Skip to content

Stones of Albania EarthCache

Hidden : 05/31/2023
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Sheshi Skënderbej në Tiranë është tashmë një zonë thjesht këmbësore. Kur ecni nëpër sheshin e madh, vërehen menjëherë pllakat e shumta shumëngjyrëshe të shtrimit. Ato janë bërë të gjitha nga gurë të ndryshëm natyrorë dhe nuk ka dy pllaka të ngjashme. Pllakat e gurit vijnë nga të gjitha zonat e Shqipërisë dhe kështu synojnë të simbolizojnë unitetin kombëtar. Pllakat inkurajojnë njerëzit që të hedhin një vështrim më të afërt në llojet e ndryshme të gurëve në vendin ballkanik.

Llojet e shkëmbinjve në Shqipëri

Në Shqipëri ka një shumëllojshmëri të llojeve të ndryshme të shkëmbinjve. Disa nga më të zakonshmet mund të shihen gjithashtu si pllaka dyshemeje të bukura në Sheshin Skënderberg.

Gëlqeror

Guri gëlqeror është ndoshta shkëmbi më i zakonshëm në Shqipëri. Është një shkëmb sedimentar i përbërë kryesisht nga kalciti. Shumica e gurëve gëlqerorë u formuan nga organizma të vdekur si koralet, guaska ose kërmijtë, por fosilet e kafshëve dhe bimëve të tjera mund të gjenden gjithashtu në gurë gëlqerorë. Gurët gëlqerorë vijnë në të gjitha llojet e ngjyrave dhe nuancave, nga nuancat e lehta pastel deri te të kuqtë, jeshilët ose kafet intensive. Në Shqipëri ka disa formacione gjeologjike që përmbajnë gurë gëlqerorë. Një rajon i njohur ku gjenden gurët gëlqerorë është zona rreth Beratit në Shqipërinë qendrore. Aty ka formacione malore që janë prej guri gëlqeror, si malet Tomorr, Shpiragu dhe Skenderbeu.

 

Mermer

Mermeri është një nga shkëmbinjtë e formuar nga transformimi i gurit gëlqeror, dolomiteve dhe shkëmbinjve të tjerë të pasur me karbonate. Nën ndikimin e presionit të lartë dhe temperaturës së madhe, ndodh një shkrirje shkëmbore. Mermeri vjen në shumë ngjyra të ndryshme. Tipar karakteristik i mermerit është i ashtuquajturi mermer, i cili mund të jetë i pranishëm në formën e vijave të lehta dhe të errëta, kokrrizave, njollave, dendriteve ose venave që kalojnë nëpër shkëmb dhe janë shprehje e përzierjeve minerale. Nxjerrja e mermerit ka një traditë të gjatë në Shqipëri. Në total, në Shqipëri ka rreth 30 lloje të ndryshme mermeri, të gjetura në rajone të ndryshme. Një nga vendet më të njohura për nxjerrjen e mermerit në Shqipëri është zona përreth qytetit të Përmetit në jug të vendit.

 

Konglomerate/ Breccia

Në gjeologji, konglomerati (latinisht conglomerare "për t'u grumbulluar së bashku") i referohet një shkëmbi sedimentar klastik i përbërë nga të paktën 50% përbërës të rrumbullakosur, diametri i kokrrizave të të cilit kalon 2 mm dhe një lidhës më i imët. Nëse komponentët janë me tehe të mprehta, nga ana tjetër, flitet për një breccia (ose breccia). Rrumbullakimi vjen nga transporti kryesisht rrotullues, për shembull në fund të një lumi ose në zonën e sërfit në një bregdet (det ose liqen). Atje, klastet, zhavorret dhe rërat depozitohen dhe më pas konsolidohen për mijëra deri në miliona vjet nga çimento argjilore, silicore dhe gëlqerore. Konglomeratet mund të marrin të gjitha llojet e ngjyrave, në varësi të ngjyrës së shumicës së gurëve të tyre. Një monomict është një konglomerat i përbërë nga vetëm një lloj shkëmbi (p.sh. gur gëlqeror). Polymict është një konglomerat, nyjet e të cilit përbëhen nga shumë lloje shkëmbinjsh (p.sh. gëlqeror, granit, gneiss, ranor...). Në Shqipëri ka depozita të ndryshme të konglomeratit, duke përfshirë edhe rajonin përreth qytetit të Fierit në perëndim të vendit.

