razložila, kako bo vse potekalo. Ob prvem mraku (19:45) se bomo odpravili navzgor mimo ribnikov proti Ribniškemu selu, razdelili vzdolž ceste ter pričeli s prenašanjem dvoživk. Žabe bomo iskali po cesti od parkirišča pri arkadah, v smeri navzgor proti Ribniškemu selu, mimo 1. ribnika, mimo 2. ribnika ter dalje do konca parka (oz. do prvih hiš).

Za uspešno udeležbo bo potrebna obvezna oprema! Zanjo poskrbi vsak sam in vsebuje: odsevni jopič in dobro čelno svetilko. V primeru dežja so dobrodošli tudi škornji ter dežni plašč. Vedra bomo zagotovili mi. Brez ustrezne opreme se ne udeležujte akcije, ker ne boste v pomoč, sebe pa na tak način spravljate v nevarnost. Pri prečkanju ceste bodite izredno previdni in otroci naj bodo ves čas pod nadzorom staršev! Izposojeno opremo po uporabi vrnite organizatorju.

Akcija je največ odvisna od vremenskih razmer in bo trajala 2 uri (najmanj pa do 21. ure), ko živali s padcem temperature prenehajo s seljenjem.

Spremljajte objave, ker bomo po potrebi (v primeru zelo lepega in suhega vremena) dogodek prestavili ali v najslabšem primeru odpovedali. Vse je v največji meri odvisno od muhaste narave.
 

Opozorilo: Pozor! Za uspešno udeležbo je obvezna oprema, dosledno upoštevanje cestnih pravil in poznavanje osnovnih navodil.
Otroci naj bodo obvezno v spremstvu staršev! Celotna navodila najdete na spletni strani Pomagajmo žabicam: Navodila za prostovoljce.

Sodelujte v CITO izzivu 2023!


EN

Frog evening 2023: Maribor

By interfering with the natural habitat, humans have interrupted thousands of migration routes. Among the most vulnerable are precisely amphibians which, due to their small size, finish their lives under the car wheels. In Slovenia, all types of amphibians are protected and because the Signal frog is also a mascot of all geocachers, we have joined forces with volunteers and organized CITO events on several black spots around Slovenia at the same time.

The event is part of the CITO Frog Evening 2023, which will be organized in multiple locations at the same time . We decided to do this because mass participation at a particular location is not the most appropriate. Please take part in an event that's closest to you that it will not be too much people in one location.

We will gather on Wednesday, 22. March 2023 at 19:00 in Maribor, in the city park under the arcades of the first pond where you can also leave the car. About 30 minutes will be dedicated to collecting the TB's and other geo tasks. At 19:35 A person from the Society of Natural Science students will tell us some things about frogs and explain how everything will take place. At 19:45 we will go upstream of the ponds towards Ribnisko selo, divide along the road and start transferring amphibians. The frogs will be searched by the road from the parking lot in the arcades, in the direction upwards towards Ribniško village, past the 1st pond, past the 2nd pond and further to the end of the park (or to the first houses).

To ensure successful participation you will need compulsory equipment! You must have: reflective jacket and good headlight. We will provide the buckets. In the case of the rain, boots and raincoat are also welcome. Do not participate in the action without the appropriate equipment because you will not be in a position to help yourself and thus put yourself in danger. When crossing the road, be very careful and keep the children under the supervision of their parents all the time!

The event depends on weather conditions and will last for 2 hours (at least until 21:00) when animals by the drop of the temperature stop moving.

Keep reading here, because if necessary (in the case of a very nice and dry weather), the event will be rescheduled or at worst canceled. Everything is mostly dependent on the festive nature.

Attention! For successful participation, compulsory equipment, strict compliance with road rules and knowledge of basic instructions are required.
Children should be accompanied by parents! For full instructions, please visit the Help Frogs website: Volunteer guidelines. (sorry not in eng, make a translate)

Additional Hints (No hints available.)