 

Travertinat

Travertini është një shkëmb që i përket familjes së gëlqerorëve. I përket shkëmbinjve sedimentarë. Travertini u formua dhe ende formohet nga uji i freskët i rrjedhshëm dhe guri gëlqeror ose mermeri ekzistues paraprak, nga i cili rrjedh karbonati. Përndryshe, travertini mund të formohet edhe nga burimet termale. Kjo e dallon atë nga gëlqerorët e tjerë si gëlqerorët e guaskës dhe gëlqerorët jurasik, të cilët u formuan në detet margjinale nga uji i kripur. Gjeologët e konsiderojnë travertinin si një shkëmb shumë të ri, të formuar nën presion të ulët. Depozitat e njohura janë rrallë më të vjetra se dy milionë vjet. Për krahasim, guri gëlqeror i guaskës u formua rreth 240 milion vjet më parë. Një vend i njohur për travertinin në Shqipëri është rajoni rreth Peqinit, një qytet në qendër të vendit.

 

Granitet

Graniti është një shkëmb shumë i fortë që i përket shkëmbinjve magmatikë. Graniti formohet kur magma e nxehtë ngurtësohet nën koren e tokës për një periudhë shumë të gjatë kohore. Është një shkëmb i thellë (plutonit) dhe formon kristale qartësisht të dallueshme si feldspat, kuarc dhe mikë. Një nga vendet më të njohura për nxjerrjen e granitit në Shqipëri është rajoni rreth Pukës, një qytet në veri të vendit.

 

Rreshpe

Schist nuk është një lloj shkëmbi i vetëm i përcaktuar fort, por një grup shkëmbinjsh. Shisti është një shkëmb shumë i vjetër që u formua 400 milionë vjet më parë nga depozitat e baltës në dyshemenë e detit. Ky grup përkufizohet nga struktura e tij si shkëmbinj sedimentarë - struktura në shtresat tipike të drejtuara paralelisht me njëra-tjetrën, e cila ishte e ngjeshur nga depozitimet horizontale të argjilës dhe baltës në thellësi të mëdha nën presion të lartë. Me formimin e maleve u shfaq struktura tipike e rrasa. Karakteristika e përbashkët e të gjithë rrëshqeve është ndarja e shkëlqyer përgjatë sipërfaqeve paralele. Shumica e rrasa janë të zeza në gri, zi-blu, më rrallë të kuqe dhe jeshile. Disperi është minuar në disa vende në Shqipëri, për shembull në rajonin përreth Korçës, në lindje të vendit.

 

Shikoni nga afër pllakat e dyshemesë ndërsa ecni përreth Sheshit Skënderbej dhe më pas ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme përpara se të regjistroheni:

1. Shikoni disa pllaka të konglomeratit. A janë të gjitha vërtet konglomerate, apo ka edhe breccia?
2. A janë konglomeratet/brekët monomitikë apo polimitikë?

3. Çfarë ngjyrash të ndryshme mermeri mund të gjeni?

4. Zgjidhni një grup prej tre pllakash pranë njëra-tjetrës dhe përpiquni të identifikoni shkëmbinjtë!

5. Bëj një foto me ty dhe tre pllakat e gurit të përdorura në sheshin Skënderbej dhe bashkangjiti në trungun tënd!

Më dërgoni një email me përgjigjet tuaja! Ju mund të identifikoheni menjëherë pas dërgimit të përgjigjeve. Nëse diçka nuk shkon, do t'ju njoftoj. Nuk duhet të prisni për publikimin e regjistrit! Shpresoj t'ju pëlqejë ky udhëtim gjeologjik zbulimi!

 

Skanderbeg Square in Tirana is now purely a pedestrian zone. When walking across the large square, one immediately notices the many colourful paving plates. They are all made of different natural stones and no two slabs look alike. The stone slabs come from all areas of Albania and are thus meant to symbolise national unity. The plates encourage people to take a closer look at the different types of stone in the Balkan country.

The rock types in Albania

In Albania, there are a variety of different types of rocks. Some of the most common ones can also be seen as beautiful floor slabs on Skanderberg Square.

Limestone

Limestone is probably the most common rock in Albania. It is a sedimentary rock consisting mainly of calcite. Most limestones were formed from dead organisms such as corals, shells or snails, but fossils of other animals and plants can also be found in limestones. Limestones come in all kinds of colours and nuances, from light pastel shades to intense reds, greens or browns. In Albania there are several geological formations that contain limestone. A well-known region where limestone occurs is the area around Berat in central Albania. There are mountain formations there that are made of limestone, such as the mountains Tomorr, Shpiragu and Skenderbeu.

 

Marble

Marble is one of the rocks formed by the transformation of limestone, dolomites and other carbonate-rich rocks. Under the influence of high pressure and enormous temperature, a rock melt occurs. Marble comes in many different colours. The characteristic feature of marble is the so-called marbling, which can be present in the form of light and dark stripes, grains, spots, dendrites or veins running through the rock and are an expression of the mineral admixtures. Marble quarrying has a long tradition in Albania. In total, there are about 30 different types of marble in Albania, found in different regions. One of the best known places for marble quarrying in Albania is the area around the town of Përmet in the south of the country.

 

Conglomerate/ Breccia

In geology, conglomerate (Latin conglomerare "to clump together") refers to a clastic sedimentary rock consisting of at least 50% rounded components whose grain diameter exceeds 2 mm and a finer binder. If the components are sharp-edged, on the other hand, one speaks of a breccia (or breccia). The rounding comes from the predominantly rolling transport, for example at the bottom of a river or in the surf zone on a coast (sea or lake). There, the clasts, gravels and sands are deposited and then consolidated over thousands to millions of years by clayey, siliceous and calcareous cements. Conglomerates can take on all sorts of colours, depending on the colour of the majority of their boulders. A monomict is a conglomerate consisting of only one type of rock (e.g. limestone). Polymict is a conglomerate whose nodules are composed of many rock types (e.g. limestone, granite, gneiss, sandstone...). There are various deposits of conglomerate in Albania, including in the region around the city of Fier in the west of the country.

 

Travertine

Travertine is a rock that belongs to the limestone family. It belongs to the sedimentary rocks. Travertine was and still is formed from flowing fresh water and pre-existing limestone or marble, from which the carbonate is derived. Alternatively, travertine can also be formed from thermal springs. This distinguishes it from other limestones such as shell limestone and Jurassic limestone, which were formed in marginal seas from salt water. Geologists consider travertine to be a very young rock, formed under low pressure. Known deposits are rarely older than two million years. By comparison, shell limestone was formed around 240 million years ago. A well-known place for travertine in Albania is the region around Peqin, a town in the centre of the country.

 

Granite

Granite is a very hard rock that belongs to the magmatic rocks. Granite is formed when hot magma solidifies under the earth's crust over a very long period of time. It is a deep rock (plutonite) and forms clearly recognisable crystals such as feldspar, quartz and mica. One of the best known places for granite mining in Albania is the region around Puka, a town in the north of the country.

 

Schist

Schist is not a single firmly defined type of rock, but a group of rocks. Schist is a very old rock that was formed 400 million years ago by deposits of clay silt on the sea floor. This group is defined by its structure as sedimentary rocks - the structure in the typical layers running parallel to each other, which was compressed by horizontal deposits of clay and mud at great depths under high pressure.  With the formation of mountains, the typical slate structure emerged. The common feature of all schists is the excellent cleavage along the parallel surfaces. Most slates are black to grey, black-blue, more rarely red and green. Schist is mined in several places in Albania, for example in the region around Korça, in the east of the country.

 

Take a close look at the floor slabs during a walk on Skanderbeg Square and then please answer the following questions before logging:

1. Look at several plates of conglomerate. Are they all really conglomerates, or are there also breccias?
2. Are the conglomerates/breccias monomict or polymict?

3. What different colours of marble can you find?

4. Choose a group of three adjacent plates and try to identify the rocks!

5. Take a photo of yourself and the three plates used in Skanderbeg Square and attach it to your log!

Send me an email with your answers! After sending your answers you can log right away. If something is wrong, I will contact you. You don't have to wait for the log to be released! Have fun on this geological journey of discovery!

 

Der Skanderbeg-Platz in Tirana ist heute eine reine Fußgängerzone. Beim Spazieren über den großen Platz fallen sofort die vielen bunten Bodenplatten auf. Sie bestehen alle aus verschiedenen Natursteinen und keine Platte sieht aus wie die andere. Die Steinplatten stammen aus allen Gebieten Albaniens und sollen so die nationale Einheit symbolisieren. Die Platten regen dazu an, sich ein bisschen näher mit den verschiedenen Gesteinsarten des Balkanlandes zu beschäftigen.

Die Gesteinsarten in Albanien

In Albanien gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Gesteinsarten. Einige der häufigsten sieht man auch als schöne Bodenplatten auf dem Skanderberg-Platz.

Kalkstein

Kalkstein ist wahrscheinlich das am häufigsten vorkommende Gestein in Albanien. Es ist ein Sedimentgestein, das vorwiegend aus Calzit besteht. Der größte Teil der Kalksteine entstand aus abgestorbenen Organismen, wie Korallen, Muscheln oder Schnecken, aber auch Fossilien anderer Tiere und Pflanzen lassen sich in Kalksteinen finden. Kalksteine gib es in allen möglichen Farben und Nuancen von hellen Pastelltönen bis zu intensiven Rot-, Grün- oder Brauntönen ist alles möglich. In Albanien gibt es verschiedene geologische Formationen, die Kalkstein enthalten. Ein bekannte Region, in der Kalkstein vorkommt, ist die Gegend rund um Berat im Zentrum Albaniens. Dort gibt es Bergformationen, die aus Kalkstein bestehen, wie zum Beispiel die Berge Tomorr, Shpiragu und Skenderbeu.

 

Marmor

Marmor ist eines der Gesteine, die durch die Umwandlung von Kalkstein, Dolomiten und anderen carbonatreichen Gesteinen entstehen. Unter dem Einfluss von hohem Druck und enormer Temperatur tritt eine Gesteinsschmelze auf. Marmor gibt es in vielen verschiedenen Farben. Das charakteristische Merkmal von Marmor ist die sogenannte Marmorierung, die sowohl in Form von das Gestein durchziehenden, hellen und dunklen Streifen, Maserungen, Flecken, Dendriten oder Adern vorhanden sein kann und Ausdruck der mineralischen Beimengungen sind. Der Marmorabbau hat in Albanien eine lange Tradition. Insgesamt gibt es in Albanien etwa 30 verschiedene Arten von Marmor, die in unterschiedlichen Regionen vorkommen. Einer der bekanntesten Orte für den Marmorabbau in Albanien ist das Gebiet um die Stadt Përmet im Süden des Landes.

 

Konglomerat/ Brekzie

Konglomerat (lateinisch conglomerare „zusammenballen“) bezeichnet in der Geologie ein klastisches Sedimentgestein aus mindestens 50 % gerundeten Komponenten, deren Korndurchmesser 2 mm übersteigt und einem feinerem Bindemittel. Sind die Bestandteile scharfkantig spricht man hingegen von einer Brekzie (oder auch Breccie) Die Rundung kommt durch den überwiegend rollenden Transport zum Beispiel am Grund eines Flusses oder in der Brandungszone an einer Küste (Meer oder See). Dort werden die Gerölle, Kiese und Sande abgelagert und dann im Laufe von Tausenden bis Millionen Jahren durch tonige, kieselige und kalkige Zemente verfestigt. Konglomerate können alle möglichen Farben annehmen, je nach dem welche Farbe die Mehrheit ihrer Gerölle aufweist. Monomikt heißt ein Konglomerat das nur aus einer Gesteinsart (z.B. Kalkstein) besteht. Polymikt ist ein Konglomerat dessen Gerölle aus vielen Gesteinsarten (z.B. Kalkstein, Granit, Gneis, Sandstein...) zusammen gesetzt ist. Verschiedene Vorkommen von Konglomerat gibt es in Albanien unter anderem in der Region um die Stadt Fier im Westen des Landes.

 

Travertin

Travertin ist ein Gestein, das zur Familie der Kalksteine gehört. Es zählt zu den Sedimentgesteinen. Travertin entstand und entsteht noch immer aus fließendem Süßwasser und bereits vorhandenem Kalkstein oder Marmor, von denen das Carbonat stammt. Alternativ können Travertine auch aus Thermalquellen entstehen. Damit unterscheidet es sich von anderen Kalksteinen wie Muschelkalk und Jurakalkstein, die in Randmeeren aus Salzwasser entstanden. Für Geologen gilt Travertin als sehr junges Gestein, was unter geringem Druck entstand. Bekannte Vorkommen sind selten älter als zwei Millionen Jahre. Zum Vergleich: Muschelkalk entstand vor rund 240 Millionen Jahren. Ein bekannter Ort für Travertin in Albanien ist die Region um Peqin, einer Stadt im Zentrum des Landes.
 

 

 

Granit

Granit ist ein sehr hartes Gestein, das zu den magmatischen Gesteinen zählt. Granit entsteht, wenn heißes Magma über einen sehr langen Zeitraum unter der Erdkruste erstarrt. Es ist ein Tiefengestein (Plutonit) und bildet deutlich erkennbare Kristalle wie Feldspat, Quarz und Glimmer aus. Einer der bekanntesten Orte für Granitabbau in Albanien ist die Region um Puka, einer Stadt im Norden des Landes.

 

Schiefer

Schiefer ist nicht eine einzige fest definierte Gesteinsart, sondern eine Gruppe von Gesteinen. Schiefer ist ein sehr altes Gestein, das vor 400 Millionen Jahren durch Ablagerungen von Tonschlick am Meeresboden entstand. Definiert wird diese Gruppe über ihre Struktur als Sedimentgesteine – den Aufbau in den typischen, parallel zueinander verlaufenden Schichten, der durch horizontale Ablagerungen von Ton und Schlamm in großer Tiefe unter hohem Druck zusammengepresst wurde.  Mit der Ausbildung von Gebirgen entstand die typische Schieferstruktur. Das gemeinsames Merkmal aller Schiefer ist die ausgezeichnete Spaltbarkeit entlang der parallelen Flächen. Die meisten Schiefer sind schwarz bis grau, schwarz-blau, seltener auch rot und grün. Schiefer wird an mehreren Orten in Albanien abgebaut, zum Beispiel in der Region um Korça, im Osten des Landes.

 

 

Schaut euch die Bodenplatten bei einem Spaziergang auf dem Skanderbeg-Platz genau an und beantwortet dann bitte vor dem Loggen folgende Fragen:

1. Schaut euch mehrere Platten aus Konglomerat an. Handelt es sich bei allen wirklich um Konglomerate, oder gibt es auch Brekzien?
2. Sind die Konglomerate/ Brekzien monomikt oder polymikt?

3. Welche verschiedenen Färbungen von Marmor könnt ihr finden?

4. Wählt eine Gruppe von drei nebeneinander liegenden Platten und versucht, die Gesteine zu bestimmen!

5. Macht ein Foto von euch und den drei verwendeten Gesteinsplatten auf dem Skanderbeg-Platz und hängt es an euren Log!

Schickt eine Mail mit euren Antworten an mich! Nach dem Absenden der Antworten könnt ihr gleich loggen. Falls etwas nicht in Ordnung ist, melde ich mich. Ihr braucht nicht die Logfreigabe abwarten! Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser geologischen Entdeckungsreise!

Quellen: wikipedia, mineralienatlas.de, mineralien-und-steine.de, chemie.de, planet-schule.de

Additional Hints (No hints available.)